Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Dammane landskapsvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark.

DatoFOR-2007-02-23-214
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse23.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884, FOR-1991-07-04-509-§15
Kunngjort01.03.2007
KorttittelForskrift om krepsepest, Dammane LVO

Fastsatt av Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret 23. februar 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, jf. forskrift 4. juli 1991 nr. 509 om forebygging, begrensing og utrydding av sjukdommer hos akvatiske organismer § 15 første ledd.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å begrense spredning av sjukdommen krepsepest hos ferskvannskreps i Dammane landskapsvernområde i Porsgrunn kommune i Telemark og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i bekjempelsessonen som fremgår i forskriften § 4.

Forskriften gjelder i tillegg til forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1.sone: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2.vassdrag: elver, bekker, dammer eller innsjøer, samt områder som drenerer til disse.
3.ferskvannskreps: edelkreps (Astacus astacus) og signalkreps (Pasifastacus leniusculus).
§ 4.Bekjempelsessone

Bekjempelsessonen omfatter vassdrag og våtmark i Dammane landskapsvernområde (Brevik) i Porsgrunn kommune inkludert nedløp til saltvann og vassdrag og våtmark oppstrøms til nærmeste naturlige eller kunstige vandringshinder for kreps. Bekjempelsessonen omfatter i tillegg landområdene inntil 300 m på hver side av høyeste målte vannstand i vassdraget, begrenset av bebyggelsen langs veiene i Blekebakken og Lisabakken i sør, Hillsveg i øst og Dalenveien i nordøst.

§ 5.Forbud mot krepsing mv.

Det er forbudt

a)å fange eller å oppbevare i bur eller teiner ferskvannskreps, eller å plukke død kreps i bekjempelsessonen,
b)å flytte levende eller døde ferskvannskreps innen bekjempelsessonen,
c)å føre levende kreps eller andre akvatiske organismer inn til bekjempelsessonen,
d)å føre levende eller døde fisk eller andre akvatiske organismer som kan være bærer av smittestoff ut av bekjempelsessonen,
e)å føre ubehandlet avfall eller ubearbeidede produkter av fisk og andre akvatiske organismer ut av bekjempelsessonen,
f)å føre ubehandlet vann ut av bekjempelsessonen.

Det er påbudt

a)å tørke fullstendig og desinfisere fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i bekjempelsessonen, før de benyttes i vassdraget oppstrøms innenfor bekjempelsessonen eller i områder utenfor bekjempelsessonen,
b)å melde funn av døde eller syke kreps til Mattilsynet.
§ 6.Påbud om stenging av sluser m.m.

Mattilsynet kan gi påbud om stenging av sluser, anlegg som er anlagt for at fisk og andre akvatiske dyr kan forsere vandringshindre, herunder fisketrapper, og annet for å hindre at smitte spres til andre deler av vassdraget.

Mattilsynet kan gi påbud om ytterligere tiltak som anses nødvendig for å hindre spredning av krepsepest i bekjempelsessonen og ut av bekjempelsessonen.

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i forskriften.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 9.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matlovens § 28.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.