Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark.

DatoFOR-2003-04-14-527
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse14.04.2003
Sist endretFOR-2012-12-20-1434 fra 01.01.2013
EndrerFOR-1997-03-14-494
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-02-25-256-§12
Kunngjort08.05.2003
KorttittelForskr om fredningssoner ved munninger, Finnmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 14. april 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40, jf. delegeringsvedtak av 27. november 1992 nr. 864 og forskrift av 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 12. Endret ved forskrifter 8 mai 2007 nr. 492, 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Avstand fra elvemunning til kilenot eller krokgarn

Ved munningen i sjøen av vassdrag som fører anadrome laksefisk, er det et generelt forbud mot å sette noen del av kilenot eller krokgarn nærmere enn 500 m fra grense mellom elv og sjø.

§ 2.Fredningssoner ved elveutløp i sjøen

I sjøen utenfor de elver som er nevnt nedenfor, er det større fredningssoner hvor det i perioden fra og med 1. mai til og med 20. september er forbudt å fiske, også etter saltvannsfisk, med alle typer redskaper unntatt stang og håndsnøre, dersom ikke annet er spesielt nevnt. Fiske med oter er også forbudt i fredningssonene. Innenfor fredningssonene er det tillatt for registrerte yrkesfiskere å fiske etter rognkjeks med rognkjeksgarn fram til og med 10. juni, etter de redskapsbestemmelser som fiskerilovgivningen gir for slikt fiske.

Følgende grenser gjelder for fredningssonene: 

Alta kommune

Altaelva

Innenfor ei rett linje fra fyrlykta på Amtmannsnes til Store Rafsnes (UTM 948.680) N-50, kartblad 1935 III.

I fredningssonen er det, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, likevel tillatt for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske, å fiske etter torsk, sei, flyndre og annen saltvannsfisk med bunngarn, snurrevad og flyndretrål når ingen del av redskapene til noen tid fangster grunnere enn 20 m, og ikke nærmere grense elv/sjø enn 500 m øst for ei rett linje fra moloen på Lathari til Russeluft kan flyndretrål brukes når ingen del av den til noen tid fangster grunnere enn 6 m. 

Halselvvassdraget

Innenfor et område begrenset av jordfast punkt nord for Halsen (UTM 751.711), nordvestover til punkt i sjøen UTM 756.713, deretter sørøstover til punkt i sjøen UTM 758.708, og rett sørover til jordfast punkt på eiendomsgrense (UTM 758.705) N-50, kartblad 1835 II. 

Lakselva i Kviby

Innenfor ei rett linje fra ytterst på Slottberget (UTM 899.812) til jordfast merke øst for fyrlykt (UTM 900.803) N-50, kartblad 1835 II. 

Mathiselvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Kirkeberget (UTM 777.598) rett øst tvers over fjorden til Satekubadni (UTM 786.598) N-50, kartblad 1834 I. 

Skillefjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Petersnes (UTM 889.875) til ytterst i Jorvabukta (UTM 889.881) N-50, kartblad 1835 II. 

Berlevåg kommune

Kongsfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke på Grønneset (UTM 849.416) rett øst til jordfast merke på andre siden av fjorden (UTM 856.415) N-50, kartblad 2336 II. 

Båtsfjord kommune

Sandfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra østligste punkt på Kvannvikneset på fjordens nordside (UTM 108.253) til nordligste, utstikkende punkt på neset ca. 1 km fra elvemunningen (UTM 110.236) N-50, kartblad 2436 II. 

Ordo-/Syltefjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Hamnneset til Litleelvas utløp. 

Deatnu-Tana kommune

Julelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra utløpet av Saltejohka (UTM 551.167) til jordfast merke på Stuorragieddi (UTM 563.171) N-50, kartblad 2335 IV. 

Tanavassdraget

Innenfor ei rett linje fra fyrlykta på Smalfjordneset til fyrlykta på Stangneset. I sørøst begrenses sonen av ei rett linje fra enden av vegen på Høgholmen og derfra østover i ei rett linje til fastlandet på Lavonjarg. Innenfor fredningssonen er det unntak for tre krokgarnplasser i Gavesluft. 

Gamvik kommune

Langfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Indre Kobbelvneset til et punkt 500 m øst for utløpet av Båkkusjohka.

I fredningssonen er det, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, likevel tillatt for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske, å fiske etter torsk, sei, flyndre og annen saltvannsfisk med bunngarn, snurrevad og flyndretrål når ingen del av redskapene til noen tid fangster grunnere enn 20 m, og ikke nærmere grense elv/sjø enn 500 m.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Risfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke ved Finnvikneset fyrlykt (UTM 434.787) til et tilsvarende merke på nordspissen av Skalangneset (UTM 443.790) N-50, kartblad 2237 II.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Sandfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Hamneset (UTM 387.841) til odde ved Tarevika (UTM 395.839) på østsiden av fjorden, N-50 kartblad 2237 II. 

Hammerfest kommune

Storvatn i Hammerfest by

Fra grense elv/sjø til 300 m på hver side og 50 m ut i sjøen. I denne sonen er det heller ikke tillatt å fiske med stang og håndsnøre. 

Kvalsund kommune

Repparfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra utløpet av Dypelva (UTM 980.196) til utløpet av Neselva i Futbukta (UTM 997.199), N-50, kartblad 1935 I.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke innenfor ei linje mellom Øya og Brennsneset. 

Russelvvassdraget

Fra grense elv/sjø til 500 m på hver side og ut i sjøen. 

Lebesby kommune

Lille Porsangervassdraget

Innenfor ei rett linje fra merke på Josefneset på sydsiden av fjorden (UTM 804.402) til tilsvarende merke på Selneset på nordsiden av fjorden (UTM 796.423) N-50, kartblad 2136 II. 

Oksefjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Sørbotnelva (UTM 201.726) til Gyndalselva (UTM 187.731) N-50, kartblad 2236 IV. 

Storelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Gåppi (UTM 803.071) til Kunes (UTM 819.055) N-50, kartblad 2135 I. 

Tømmervikvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Kvalvikneset (UTM 878.597) til nes på sørsiden av Tømmervika (UTM 886.590), N-50, kartblad 2136 I.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Veidnesvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke sør på Veinesholmen (UTM 859.407) til Veineset (UTM 867.384), N-50, kartblad 2136 II.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Loppa kommune

Sør-Tverrfjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra et jordfast merke på Fiskenes (UTM 272.909) tvers over fjorden til et tilsvarende merke på nordgrensen av Anderseng (UTM 276.903) N-50, kartblad 1735 II. 

Vassdalsvatn i Øksfjord

Innenfor ei rett linje fra Nothjellen på Vassdalsbuktens nordøstre side (UTM 510.927) til Ringberget på sørvestsiden (UTM 507.924) N-50, kartblad 1835 III. 

Måsøy kommune

Snefjordvassdraget

Innenfor ei linje fra jordfast punkt på Seibergneset (UTM 115.552), til punkt i sjøen nordvest for elveutløp (UTM 120.560), til bekkeutløp nord for Løkjord (UTM 126.559), N-50, kartblad 1936 I og 2036 IV.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Nordkapp kommune

Strandelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra Strandneset (UTM 491.504) til utløpet av Reinelva (UTM 495.529), N-50, kartblad 2036 I.

Innenfor sonen kan registrerte lakseplasser benyttes, men ikke innenfor ei rett linje mellom Strandneset og Albertnjarga/Albertneset.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Porsanger kommune

Børselvvassdraget

Innenfor rette linjer mellom sørspissen av Hestneset (UTM 424.008), Neverholmen (UTM 418.995) og sørspissen av Surbuktnes (UTM 434.983) N-50, kartblad 2035 I. 

Lakselvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra odde nord for Steinneset (UTM 232.791), til merke på sørspissen av Gattirholmen (UTM 216.805), derfra til jordfast merke like sør for Njirran (UTM 211.805) N-50, kartblad 2035 III.

Kilenot kan likevel benyttes til 15. juli på registrerte lakseplasser fra merke sør for Aaponbahta (UTM 250.746) og nordover på østsiden av Vesterbotn/Brennelvfjorden. 

Smørfjordvassdraget

Området mellom Straumsneset (UTM 285.247) og brua over Smørfjordelva Rv. 95 (UTM 269.229). Området kalles for «Innsjøen», 2036 III. 

Stabburselvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke på Stuorrannjarga (UTM 214.893) langs grense for naturreservatet til nordspissen av nordre Kråkholmen (UTM 238.891), derfra til punkt 500 m rett øst (UTM 243.891), derfra til punkt 1000 m rett sør (UTM 243.881), derfra ei rett linje til nordspissen av Muolku (UTM 238.869) og ei rett linje inn til østligste punkt på Stabbursnes (UTM 228.865). 

Ytre Billefjordvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast punkt mellom gårds- og bruksnumre 6/7 og 6/8 (UTM 272.071) til jordfast merke på sørsiden av fjorden (UTM 279.063), N-50, kartblad 2035 IV.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Sør-Varanger kommune

Grense Jakobselv

Fra riksgrensen ved grensemerke 396, vest-nordvestover til ei rett linje nord fra Skjergårdsneset 800 m ut i sjøen. 

Karpelvvassdraget

Innenfor ei rett linje mellom Vesternes (UTM 990.317) og Tørrnesodden (UTM 979.312) N-50, kartblad 2434 II. 

Klokkerelvvassdraget

Innenfor et område begrenset av jordfast punkt 500 m vest for utløp (UTM 912.519), nordover til punkt i sjøen UTM 913.523, videre østover til punkt i sjøen UTM 920.523, og sørøstover til jordfast punkt 500 m øst for utløp ((UTM 922.519) N-50, kartblad 2334 I. 

Munkelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra landfast merke på vestsiden av fjorden (UTM 971.311) til bekkeutløp på østsiden av fjorden (UTM 982.303) N-50, kartblad 2434 III.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Neidenvassdraget

Innenfor området sør for ei rett linje fra bekkeutløp i Oterbukta (UTM 000.375) til utløp av Munkaleakki (UTM 014.350), og nord for ei rett linje mellom landfast merke på nes nord for Ulvenes (UTM 976.321) til landfast merke på nes nord for Vegneset (989 320), N-50, kartblad 2434 III.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 500 m fra grense elv/sjø. 

Sandnesvassdraget

Innenfor et område som i nord er begrenset av brua over Lillestraumen, og i sør av ei rett linje fra punkt 500 m sør for grense elv/sjø (UTM 133.308) til punkt på østsiden av Langfjorden (UTM 138.310), N-50, kartblad 2334 III. 

Unjárga-Nesseby kommune

Bergebyvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke på sørligste punkt på Klaunesodden (UTM 714.829) til et tilsvarende merke i grensen mellom gårdsnr. 13, bruksnr. 26 og gårdsnr. 13 bruksnr. 22 på Hammerneset (UTM 730.828) N-50, kartblad 2335 II. 

Nyelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra jordfast merke på Oaggonnjarga (UTM 696.757) til utløpet av Viercajarjohka N-50, kartblad 2335 II. 

Vesterelvvassdraget

Innenfor ei rett linje fra grensemerke på Hearraidnjarga til Duddapiernjarga. 

Vadsø kommune

Skallelvvassdraget

Innenfor ei linje fra Lille Skallelva (UTM 982.869), til punkt i sjøen (UTM 010.890) til bekkeutløp (UTM 004.902), N-50, kartblad 2435 II. 

Vestre Jakobselvvassdraget

800 m til hver side fra grense elv/sjø ved roten av moloene og 500 m ut i sjøen.

Det er tillatt, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, å fiske med flyndregarn med minst 8 tommers masker med tråd nr. 2, men ikke nærmere enn 200 m fra grense elv/sjø. 

Vardø kommune

Komagvassdraget

Innenfor ei rett linje fra neset øst for Trollbukta til Kvalnes.

0Endret ved forskrifter 8 mai 2007 nr. 492, 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).
§ 3.Fredningssoner i og ved utløp fra kraftverk i sjøen

I og ved utløpet fra kraftverk og kraftverkskanaler i sjøen er det i perioden fra 1. mai til 20. september forbudt å fiske med alle typer bundne redskaper, også etter saltvannsfisk, fra kanalens utløp til 100 m på hver side og ut i sjøen.

I fredningssonen er det likevel, innenfor bestemmelsene om saltvannsfiske, tillatt for registrerte yrkesfiskere å fiske etter rognkjeks med rognkjeksgarn etter de redskapsbestemmelser som fiskerilovgivningen gir for slikt fiske. Det samme gjelder for registrerte yrkesfiskere under utøvelse av yrkesfiske etter torsk, sei, flyndre og annen saltvannsfisk med bunngarn, snurrevad og flyndretrål når ingen del av disse redskapene fangster grunnere enn 20 m.

§ 4.Spesielle reguleringer i løpet av fiskesesongen

Fisket innenfor fredningssonene kan stoppes med øyeblikkelig virkning dersom vannføring eller andre spesielle forhold tilsier det.

§ 5.Merking av fredningssoner

Grensene for fredningssonene som er nevnt i § 2 skal merkes. Bestemmelsene gjelder selv om merking mangler.

§ 6.Dispensasjoner

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til ytterligere fiske etter saltvannsfisk dersom det kan dokumenteres at det har vært drevet slikt fiske i betydelig omfang i det aktuelle området tidligere, og dersom et slikt fiske ikke beskatter anadrome laksefisk.

§ 7.Straff

Overtredelse av forskriften straffes i medhold av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 14. mars 1997 nr. 494 om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark.

Registrerte lakseplasser innenfor fredningssonene utenfor Lakselva i Kviby, Repparfjordvassdraget, Tømmervikvassdraget, Stabburselvvassdraget, Ytre Billefjordvassdraget, Munkelvvassdraget og Neidenvassdraget kan benyttes til og med 2004.

I fredningssonen utenfor Lakselvvassdraget i Porsanger trer kravet om kilenot og begrensingen i fisketid til 15. september i kraft først i 2004.