Forskrift om fiske etter innlandsfisk, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2004-03-19-549
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse19.03.2004
Sist endret
EndrerFOR-2003-02-03-102
Gjelder forNord-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort25.03.2004
KorttittelForskrift om innlandsfiske, Nord-Trøndelag

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 19. mars 2004 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864. 

Forskriften omfattes av følgende innsjøer: 

Salvatnet, Skrøvstadvatnet, Litjvatnet, Straumtjønna, Helsåtjønna, Sakstjønna, Kovafjorden i Salvassdraget, Fosnes og Nærøy kommuner

Eidsvatnet, Grungstadvatnet, Flakkan og Øyvatnet i Høylandsvassdraget, Høylandet og Overhalla kommuner

Første og andre Aunvatn i Nordfollavassdraget, Høylandet kommune

Øyungen, Lille Øyungen og Lille Trollbotn i Årgårdsvassdraget, Namdalseid kommune

Horvereidvatnet og Rotvikvatnet i Horvereidvassdraget, Nærøy kommune

Storveavatnet i Storveavassdraget, Nærøy kommune

Sætervatnet i Kvistenvassdraget, Nærøy kommune

Storvatnet i Aursundavassdraget, Namdalseid kommune

Leksdalsvatnet i Figgavassdraget, Verdal og Steinkjer kommuner

Lille Meltingen i Mossavassdraget, Mosvik kommune

Snåsavatnet (§ 3), Steinkjer og Snåsa kommuner.

Kap. I. Fiske etter innlandsfisk i innsjøer hvor det går anadrom laksefisk (laks og sjøaure)

§ 1.Fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk
1.1. Det er tillatt å fiske innlandsfisk med stang og håndsnøre hele året.
§ 2.Fiske med faststående redskaper og oter etter innlandsfisk
2.1. Fiske etter innlandsfisk med oter, botnsatt line og teine uten ledegarn er tillatt hele året.
2.2. Fiske etter innlandsfisk med botnsatte garn er tillatt fra og med 1. mai til og med 15. september (unntatt i angitte fredningssoner). I Salvassdraget og Høylandsvassdraget er fisketiden for garn fra og med 15. juni til og med 15. september (unntatt i angitte fredningssoner).
2.3. Største tillatte maskevidde (målt fra knute til knute) er 29 millimeter (22 omfar).
2.4. Garna skal stå på botn i hele sin lengde og kan maksimalt være 30 meter lange og 2 meter dype. Garnas overtelne skal til enhver tid stå minst 2 meter under overflata. Garn i lenker er ikke tillatt.
2.5. Botngarnsfiske etter røye på røyas gyteplasser i Salvatnet, Skrøvstadvatnet, Eidsvatn, Grungstadvatn og Øyvatnet kan foregå i perioden 15. september til og med 31. desember. Etter søknad kan fylkesmannen åpne for høstfiske etter røye også i andre vatn. Det er ikke krav om nedsenking av garna under gytefiske etter røye, og garn i lenker kan nyttes.
2.6. Garna skal merkes med synlig flottør med fiskerens navn og adresse.
2.7. Garnfiske er ikke tillatt nærmere utløps-/innløpsos (der anadrom fisk vandrer) enn 200 meter. For øvrig skal garnfiske foregå minst 50 meter fra elv/gytebekk for aure. I tillegg gjelder følgende fredningssoner for garnfiske: 

Årgårdsvassdraget: 100 meter på hver side av «Sundbrua» i Øyungen, og 100 meter på hver side av sundet mellom Lille Øyungen og Lille Trollbotn.

Salvassdraget: I Skrøvstadvatnet innenfor (øst for) ei linje mellom østre utløp av bekk i Storvika til skilt nedsatt på berg på vestre side av Øykvika. 

2.8. Fylkesmannen kan åpne for fiske etter ål med ruser på bestemte vilkår.
2.9. I følgende vatn er det ikke tillatt å fiske med garn: Litjvatnet, Helsåtjønna, Sakstjønna, Straumtjønna og Kovafjorden i Salvassdraget (Fosnes kommune), Sætervatnet i Kvistenvassdraget (Nærøy kommune), Flakkan i Høylandsvassdraget (Høylandet kommune) og Lille Meltingen i Mossavassdraget (Mosvik kommune).
2.10 Ved eventuell fangst av laks på garn/oter/teine/ruse er det utkastingsplikt (fisken skal slippes fri) sjøl om redskapen er lovlig satt eller brukt.

Kap. II. Fiske i rene innlandsvassdrag

§ 3.Fiske i vassdrag hvor det ikke går anadrom laksefisk
3.1. Snåsavatnet i Steinkjer og Snåsa kommuner

I Snåsavatnet er fiske med stang, håndsnøre, oter, garn, line og teiner og åleruser tillatt hele året.

3.1.1. Garnfiske er forbudt i alle gyteelver til Snåsavatnet og i en 100 meterssone utenfor gyteelv. Garnforbudet gjelder i tillegg sonen som strekker seg fra munningen av Jørstadelva og ut til en rett linje mellom det norøstligste punktet på Grønørtangen til det sørvestligste punktet på Tynestangen. Unntatt er fiske etter røye på røyas gyteplasser på Tynestangen i oktober og november.
3.1.2. Allmennheten har adgang til garnfiske i den delen av Snåsavatnet som ligger øst for Langøya i Klingsundet, når det for øvrig foregår minst 100 meter fra land og på større dyp enn 20 meter. Snåsavatnet grunneierlag administrerer dette fisket.
§ 4.Straff

Brudd på disse bestemmelsene er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 5.Ikrafttreden. Opphevelse

For Leksdalsvatnet gjelder forskriften fra den dato fiskesperra på Nedre Lø i Figga fjernes. Forskriften for øvrig trer kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. februar 2003 nr. 102 om fiske etter innlandsfisk, Nord-Trøndelag.