Forskrift om fiske i Mjøsa med ifallende elver og bekker i Akershus, Hedmark og Oppland.

DatoFOR-2006-03-24-361
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2006
Sist endretFOR-2013-10-18-1249
EndrerFOR-1995-05-23-531
Gjelder forAkershus, Hedmark og Oppland
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort30.03.2006
KorttittelForskrift om fiske i Mjøsa

Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland 24. mars 2006 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15 og § 34 og delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864. Endret ved forskrift 18 okt 2013 nr. 1249. 

Forskriften gjelder fra Vingnesbrua i Lillehammer kommune og ned til jernbanebrua over Minnesund i Eidsvoll kommune.

§ 1.Redskapsbruk

Det er kun tillatt å bruke:

-Stang, pilkestikke, eller håndsnøre med sluk, pilk, flue eller agn.
-Ved isfiske kan det brukes inntil 4 pilker/fluer/kroker pr. fisker. Bunnsatt støkrok betraktes som bunnsatt line og omfattes ikke av begrensingen.
-Dregging med inntil 4 sluker pr. båt.
-Bunnsatt line (line og kroker i synkende materialer som settes slik at hele linen ligger på bunnen).
-Flueoter med enkelt- eller dobbeltkrokede våtfluer med maksimum krokstørrelse 8.
-Teine uten ledegarn.
-Storruse (ruse med ledegarn) kan benyttes til fangst av alle arter med unntak av aure.
-Kastenot som landdras.
-Gjedde kan skytes med hagle.
-Bunnsatte garn.
§ 2.Garnfiske

Største tillatte sammenhengende garnlenke er 100 m (unntak jf. § 4), og garnlenken skal ha en avstand på minst 50 m til annen garnlenke.

-Garn med større praktisk høyde enn 2 meter (ørretgarn)

Garna skal maksimalt være 4 m høye og ha en maskevidde som er større eller lik 60 mm målt fra knute til knutes midtpunkt i våt tilstand. Garna skal ha multimono eller nylon tråd. Det kan kun benyttes en garnlenke pr. 200 m påbegynt strandlinje.

-Garn med praktisk høyde som er 2 meter eller mindre

Det kan kun nyttes to garnlenker pr. fiskende person.

§ 3.Fiske med storruse

Fiske med storruse er tillatt for fangst av alle fiskearter med unntak av aure. Storruse skal etterses minst hver 3. dag. Aure fanget i storruse skal umiddelbart slippes ut ved ettersyn av rusa.

§ 4.Spesielle bestemmelser for garnfisket etter lågåsild

Til garnfiske etter lågåsild kan det nyttes bunnsatte garn med maskevidder mindre eller lik 22,5 mm målt fra knute til knutes midtpunkt i våt tilstand (28 omfar). Største tillatte sammenhengende garnlenke er 200 m. Største praktiske høyde er 4 meter. Garnlenken skal ha en avstand på minst 50 m til enhver annen garnlenke.

§ 5.Fisketid

Alt garnfiske og dreggefiske, unntatt fiske etter lågåsild etter bestemmelsene i § 4, er forbudt fra og med 1. januar til og med 30. april og fra og med 1. september til og med 30. september.

I Furnesfjorden, fra en rett linje fra Snippsandodden (UTM(WGS 84) 32V PN 0741 4328) til Steens kalkbrenneri (UTM(WGS 84) 32V PN 0915 4389) og nordover, er garnfiske, storrusefiske og dreggefiske forbudt i perioden fra og med 1. september til og med 30. april.

For fiske med garn med praktisk høyde over 2 m er fisket også forbudt i august i hele Mjøsa.

I elver og bekker hvor det gyter mjøsaure er alt fiske forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 30. april. Unntatt herfra er Lenaelva hvor forbudet gjelder f.o.m. 10. september t.o.m. 31. desember.

Øvrige lovlige fiskemetoder (jf. § 1) er tillatt hele året.

§ 6.Fredningssoner

Alt fiske med garn, storruse og annen bunden redskap er til enhver tid forbudt i elver og bekker hvor det gyter mjøsaure og i Mjøsa nærmere enn 150 m fra osen til mjøsaureførende elver og bekker.

Alt fiske med garn, storruse og annen bunden redskap er til enhver tid forbudt i følgende soner:

-I Lågens utløp fra Vingnesbrua til en rett linje fra Rise (UTM(WGS 84) 32V NN 7763 7497) til Dampsaga (UTM(WGS 84) 32V NN 7883 7482).
-I Rindas utløp til en rett linje fra UTM(WGS 84) 32V NN 7772 6851 til UTM(WGS 84) 32V 7765 6832.
-400 meter fra munningen av Brumunda.
-400 meter fra munningen av Moelva (Moelvas os er definert fra moloen utenfor båthavna).
-I Nessundet 200 meter fra land og utover avgrenset av linjene Hornsodden (UTM(WGS 84) 32V PN 0545 3660) - Gimse (UTM(WGS 84) 32V PN 0470 3757) og Eskerudodden (UTM(WGS 84) 32V PN 0843 3766) - By (UTM(WGS 84) 32V PN 0731 3918).
-Utenfor Lenaelvas utløp ut til grensen for Totenvika naturreservat (linjene mellom punktene UTM(WGS 84) 32V PN 0767 2771 - UTM(WGS 84) 32V PN 0943 2775 - UTM(WGS 84) 32V PN 0948 2576).
§ 7.Merking

Faststående redskap skal ha bøye i begge (alle) ender og ha eiers navn, adresse og telefonnummer. Bøyene skal være minimum 25 cm i diameter og være av godt synlig farge.

§ 8.Minstemål

All ørret fanget i Mjøsa av mindre lengde enn 50 cm, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks levende eller død, settes ut igjen.

§ 9.Dispensasjon

Fylkeskommunene og fylkesmennene kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift.

0Endret ved forskrift 18 okt 2013 nr. 1249.
§ 10.Kontroll og straffeansvar

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig (jf. § 42 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.). Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.).

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. mai 2006. Samtidig oppheves forskrift 23. mai 1995 nr. 531 for fiske i Mjøsa i Akershus, Hedmark og Oppland.