Forskrift for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, Buskerud.

DatoFOR-2003-03-14-382
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse14.03.2003
Sist endret
EndrerFOR-2001-06-15-650
Gjelder forHole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-877
Kunngjort27.03.2003
KorttittelForskrift for fiske i Tyrifjorden mm, Buskerud

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 14. mars 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og kgl.res. 27. november 1992 nr. 877. Oppheves ved forskrift 30 mai 2016 nr. 880 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Redskap

Det er kun tillatt å bruke: Stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn, utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn, teiner og ruser.

Flyteline (krok/agn), oter, slukoter og hoggpilk er forbudt.

Flytegarn eller garn som ikke er satt langs bunnen, er forbudt med unntak i Steinsfjorden.

§ 2.Dorging

Dorgefiske er tillatt med inntil 5 stenger eller snører per båt, inkludert djupriggere og utriggere, med en sluk (wobbler, spinner, o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fem stk. per båt. Maksimum avstand til brett skal ikke overstige 30 m. Planer boards (utriggere) må ikke brukes slik at de er til sjenanse for annen båttrafikk eller annet fiske.

§ 3.Garn

Garnfiske er tillatt med bunnsatte garn med maksimum høgde 2 m. Garnlenkene må ha en avstand på minst 50 m fra annen garnlenke. I Steinsfjorden er flytegarn med maksimal høgde inntil 6 m tillatt.

§ 4.Fredningssoner

Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre nærmere elve- og bekkeos enn 100 m. 

Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sokna

I tidsrommet fra og med 1. august til og med 30 september, er det innenfor linja fra ytterste punkt på Røysetangen (UTM 32VNM650599) til Egge stasjon (UTM 32VNM642661), og Randselva til Viul kraftverk, samt Sokna til Sørgefoss, kun tillatt å benytte stang og håndsnøre til fangst av fisk. Fra og med 1. oktober til og med 30. april er alt fiske i Storelva, Randselva til Viul kraftverk og Sokna til Sørgefoss forbudt. 

Tyrifjorden - Drammenselva

Fra og med 1. oktober til og 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret (UTM 32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja fra Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).

§ 5.Minstemål 

Tyrifjorden/Steinsfjorden

I Tyrifjorden og Steinsfjorden skal fanget ørret som er mindre enn 40 cm fra snuten til halefinnens midterste stråler straks settes ut igjen uskadd. 

Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss/Drammenselva

I Storelva/Randselva/Sokna til Sørgefoss og i Drammenselva fra Dampskipsbrygga (Vikersund) til Bergsjø, skal fanget ørret mindre enn 30 cm målt fra snuten til halefinnens midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.

§ 6.Merking av redskap

Faststående redskap skal være merket i begge ender med eiers navn og adresse på lett synlige bøyer på minimum 10 x 10 cm.

§ 7.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.

§ 8.Straffeansvar

Brudd på forskriften er straffbart.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 14. mars 2003. Samtidig oppheves forskrift av 15. juni 2001 nr. 650 for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud.