Forskrift om sone for å bekjempe den listeførte sykdommen krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold.

DatoFOR-2005-06-20-652
PublisertII 2005 hefte 3
Ikrafttredelse20.06.2005
Sist endretFOR-2011-06-01-590
Endrer
Gjelder forHedmark, Akershus og Østfold
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-1991-07-04-509-§15
Kunngjort23.06.2005
KorttittelForskrift om sone mot krepsepest, Glomma

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 20. juni 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. forskrift 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensing og utrydding av sjukdommer hos akvatiske organismer § 15 første ledd. Endret ved forskrift 1 juni 2011 nr. 590.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å begrense spredning av sjukdommen krepsepest hos ferskvannskreps i Glomma og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i en bekjempelsessone som omfatter deler av Glomma, vassdragsnr. 002. A-H, jf. § 4.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1.sone: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2.vassdrag: elv, bekk, dam eller innsjø, samt områder som drenerer til disse.

Kapittel II. Bekjempelsessone

§ 4.Bekjempelsessone

Bekjempelsessonen omfatter hovedløpet av Glomma i Hedmark, Akershus og Østfold nedstrøms Braskereidfoss i Våler kommune, samt sideløp nedenfor Braskereidfoss oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Bekjempelsessonen omfatter i tillegg landområdene 1000 m på hver side av høyeste målte vannstand etter 1. mai 2005.

Kapittel III. Tiltak i sonen

§ 5.Forbud mot krepsing mv.1

Det er forbudt

a)å fange eller å oppbevare i bur eller teiner ferskvannskreps, eller å plukke død kreps i bekjempelsessonen,
b)å flytte levende og døde ferskvannskreps innen sonen,
c)å føre levende kreps og andre akvatiske organismer inn til sonen,
d)å føre levende og døde fisk og andre akvatiske organismer som kan være bærer av smittestoff ut av sonen. Forbudet gjelder ikke andre døde akvatiske organismer enn ferskvannskreps, som skal gå direkte til konsum,
e)å føre ubehandlet avfall og ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av sonen,

Unntatt fra forbudet i første ledd, bokstav a), b) og c) er de tiltak Mattilsynet ønsker å gjennomføre som ledd i diagnostiseringen av sykdommen.

Det er påbudt

a)å tørke fullstendig eller desinfisere fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i sonen, før de benyttes utenfor sonen. Innenfor sonen skal tilsvarende tiltak gjennomføres dersom slike gjenstander tas ut av vannet før de flyttes oppstrøms.
b)å melde funn av døde eller syke kreps til Mattilsynet.

Unntatt fra påbudet i tredje ledd bokstav a) er båter som beveger seg vannveien oppstrøms gjennom Svanfoss sluse eller Svanfoss vannreguleringsanlegg. Fangst- og fiskeredskaper, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som befinner seg i slike båter og som har vært benyttet i sonen, skal behandles i samsvar med bestemmelsene i bokstav a) før de benyttes utenfor sonen.

0Endret ved forskrift 1 juni 2011 nr. 590.
§ 6.Påbud om stenging av sluser m.m.

Mattilsynet kan gi påbud om stenging av sluser, anlegg som er anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget.

Mattilsynet kan gi påbud om ytterligere tiltak som anses nødvendig for å hindre spredning av krepsepest i sonen og ut av sonen.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskrift.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 9.Tvangsmulkt og straff

Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matlovens § 28.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.