Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i vassdragssystemet Store Le, Østfold.

DatoFOR-2003-08-01-1023
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1997-06-13-54-§26, FOR-1991-07-04-509-§15
Kunngjort14.08.2003
KorttittelForskr. om bekjempelse av krepsepest, Østfold

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Oslo, Akershus og Østfold 1. august 2003 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr § 26 og forskrift av 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensing og utrydding av sjukdommer hos akvatiske organismer § 15.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å begrense og utrydde sjukdommen krepsepest hos ferskvannskreps og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for bekjempelsessone som omfatter den norske delen av vassdragsnr. 314, grensevassdragssystemet Store Le med alle bielver og -bekker, herunder også de norske deler av elver og bekker som munner ut i den svenske delen av vassdraget.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1.sone: et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller bekjempelse av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2.vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal.

Kapittel II. Tiltak i sonen

§ 4.Forbud mot krepsing mv.

Det er forbudt å fange ferskvannskreps i bekjempelsessonen.

Kapittel III. Andre bestemmelser

§ 5.Tilsyn og vedtak

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren fører tilsyn med etterlevelsen av denne forskrift.

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren fatter nødvendige enkeltvedtak for å sikre etterlevelsen av denne forskrift.

§ 6.Dispensasjon

Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 7.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelser som er gitt i denne forskrift blir gjennomført, kan Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren fastsette tvangsmulkt til staten.

Tvangsmulkten kan fastsettes når overtredelse av forskriften eller overtredelse av enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som myndigheten har fastsatt.

Tvangsmulkten kan også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer eller at den forfaller ved hver overtredelse.

Tvangsmulkten ilegges den som er ansvarlig for virksomheten. Er overtredelsen skjedd på vegne av et selskap eller et foretak, skal tvangsmulkten ilegges virksomheten som sådan.

Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg. Statens dyrehelsetilsyn - fylkesveterinæren kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

§ 8.Straffebestemmelser

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning er også straffbart.

Foreligger særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel i inntil 2 år anvendes, om ikke strengere straffebud får anvendelse.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.