Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.

DatoFOR-2003-05-06-582
PublisertII 2003 hefte 2
Ikrafttredelse06.05.2003
Sist endret
EndrerFOR-1997-04-03-347
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864, FOR-2002-06-07
Kunngjort15.05.2003
Rettet24.09.2003 (Rettet ikrafttredelsen)
KorttittelForskrift om innlandsfiske med garn, Finnmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 6. mai 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, delegeringsvedtak av 27. november 1992 nr. 864 og delegeringsvedtak av 7. juni 2002.

§ 1.Definisjoner

Innlandsfisk er alle andre fiskearter i ferskvann enn laks, sjøørret og sjørøye.

Innsjø omfatter også begrepene vatn og tjern.

Utvisning er en tillatelse til å fiske med garn eller andre bundne redskaper utover det som er tillatt etter de generelle reglene fastsatt i denne forskriften eller kommunal forskrift.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter innlandsfisk med alle typer redskaper i vassdrag i Finnmark fylke der det ikke forekommer laks, sjøørret og sjørøye, og i innsjøer ovenfor lakseførende strekning.

Forskriften gjelder ikke i Pasvikelva.

§ 3.Fiske med garn

Garnfiske er bare tillatt i innsjøer der det er åpnet for det i § 8 i denne forskriften eller i egen forskrift gitt av vedkommende kommune. I disse forskriftene skal alle kommunens innsjøer/områder deles inn i: 

Garnforbudsområde: innsjøer hvor garnfiske ikke er tillatt. 

Garnbegrensingsområde:

-1-garnsområde - innsjøer hvor det er tillatt med ett garn pr. aktivt deltakende fisker.
-tregarnsområde - innsjøer hvor det er tillatt med inntil tre garn pr. aktivt deltakende fisker. 

Friområde: innsjøer hvor det ikke er begrensning av antall garn pr. fisker.

Vatn som krysses av grensen mellom ulike områder, skal tilhøre det området som er mest fritt.

§ 4.Generelle regler for fiske med garn

Garnfiske er ikke tillatt nærmere enn 100 m fra inn- og utløpsos. Unntatt fra dette er Kautokeinoelva der fiske med garn er tillatt også på elvestrekning fra Pikefossen (Nieidagorža) til Galaniito.

Garnfiske er bare tillatt i innsjø som er større enn 100 dekar (f.eks. 500 x 200 m), unntatt i friområder hvor det ikke er slik minstestørrelse.

Garnfiske under isen er ikke tillatt fra 1. januar fram til isløsning, unntatt i friområder hvor garnfiske er tillatt hele vinteren.

Garn kan maksimalt være 30 m lange og 2 m dype i garnbegrensningsområder.

Maskevidden kan ikke være over 29 mm (22 omfar), dersom ikke annet er fastsatt i § 8 eller i forskrift gitt av vedkommende kommune.

§ 5.Fiske med andre redskaper enn garn

Fiske med stang og handsnøre er tillatt hele året.

Oter er bare tillatt i innsjøer. Line og ståsnøre er bare tillatt med inntil 10 angler pr. aktivt deltakende fisker, unntatt i friområder der antall angler ikke er begrenset.

Not, ruse og teine er bare tillatt i friområder.

§ 6.Merking av redskaper

Alle faststående redskaper; garn, ruse, teine og line skal merkes med flottør eller doappal med fiskerens navn og adresse.

§ 7.Utvisning

Kommunen kan etter søknad gi utvisning for fiske med garn, not, ruser og teine i garnforbuds- og garnbegrensingsområder på statsgrunn når det anses biologisk forsvarlig. Utvisning gis i antall garn-, ruse- eller teinedøgn, antall nottrekk eller i form av et fangstkvantum (kg) sammen med en spesifisering av hvilke redskaper som tillates benyttet.

Kommunen kan stille vilkår for utvisning, herunder om tidsbegrensing og rapportering av fangst. Kommunen kan også stille krav om dokumentasjon av bestandsforhold (prøvefiskeresultater) eller driftsplan.

§ 8.Kommunevise regler - kommunal forskrift

Inndelingen i garnforbudsområder, 1-garnsområder, tregarnsområder og friområder, er beskrevet kommunevis nedenfor. Også unntak fra maskeviddekravet i § 4 er angitt kommunevis.

Kommunene kan ved forskrift selv gi tilsvarende bestemmelser, jf. § 3. Dersom en kommune vedtar egen forskrift, oppheves samtidig bestemmelsene for vedkommende kommune i denne paragraf. 

Alta kommune

Garnforbudsområde:

Hele kommunen med unntak av 1-garnsområdene og frigarnsområde. 

Frigarnsområde:

Iešjávri (390 moh.). 

1-garnsområde:

-Alle vatn som drenerer til Stabburselva.
-Alle vatn sør for E6 som drenerer til Repparfjordvassdraget. 

Berlevåg kommune

Garnforbudsområde:

Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder. 

Frigarnsområde:

Geadnajávri (Gednje 229 moh.), Store- og Lille Buevatn (Stuorra- og Uhca Dávgejávri) (227 og 228 moh.) og Magistervatn (262 moh.). 

3-garnsområde:

Emmisærvatnet (186 moh.), Firkantvatnet (216 moh.), Store Kløftvatn (168 moh.), Sæterdalsvatna (314 og 320 moh.) og Langvatnet ved Gulgo (273 moh.). 

Båtsfjord kommune

Garnforbudsområde:

Hele kommunen med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. 

3-garnsområde:

Storvatnet (28 moh.) og Medvatnet ved Makkaur (42 moh.). 

Deanu gielda - Tana kommune

Garnforbudsområde:

-Alle vatn innenfor en 5 km-sone på hver side av Rv 98, E6, Rv 895 og Rv 890, samt fylkesvei/kommunal vei fra Rustefjelbma til Kalbaknes, med unntak av vatn nevnt under frigarnsområdene og garnbegrensningsområdene.
-Lille og Store Klokkervatn (Dápmotjávrrit) (150 og 161 moh.) ved Leirpollen.
-Svanevatn (Njukčajávri) (267 moh.) og Fuglevatn (Loddejávri) (359 moh.) på Ifjordfjellet.
-Lismájávri (i området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 moh.). 

Frigarnsområde:

Smalfjordvatn (Suoppajávri) (55 moh.), Iešjávri (308 moh.), Lismájávri (med unntak for området nordvest for to små holmer helt nord i vatnet) (72 moh.), Nástejávri (Stjernevatn) (235 moh.) og Hárrejávri (64 moh.). 

1-garnsområde:

Lavnjes-vassdraget:

Čordnahánjávri (Haglevann) (291 moh.), Bajimus Lávnjesjávri (278 moh.), Gaskamus Lávnjesjávri (269 moh.), lubbutjávri (270 moh.), Čeavresjávri (271 moh.) og Nammájávri (271 moh.) 

Ladnja-vassdraget:

Ladnjajávri (285 moh.), Ladnaluoppal (285 moh.), Njirranjávri (284 moh.), Gurtejávri (256 moh.) til Gurteluoppal, samt Gálbmatjávri (296 moh.). 

Polmak-Searbatområdet:

Alle vatn i området sør for en rett linje fra Niiladeanoluoppal (242 moh.) på grensen mot Nesseby kommune til Vuovdevárri (høyde 234) ved grensen mot Finland. 

Andre vatn:

Miennajávrrit (306 og 307 moh.) og Stuorra og Uhca Hánajávri (75 og 85 moh.). 

3-garnsområde:

Bogejávri (52 moh.), Gahpirašjávri (56 moh.), Nissujávri (221 moh.), Roggegieddeláddot (88 og 90 moh.), Skoarrojávri (83 moh.), Ballánjávrrit (126 og 127 moh. ) og Njuorggánjávri (82 moh.) samt resten av kommunen der det ikke er begrensninger. 

Gamvik kommune

Garnforbudsområde:

-Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv 98 over Ifjordfjellet.
-Alle vatn innenfor en 5 km-sone fra Rv 888 fra Bekkarfjord til veikryss ved Mehamnelv bru. Sonegrensen i Bekkarfjord går rett øst fra utløpet av Geitvannselva.
-Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av Rv 888 fra Gamvik til Kjøllefjord.
-Alle vatn i en 5 km-sone vest for Fv. 562 Gamvik til Slettnes fyr.
-Alle vatn i en 5 km-sone nord for Fv. 264 Hopseidet til Skjånes. 

3-garnsområde:

Resten av kommunen. 

Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune

Garnforbudsområde:

Beaskkádas

-Alle vatn innenfor et område begrenset av følgende linje: Fra der hvor kommunegrensen mot Alta krysser Kautokeinoelva, langs kommunegrensen til Rv 93, langs riksveien til Suolovuopmi fjellstue, langs gamle riksvei til sørenden av Uhca Suolujávrrás, i rett linje over Gearpmašoaivi til Heastanjárga i Ládnetjávri (265 moh.), langs vestsiden av Kautokeinoelva tilbake til utgangspunktet.
-Ávejávri (292 moh.) og Silesjávri (334 moh.). 

Bastevárriområdet:

-Alle vatn innenfor et område avgrenset av riksrøys 314 på høyde 563, Njarevađđa - derfra i rett linje over Gámasčohkka, videre over Roavas til Luppujávrris øststside, over Luppumarás og langs østsiden av Doalbajávri (516 moh.). Ved Doalbajávrris nordende rett vest til riksrøys 310 på høyde 520 ved Čearrogeahči. Herfra langs finskegrensen tilbake til utgangspunktet.
-Lágešjávri (502 moh.), Bajit Guollejávri (752 moh.) og Vuolit Guollejávri (716 moh.) i Naššaområdet.
-Vuorášjávri (345 moh.) syd-øst for Kautokeino. 

Vuorašvarriområdet:

Áslagasjávri (454 moh.), Várenaljávri (501 moh.), Čuonjájávri (437 moh.), Čuonjaluoppal (436 moh.), Juhánajávri (467 moh.), Jorbesjávri (580 moh.), Livcajávri (583 moh.), Rietejávri (534 moh.), Muvrajávri (527 moh.), Vuoškkojávri (382 moh.). 

1-garnsområde:

Kárášjohka-vassdraget

-Alle vatn med avløp til Kárášjohka, inklusive hovedvassdraget med alle vatn, fra riksgrensa mot Finland til Lailagori (grensen for lakseførende del av vassdraget).
-Alle vatn med avløp til Áhkkanasjohka fra samløpet med Sodnabeaijohka til Kárášjohka.
-Alle vatn med avløp til Kárášjohka fra samløpet med Áhkkanasjohka til kommunegrensa mot Karasjok.
-Alle vatn med avløp til Bávtájohka nord for Øvre Anárjohka nasjonalpark. 

Vestvidda og sør-øst for Kautokeino

-Hele området mellom Biddjovággeveien fra Kautokeino til fylkesgrensen mot Troms og Rv 93 fra Kautokeino til kommunegrensen mot Alta (med unntak av et lite område sør for Suolovuopmi nevnt under garnforbudsområde og vatn nevnt under frigarnsområde).
-Området mellom Kautokeino - Siebe - Ávevuopmi, langs Ávejohka til Kautokeinoelva og langs denne tilbake til Kautokeino. 

Nord og sør for Máze

Området øst for Rv 93 mellom Goldin og der veien krysser Eahketbeaijohka i nord, avgrenset av følgende rette linjer:

Fra Eahketbeaijohka rett øst til Ládnetjávri og videre langs Alta/Kautokeinovassdraget til kommunegrensen mot Alta. Østover langs kommunegrensa til vestbredden av Iešjávri (390 moh.). Derfra i rette linjer sørover via Virdnečohkka (høyde 590) - Bávtasoaivi (høyde 586) - Ávjuvárri (høyde 631) - Várdnásrappesvárri (høyde 503) og tilbake til Goldin. 

Frigarnsområde:

Biggejávri (381 moh.), Vuolit Spilgajávri (436 moh.), Bajit Spilgajávri (441 moh.), Dátkujávri (474 moh.), Fidnajávri (327 moh.), Gáččanjávri (567 moh.), Stuorajávri (374 moh.), Sálganjávri (452 moh.), samt resten av kommunen. 

Unntak fra maskeviddebegrensningen i § 3:

Alle vatn i frigarnsområdene bortsett fra Biggejávri (381 moh.), Vuolit Spilgajávri (436 moh.), Bajit Spilgajávri (441 moh.), Dátkujávri (474 moh.), Fidnajávri (327 moh.), Gáččan-jávri (567 moh.), Stuorajávri (374 moh.), Sálganjávri (452 moh.) og Iešjávri (390 moh.). 

Hammerfest kommune

Garnforbudsområde:

Alle vatn på Sørøya, Kvaløya og Seiland med unntak av Storvatnet (61 moh.) på Seiland. 

Frigarnsområde:

Storvatnet (61 moh.) på Seiland. 

Hasvik kommune

Garnforbudsområde:

Alle vatn i kommunen unntatt Lille Eggevatn (73 moh.) ved Breivikbotn på Sørøya. 

3-garnsområde:

Lille Eggevatn (73 moh.) ved Breivikbotn på Sørøya. 

Kárájoga gielda - Karasjok kommune

Garnforbudsområde:

-Alle vatn med avløp til Oalgejohka og Rávdojohka nord for Karasjok tettsted.
-Alle vatn med avløp til Loddejohka.
-Alle vatn med avløp til Sevdnjesluppujogas.
-Njákkajávri i Iešjohkdalen. 

1-garnsområde:

Kárášjohka-vassdraget

-Alle vatn med avløp til Bávtájohka.
-Alle vatn med avløp til Kárášjohka sør for Lásesguoikka nord for Beaivvášgieddi fjellstue.
-Alle vatn med avløp til Kárášjohka fra sør og øst fra Lásesguoikka ved Beaivvášgieddi til samløpet med Suolgajohka vest for Suolgajohknjálbmi (Myrskog). 

Ástejávrrit-området

Alle vatn nord for Váljohka fra Ástejohka og Čuoppojohka i sør til kommunegrensa mot Tana i nord. 

Rávdujohka-vassdraget øst for Jergul

Alle vatn med avløp til Rávdojohka øst for Jergul. 

3-garnsområde:

Vaddevárri-området

-Alle vatn med avløp til Geađgejohka (inkl. Gáldnájarjohka).
-Alle vatn med avløp til Govdajohka (inkl. Geassajohka).
-Alle vatn med avløp til Ástejohka fra sør. 

Vuorji-/Čearro-området

-Alle vatn med avløp til Iešjávri fra kommunegrensen mot Alta, til og med Likčajohka med unntak av Hárrejávri (399 moh.) øst for Gásádátvuodna.
-Alle vatn med avløp til Juolgelanjohka.
-Alle vatn med avløp til Stiipanjohka (inkl. Doggejohka, Spádájohka og Mievtájohka).
-Alle vatn med avløp til Roančejohka.
-Alle vatn med avløp til Čuolmajohka og Silesjohka.
-Alle vatn med avløp til Divgajohka.
-Alle vatn med avløp til Čáddjejohka nord for Čáddjeluoppal. 

Iešjohka/Skaidi-området:

Alle vatn mellom Iešjohka og Skaidi avgrenset av ølgende rette linjer: fra Sadejohkas utløp i Iešjohka sydover til Loddečohkka (høyde 358) videre til Stuorra Digesvađđa (høyde 398) derfra til sydenden av Máttesláddu. Fra Máttesláddu går grensen over Mádiičobma (høyde 370) og rett nord til Iešjohka. 

Frigarnsområde:

Resten av kommunen. 

Unntak fra maskeviddebegrensningen i § 3:

Hele frigarnsområdet, bortsett fra Iešjávri (390 moh.) og Geimejávri (321 moh.). 

Kvalsund kommune

Garnforbudsområde:

-Kvalsund kommunes del av Kvaløya, unntatt Gorvatna (Roakkunasjávrrit) (141 moh.).
-Kvalsund kommunes del av Seiland.
-Alle vatn nord for en linje trukket fra Kvenvika i Vargsundet over Midterfjellet (høyde 433), Skinnfjellet (høyde 710), til utløpet av Nedre Saltvatnet (Nussir Suolojávri), nord for Langvatnet (Hoallujávri) (315 moh.) og rett sør til Guoiratrašša (høyde 657). Videre langs Ulveryggen (Gumpenjunni) i rett linje til Ariselvas utløp i Repparfjorden.
-Alle vatn nord for en linje trukket fra Indre Erdal i Repparfjorden, opp Erdalen til samløpet mellom Činkajohka og Bierfetjohka. Videre østover til Bierfetoaivi (høyde 421) og derfra i rett linje til lulit Mieššoaivi (høyde 321) på grensen til Porsanger. Området avgrenses videre av kommunegrensen mot Porsanger og Måsøy til Kysserneset i Revsbotn. Unntatt er Kråkefjellvatnet (Guommajávri, 118 moh.).
-Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 moh.) i Repparfjordvassdraget. 

Sennalandet:

Alle vatn mellom E6 og Voggeneselva (Gielkánasjohka) på strekningen fra kommunegrensa mot Alta, til der E6 krysser elva, og i tillegg Nadjetluoppal (Voggenestjern) (268 moh.). 

Frigarnsområde:

-Bajit Doggejávri (292 moh.) og Doggejávri (288 moh.) ved Skaidi.
-Storvatn (Vuolit Borsejávri) (227 moh.). Bjørnstadvatn (Golmaciegatjávri), Bajit Borsejávri og Mikkalasgoattesajjávri ved Saraby, alle 284 moh.
-Kråkefjellvatn (Guommajávri) (118 moh.).
-Gorvatna (Roakkanuasjávrrit) (141 moh.) på Kvaløya. 

1-garnsområde:

Alle vatn i området sør og øst for E6 fra kommunegrensa mot Alta og til Skaidielva med unntak av Myrlandsvatnet (Vuomejávri/Oarjut Bástinjávri) (282 moh.) i Repparfjordvassdraget og Bajit Doggejávri og Doggejávri (292 og 288 moh.) ved Skaidi. 

3-garnsområde:

Resten av kommunen. 

Lebesby kommune

Garnforbudsområde:

Hele kommunen med unntak av vatn i frigarnsområder og garnbegrensningsområder. 

Frigarnsområde:

Bajit Guorgajávri (Øvre Tranevann) (343 moh.), Store Måsevatn (Stuorra Sopmir) (213 moh.) og Adamselvmagasinet (Sieidejávri, Gahpatjávri, Mohkkejávri, Muorahisjávri og Mardášjávri) (alle 213 moh.), Reinoksevatn (292 moh.). 

1-garnsområde:

Børselvfjellet - Sværholthalvøya:

Orušjávri (462 moh.), Lipmejávri (471 moh.), Ráhkojávri (461 moh.), Sanásjávri (Korsnesvannet) (201 moh.), Jorbajávri (234 moh.), Njárgajávri (320 moh. ) og Rohtojávri (192 moh.). 

Gaisane:

Guorrojávri (534 moh.), Geaidnujávri (556 moh), Čoarvusjávri (577 moh.), Áskasjávrrit (582 moh.), Vuonjaljávri (538 moh.) og Borgasjávri (541 moh.). 

Laksefjordvidda (vann/vassdrag tilhørende Adamselvreguleringen):

Gaisabogejávri (423 moh.), Gottetjávri (298 moh.), Dollajávri (263 moh.), Stokkemuorjávri (166 moh.), Gieggejávrrit (248, 253, 260 moh.), Čoarusjávri (290 moh.), Galbmátjávri (366 moh.), Luoktaláddot (319 moh.) og Lavvusjávri (344 moh.). 

Mårøyfjord - Smielv:

Lille Holmevann (262 moh.), Store Holmevann (290 moh.) og Smielvvatna (291 og 295 moh.). 

3-garnsområde:

Laksefjordvidda/Ifjordfjellet

Beaskajávri (307 moh.), Deardnojávri (225 moh.), Bodnjalanjávrrit (236 og 241 moh.), Vadasjávri (357 moh.), Skierrajávri (314 moh.), Loavddajávri (182 moh.), Urtasjávri (308 moh.), Bordejávrrit (352 og 353 moh.), Skálvejávri (279 moh.), Stuorra Luokkajávri (313 moh.), Seidguljávrrit (292 og 299 moh.), Suolojávri (365 moh.), Jiekaluoddananjávri (233 moh.),Gikšjávri (245 moh.), Suolojávri (Holmsjøen) (304 moh.) og Lille Måsevatn (Uhca Sopmir) (178 moh.). 

Loppa kommune

3-garnsområde:

Alle vatn unntatt Store Trollvikvatn (56 moh.). 

Frigarnsområde:

Store Trollvikvatn (56 moh.). 

Måsøy kommune

Garnforbudsområde:

-Alle vatn på Ingøya, Hjelmsøya, Måsøya og Havøya.
-Alle vatn på Rolvsøya, unntatt vatn nevnt under frigarnsområder og 3-garnsområder.
-Alle vatn innenfor en 5 km-sone på begge sider av Rv 889 mellom Sørkjoselva i Snøfjord og Havøysund, bortsett fra Bakkájávri (Bakfjordvatn). 

Frigarnsområder:

Skardvatnet (24 moh.) ved Tufjord på Rolvsøya. 

3-garnsområde:

Bakkájávri (Bakfjordvatn) (229 moh.), Tverrvatnet (Doaresjávri) (240 moh.) og Finnvatnet (243 moh.) mellom Havøysund og Snefjord, samt resten av kommunen. 

Nordkapp kommune

Garnforbudsområde:

Magerøya:

Alle vatn, med unntak av vatn nevnt under 3-garnsområde. 

Fastlandet:

Holmevatnet (207 moh.), Gukkešjávri (94 moh.) og Vedbotnvatn (60 moh.). 

Frigarnsområde:

Ørretvatn (Dápmutjávri) (179 moh.) ved Repvåg. 

3-garnsområde:

Svartvatn (Čáppesjávri) (56 moh.), Storvatn (ved Skarsvåg) (14 moh.), Sætervågvatn (ved Sarnes) (2 moh.) og Rundvatnet (66 moh.), samt resten av kommunen. 

Porsanger kommune

Garnforbudsområde:

-Alle vatn innenfor et område begrenset av følgende rette linjer: Fra Storberget (Roččevárri) ved Øvrevatn (Bajitjávri) til høyde 856 på Stuorra Gagga, herfra til høyde 742 på Guassarášša, til Rv 98 ved Časkiljohka, derfra langs Rv 98 og E6 tilbake til utgangs-punktet. Unntatt er de vatn som er nevnt under frigarnsområder og garnbegrensingsområder.
-Alle vatn mellom Porsangerfjorden og øverste skoggrense fra Stabburselva i sør til høyde med Ytre Veidnesbukt i nord.
-Børselv øst - alle vatn innenfor følgende område: fra Rv 98 ved bru over Vieksa via Čoalbmevárri (høyde 274) i rett linje til møte mellom Dikkaljohka og Børselva. Derfra i rett linje via Villreintoppen (høyde 507) til Rv 98 ved Surbukt. Herfra langs Rv 98 tilbake til utgangspunktet.
-Børselvnes - alle vatn på Børselvnes avgrenset av Rv 98 i øst og i nord av en linje fra bru over Áilegasjohka via Bikkačohkka (327 moh.) til Leirpollbukta.
-Nedre del av Luostejohka: avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) og Guovdalákkat (høyde 466), videre sørvestover langs kommunegrensen mot Karasjok til Martusvárri (høyde 408), vestover til Čuoldavarri (høyde 369), nordover til høyde 361 like nordvest for Duolbajávri, nordøstover til Vuopmevárri (høyde 391) og derfra nordover til utgangspunktet. 

Frigarnsområde:

Gaggajávri (101 moh.), Skáidejávri (325 moh.), Goddetjávri (301 moh.) og Brennelvvatn (54 moh.) i Smørfjord, Iggájávri (323 moh.) og Njárgajávri (294 moh.). 

1-garnsområde:

Øvre del av Luostejohka: avgrenset av rette linjer mellom Luostegáisá (høyde 866) - Goddevárri (høyde 664) - Suonjirgáisá (høyde 917) til kommunegrensen mot Tana. Videre derfra sørvestover langs kommunegrensen Tana/Karasjok til Guovdalákkat (høyde 466) og derfra nordover til utgangspunktet. 

3-garnsområde:

Store Russevatn (120 moh.) og Seaguljávri (183 moh.), samt resten av kommunen. 

Sør-Varanger kommune

Garnforbudsområde:

-Gallokområdet avgrenset av Neidenelva, E6, kommunegrensen mot Nesseby og riksgrensen mot Finland, med unntak av Gárdajávri (Garsjøen) (250 moh.) og Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 moh.).
-Loken ved Svanvik. 

Frigarnsområde:

-Området sør for en linje trukket fra Holmfoss til vegdele ved Strand, derfra til nordenden av Sandneslangvatn (Váejávri) (100 moh.), langs østsiden av Sandneselva fram til riksgrensen mot Finland.
-Gárdajávri (Garsjøen) (250 moh.), Langfjordvatn (7 moh.), Store Ropelvvatn 57 moh.). 

3-garnsområde:

Gárretjávri (Kjerringvatn) (274 moh.), samt resten av kommunen. 

Unntak fra maskeviddebegrensningen i § 3:

Hele frigarnsområdet i Pasvik, bortsett fra Store og Lille Spurvvatn (Šiššajávri og Šiššaluoppal) (164 og 128 moh.), Store og Lille Røyrvatn (Ravdojávri) (162 og 150 moh.) og Sagvatn (Surutjávri) (75 moh.). 

Unjárgga gielda - Nesseby kommune

Garnforbudsområde:

Alle vatn i en 5 km-sone på begge sider av E6 og Rv 98, med unntak av vatn nevnt under frigarnsområder og garnbegrensningsområdene. 

Frigarnsområde:

Loddejávri (Fuglevatn) (188 moh.). 

1-garnsområde:

Čuoggojávri (98 moh.). 

3-garnsområde:

Vuokšájávrrit (39 moh.), Sabbenjávri (175 moh.), Stuorra Láhtajávri (199 moh.), Hávgajávri (Gjeddevatn 118 moh.), samt resten av kommunen. 

Vadsø kommune

Garnforbudsområde:

Alle vatn i kommunen. 

Vardø kommune

Garnforbudsområde:

Alle vatn i kommunen, med unntak av Oksevatnet (Vuokšájávri) (143 moh.). 

Frigarnsområde:

Oksevatnet (Vuokšájávri) (143 moh.).

§ 9.Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad dispensere fra denne forskrift eller fra kommunalt vedtatt forskrift til undervisningsformål, prøvefiske, uttynningsfiske eller i andre særlige tilfeller. Ved dispensasjoner skal formål, tid og sted for fisket gå tydelig fram, og det skal settes vilkår om levering av skriftlig rapport fra fisket.

§ 10.Klage

Kommunens vedtak etter § 7 og § 9 kan påklages til Fylkesmannen i Finnmark.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften straffes i medhold av § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. av 15. mai 1992 nr. 47.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 6. mai 2003. Samtidig oppheves forskrift av 3. april 1997 nr. 347 om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark.