Delegering etter forskrift om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2003-12-17-1824
PublisertII 2003 hefte 6
Ikrafttredelse22.10.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1985-06-14-68, FOR-1998-12-18-1409-§32
Kunngjort08.01.2004
KorttittelDeleg. drifts- og sykdomsforskr, Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Statens Dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag 17. desember 2003 med hjemmel i brev fra Statens Dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen av 20. oktober 2003 hvor Fylkesveterinæren gis adgang til å delegere myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon etter forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) § 10 annet ledd til distriktsveterinærene.

I

Statens Dyrehelsetilsyn - Fylkesveterinæren for Trøndelag delegerer hermed med hjemmel i forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift- og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) § 32 første ledd myndighet til å dispensere fra drifts- og sykdomsforskriftens § 10, annet ledd, til Statens Dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren.

II

Denne delegeringen gjelder f.o.m. 22. oktober 2003. Samtidig oppheves vår delegering i brev av 5. mars 2003.