Forskrift om forbud av fangst av haneskjell i Nordland, Troms og Finnmark.

DatoFOR-2005-04-29-394
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordland, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§1, LOV-1983-06-03-40-§4
Kunngjort04.05.2005
KorttittelForskrift om haneskjellfangst i Nord-Norge

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. april 2005 med hjemmel i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 1 og § 4.

§ 1.Generelt forbud

Det er forbudt å drive høsting av haneskjell (Clamys Islandica) til konsum innenfor grunnlinjene i Nordland, Troms og Finnmark fylker.

§ 2.Dispensasjon

Fiskeridirektoratet kan for enkelte felter dispensere fra forbudet i første ledd i tidsrommet 1. august - 1. mars.

Fiskeridirektoratet kan fastsette totalkvantum og kvote pr. fartøy.

§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. mai 2005.