Forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest-Agder.

DatoFOR-2004-02-13-387
PublisertII 2004 hefte 1
Ikrafttredelse01.06.2004
Sist endretFOR-2010-06-01-753
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort23.02.2004
KorttittelForskrift om fredningssoner, Vest-Agder

Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 13. februar 2004 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40, jf. kgl.res. 27. november 1992 nr. 864. Endret ved forskrifter 1 feb 2007 nr. 105, 14 mai 2008 nr. 467, 1 juni 2010 nr. 753.

§ 1.Fiskeregler

I fredningssonene utenfor de vassdragene som er nevnt i § 2 er alt fiske forbudt med unntak av:

1.Fiske med kilenot på de vilkår som gjelder for slikt fiske i perioden f.o.m. 20. juni t.o.m. 6. juli.
2.Fiske med stang og håndsnøre på de vilkår som gjelder for slikt fiske i sjøen.
3.Fiske med teiner etter krabbe og hummer på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
4.Fiske etter saltvannsfisk og ål med garn og ruser som til enhver tid har hele fangstdelen minimum 5 meter under overflata.

Det er ikke tillatt å sette noen del av kilenot, teine, garn eller ruse nærmere enn 100 meter fra munningen av vassdragene som er nevnt i § 2.

Påbudet om nedsenking av redskap (jf. pkt. 4 ovenfor) gjelder ikke for garn med maskestørrelse større eller lik 57 mm (11 omfar) i perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 1. mai som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange saltvannsfisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fartøyer, jf. lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

Låssetting av fangst regnes ikke som fiske og er derfor tillatt så lenge det ikke stenger for oppgang av fisk i vassdraget.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2008 nr. 467, 1 juni 2010 nr. 753.
§ 2.Fredningssoner

Fredningssonene omfatter følgende områder (endepunktene for yttergrensen av sonene er gitt som UTM-koordinater, EUREF 89): 

Kvina og Feda (Kvinesdal kommune):

Innenfor ei linje tvers over fjorden mellom Stretnibben (37141 645911) og Vertonodden (37186 645856). 

Lygna (Lyngdal kommune):

Innenfor ei linje tvers over fjorden mellom Sørlia (38207 644542) og odde ca. 800 meter sørvest for Bukkesteinen (38269 644453). 

Audna (Lindesnes kommune):

Innenfor ei linje fra odde like nord for Langvika (39639 643490) til odde like nord for Gunderstøa på Underøy (39691 643468), og fra odde nord for Draiet (39770 643359) til Kattnes (39820 643355). 

Mandalselva (Mandal kommune):

Innenfor ei linje fra Stumpodden (40799 643138) til sydvestre odde av Gismerøy (40971 643103), og fra Gismerøy til fastlandet langs østsida av brua (41002 643178 til 40998 643186). 

Lundeelva (Søgne kommune):

Innenfor ei linje tvers over fjorden fra sydligste odde på Oftenes (42703 643691) til odde sydvest på Amfenes (42832 643680). 

Songdalselva (Søgne kommune):

Innenfor ei linje fra odde sydøst på Amfenes (42874 643684) til vestre landet av Indre Kjeøy (42908 643667), og fra østligste odde på Indre Kjeøy (42929 643648) til odde sydvest på Braneset, Åros (43022 643658). 

Otra (Kristiansand kommune):

Innenfor ei linje fra sydligste pynt på Lagmannsholmen (44084 644458) rett øst til Silokaia (44091 644458), og fra odde sørøst på Odderøy (44193 644383) til sydøstligste odde av Kuholmen (44274 644505). 

Tovdalselva (Kristiansand kommune):

Innenfor ei linje tvers over fjorden fra Fagerholt (44404 644877) til Rodenes (44543 644858).

§ 3.Stopp i fisket

Fylkesmannen kan stoppe alt fiske i fredningssonene med øyeblikkelig virkning dersom vannføringen i elvene eller andre spesielle forhold tilsier det.

§ 4.Dispensasjon

Fylkesmannen kan i spesielle tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 1 feb 2007 nr. 105.
§ 5.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 105 (tidligere § 4).
§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juni 2004. Samtidig oppheves:

-Forskrift av 24. juli 1858 om forbud mot bruk av settegarn og lignende redskaper utenfor Audna.
-Forskrift av 11. april 1899 om forbud mot bruk av settegarn og lignende redskaper ved utløpet av Mandalselva.
0Endret ved forskrift 1 feb 2007 nr. 105 (tidligere § 5).