Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i sjøen, Buskerud.

DatoFOR-2004-02-06-373
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse06.02.2004
Sist endretFOR-2008-04-30-427
EndrerFOR-1998-11-13-1363, FOR-1984-04-25-966
Gjelder forBuskerud
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-2003-03-13-387, FOR-2003-06-20-737, FOR-2003-02-25-256
Kunngjort19.02.2004
KorttittelForskrift om fiske etter laks i sjøen, Buskerud

Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud i samråd med Fylkesmannen i Vestfold 6. februar 2004 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40, forskrift av 13. mars 2003 nr. 387 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, forskrift av 20. juni 2003 nr. 737 om nedsenking av garnredskap og forskrift av 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk. Endret 30 april 2008 nr. 427.

§ 1.Fredningssoner
1.I Drammensfjorden innenfor en linje fra Nøsteodden (32VNM712211) til Saltbutangen (32VNM733216), er alt fiske med faststående og bundne redskaper forbudt.
2.Utenfor Åroselva er det fredningssone i områder innenfor linjen trukket fra Nygård (32VNM 858 204) til nordspissen av Gråøya (32VNM 862 204), og videre fra Jonsbergtangen (32VNM 863 191) til nordre spiss av Killingholmen (32VNM 857 189) og inn til Kastet (32VNM 855 189). Fiske i fredningssona er forbudt med faststående og bundne redskaper.
0Endret ved forskrift 30 april 2008 nr. 427.
§ 2.Fisketider

I Drammensfjorden innenfor Svelvikterskelen og i sjøen for øvrig i Buskerud, er det tillatt å fiske laks og sjøørret med stang og håndsnøre hele året fra land, fra båt og fra is. I fredningstida i elver og bekker er det ikke tillatt å fiske nærmere munningsområdene enn 100 m. Fisketid for kilenøter, satt etter gjeldende regler, er fra 1. juni til 4. august i perioden mandag kl 18.00 til fredag kl 18.00.

§ 3.Fiskeredskap

Fiske etter laks og sjøørret er bare tillatt i sjøen med stang, håndsnøre og kilenøter registrert hos fylkesmannen. Oter er ikke tillatt. Fra land er fiske tillatt med en stang eller et håndsnøre per fisker. Fiske fra båt og fra is er tillatt med to redskaper (stang, håndsnøre) per båt og per isfisker med et agn på hvert redskap. Det er ikke tillatt å forlate eller la snører/stenger stå ute uten tilsyn. Minstemål for fangst av laks og sjøørret er 35 cm. I fredningssona i Drammensfjorden ut til grensa fra Nøsteodden til Saltbutangen (jf. § 1 pkt 1 ), gjelder reglene også for fiske etter saltvannsfisk.

§ 4.Nedsenking

I Drammensfjorden innenfor Svelvikterskelen skal garn som brukes til fangst av saltvannsfisk og ferskvannfisk, uavhengig av maskeviddestørrelse, senkes ned slik at hele fangstdelen til en hver tid står minst 3 meter under havoverflaten. Påbudet gjelder i perioden fra 1. mars til og med 30 september. I resten av sjøområdene i Buskerud gjelder dette garn med maskevidder større enn 32 m.m.

§ 5.Unntak

Påbudet om nedsenkning gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fartøyer, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst.

§ 6.Overtredelse

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er straffbart, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves

-forskrift av 13. november 1998 nr. 1363 om fredningssoner, nedsenking av garnredskap og fiske etter laks og sjøørret, Drammensfjorden, Buskerud og Vestfold.
-forskrift av 25. april 1984 nr. 966 om fredningssone i sjøen utenfor Årosbukta, Røyken kommune, Buskerud.