Forskrift om sone for å hindre smitte og bekjempe pankreassjukdom hos akvakulturdyr [Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal]

DatoFOR-2007-11-20-1315
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.12.2007, Dep. bestemmer
Sist endretFOR-2012-10-25-1055
Endrer
Gjelder forRogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§28, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort30.11.2007   kl. 15.45
KorttittelForskrift om bekjempelse av pankreassjukdom mv

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. november 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 13, § 14, § 15, § 19, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 okt 2008 nr. 1083, 25 okt 2012 nr. 1055.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge og begrense spredning av Pankreassjukdom-virus (PDV) og forebygge, kontrollere og begrense konsekvensene av Pankreassjukdom (PD) hos laksefisk innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for en sone som omfatter fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal nord til Hustadvika (området mellom Bud i Fræna kommune og Vevang i Eide kommune).

0Endret ved forskrift 25 okt 2012 nr. 1055.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forståes med:

Akvakulturanlegg: en eller flere installasjoner på en lokalitet med akvakultur med fisk.

Fisk: fisk tilhørende slektene Salmo (atlantisk laks og ørret), Salvelinus (røye) og Oncorhynchus (stillehavslaks og regnbueørret).

Fiskegruppe: Med gruppe menes en gruppe av fisk som har samme opphav (rogn eller settefisk) og/eller som er å betrakte som én smittemessig enhet. Med én smittemessig enhet menes at fisken står eller har stått i samme fysiske enhet, (kar eller anlegg), eller at de har eller har hatt kontakt som kan innebære muligheter for overføring av smittsomme agens, for eksempel sirkulasjon av felles vann eller lignende. Betegnelsen «fiskegruppe» omfatter både yngel, settefisk og matfisk.

Klinisk PD: kliniske symptomer og patologiske forandringer forenlig med PD.

Lukket brønn: transport av fisk uten vannutskifting eller hvor sirkulert-/inntaksvann er gjenstand for godkjent desinfeksjon.

Offentlig godkjent laboratorium: et laboratorium som er godkjent av Mattilsynet til å utføre de diagnostiske tester som er angitt i denne forskriften.

Smittehygienisk fellesområde: Geografisk avgrenset område med én eller flere lokaliteter der det ut fra en risikovurdering er sannsynlig at smittestatus er lik for alle lokaliteter og der det foregår koordinert drift.

Stamfisk: fisk som skal strykes eller reproduseres på annen måte.

0Endret ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.

Kapittel II. Forebyggende tiltak

§ 4.Helsekontroll og varsling

Ved forøket dødelighet og andre, kliniske tegn til sykdom, skal helsekontroll gjennomføres uten unødig opphold for å avklare årsaksforhold. Helsekontrollen skal inkludere undersøkelser for PD.

Virksomheten og enhver annen skal, i samsvar med matlovens § 6, varsle Mattilsynet ved grunn til mistanke om PD, samt ved funn av PDV etter testing i henhold til § 5.

§ 5.Krav til testing

Før flytting skal fiskegrupper testes for forekomst av PDV dersom:

a)fisken skal flyttes ut av sonen,
b)fisken skal flyttes ut av et smittehygienisk fellesområde til annet sjøanlegg/lokalitet innen PD-sonen,
c)fisken skal flyttes fra lokalitet som ikke er del av et definert smittehygienisk fellesområde til annet sjøanlegg/lokalitet innen PD-sonen.

Første ledd bokstav b) og c) gjelder ikke dersom fisken skal flyttes til ventemerd i sjø.

Fiskegrupper skal testes med henblikk på forekomst av PDV før den sorteres ved pumping. All testing skal skje ved et akkreditert laboratorium i samsvar med europeisk standard EN ISO/IEC 17025 «generelle krav til prøvetakings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse» for testing av PDV, eller et laboratorium godkjent av Mattilsynet i samsvar med vedlegg II, for å utføre de tester som er angitt i denne bestemmelsen.

Prøveuttak skal foretas av veterinær eller fiskehelsebiolog og skal gjennomføres i henhold til kravene i vedlegg III. Etter tillatelse fra Mattilsynet kan det benyttes annet personell med tilsvarende kompetanse.

0Endret ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.
§ 6.Forbud

Det er forbudt å:

a)transportere PDV-positive fiskegrupper ut av sonen,
b)transportere fisk som kommer fra akvakulturanlegg med mistanke om eller påvist klinisk PD ut av sonen,
c)benytte pumping til sortering av sjøsatte fiskegrupper som har testet positivt på PDV.

Mattilsynet kan likevel tillate sortering som nevnt i første ledd, bokstav d dersom dette vil bidra til å oppfylle forskriftens formål.

Første ledd bokstav c trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

0Endret ved forskrift 25 okt 2012 nr. 1055.
§ 7.Varsling ved transport av fisk

Mattilsynet skal varsles og godkjenne all transport av fisk inn til, og ut av sonen.

Mattilsynet skal varsles og godkjenne all transport innen sonen av;

a)sjøsatt fisk mellom anlegg som er lokalisert i ulike smittehygieniske fellesområder eller fra anlegg som ikke befinner seg i et smittehygienisk fellesområde,
b)settefisk til utsett.

Varselet leveres i den form Mattilsynet bestemmer.

§ 8.Vilkår overfor transportører

Mattilsynet kan i vedtak fattet etter § 7 stille vilkår overfor transportører, herunder:

a)område for inntak av transportvann,
b)godkjenning av transportrute,
c)krav om helt eller delvis lukket brønn,
d)krav til behandling av transportvann,
e)vask og desinfeksjon av transportmiddel.
§ 9.Krav til transportmiddel ved overføring av fisk til sonen

Brønnbåter som har levert settefisk eller slaktefisk til sonen for deretter å returnere til oppdrag utenfor sonen, kan ikke innta nytt transportvann/ballastvann før det foreligger godkjennelse av Mattilsynet.

§ 10.Fastsettelse av og drift i smittehygieniske fellesområder

Mattilsynet fastsetter inndeling av smittehygieniske fellesområder.

Brakklegging innenfor smittehygieniske fellesområder skal koordineres.

Mattilsynet kan treffe vedtak om forbud mot utsett av fisk i fellesområdet for deler av en driftsperiode.

§ 11.Drift utenfor smittehygieniske fellesområder

Mattilsynet kan overfor enkeltanlegg som er lokalisert utenfor definerte smittehygieniske fellesområder, treffe vedtak om perioder for utsett av fisk.

0Endret ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.
§ 12.Krav til notvask

Brukte oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg skal transporteres i tett beholder, og avrenningsvann fra noten skal samles opp på notvaskeriet og behandles. Nøter fra akvakulturanlegg i sonen skal holdes atskilt fra nøter med opprinnelse fra akvakulturanlegg utenfor sonen.

Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer.

Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra akvakulturanlegg med mistanke om, eller påvist klinisk PD, samt fra akvakulturanlegg med PDV-positive fiskegrupper, skal alt avløpsvann samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp.

Kapittel III. Bekjempende tiltak ved forekomst av klinisk PD i akvakulturanlegg

§ 13.Tiltak overfor akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD

Det er forbudt å flytte fisk fra akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD uten tillatelse fra Mattilsynet, jf. forskrift om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter § 5.

Oppdrettsbåter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr fra akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD skal rengjøres og desinfiseres før utstyret ev. tas i bruk igjen.

Akvakulturanlegget med klinisk utbrudd av PD skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres.

Det skal deretter brakklegges for en periode som Mattilsynet bestemmer.

§ 14.Krav til slakting av fisk fra akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD

Slakting av fisk fra akvakulturanlegg med klinisk utbrudd av PD skal skje direkte fra brønnbåt.

Mattilsynet kan likevel tillate at slik fisk settes i ventemerd.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynet er tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med Matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. desember 2007, med unntak av § 6, første ledd bokstav c, som trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Vedlegg I 

Status om mistanke om klinisk PD, fastsettes ut fra følgende kriterier:

1.kliniske symptomer forenlig med PD

og/eller

2.patologiske forandringer forenlig med PD.
0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.

Vedlegg II 

Krav til laboratorier som skal foreta undersøkelser med hensyn på forekomst av PD-virus i henhold til § 5 i denne forskriften

Laboratoriet skal være akkreditert i samsvar med europeisk standard EN ISO/IEC 17025 «generelle krav til prøvetakings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse» for testing av PDV. Mattilsynet kan midlertidig godkjenne et laboratorium som ennå ikke er akkreditert etter følgende kriterier: 

For godkjenning av laboratorier gjelder følgende:

-Midlertidig godkjenning forutsetter at laboratoriet har en plan eller er inne i en prosess med akkreditering etter angitt standard som mål.
-Ved behandling av søknad om midlertidig godkjenning gjennomføres inspeksjon av laboratoriet, og det legges vekt på forhold som har betydning for kvaliteten på analysene og risiko for smittespredning fra laboratoriet, herunder:
-kompetanse hos ansatte/faglig ansvarlige på laboratoriet
-beliggenhet
-bygningsmessige forhold
-utstyr
-handtering av prøvemateriale
-inaktivering av infisert materiale/handtering av avfall. 

For godkjenning av metode gjelder følgende:

-Metoden skal være RT-PCR.
-Metodebeskrivelsen skal omfatte prøveinnsendelse (herunder utsending av emballasje/transportmedier mv.), prøvemottak og registrering, laboratoriemessig analyse, kriterier for positivt analyseresultat, prøvesvar, melding av resultater.
-Under kriterier for positivt analyseresultat angis kriterier for usikre resultater, dersom det ansees å være relevant, med prosedyrer for hvordan et slikt tilfelle handteres i form av retesting, nytt prøveuttak mv.

Metodebeskrivelsen godkjennes av Mattilsynet.

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.

Vedlegg III 

Prøveuttak, pakking og forsendelse 

Analyse av prøver for PDV i henhold til «PD-soneforskrift» 

Gjelder for:

-Yngel, settefisk og matfisk av laksefisk (laks, regnbueørret, brunørret, sjøørret, røye) som skal transporteres ut av «PD-sonen» [ § 5 første ledd pkt. a ]
-Matfisk som skal flyttes mellom sjøanlegg/lokaliteter innen PD-sonen [ § 5 første ledd pkt. b ]
-Matfisk i sjø som skal sorteres ved pumping [ § 5 andre ledd ]. 

Planlegging av prøveuttak

Prøveuttak skal foretas av autorisert veterinær eller fiskehelsebiolog. Etter tillatelse fra Mattilsynet kan det benyttes annet personell med tilsvarende kompetanse. Prøvene tas ut og sendes i henhold til laboratoriets instruksjoner/retningslinjer. 

Utvelgelse av fisk for prøvetaking 

Antall:

-For (all) fisk som skal transporteres ut av sonen skal det tas ut organmateriale fra minimum 60 fisk i hver gruppe, [jf. § 5, første ledd, pkt. a] (Estimert prevalens = ca. 5 % og 10 % henholdsvis settefisk- og matfiskanlegg, sensitivitet = 98 %, spesifisitet = 100 % og populasjonsstørrelse > 10 000).
-Ved flytting av (mat) fisk innen sonen skal det tas ut organmateriale fra minimum 30 fisk i hver gruppe, [jf. § 5, første ledd, pkt. b) og andre ledd] (Estimert prevalens = ca. 10 %, sensitivitet = 98 %, spesifisitet = 100 % og populasjonsstørrelse > 10 000).

Fiskegruppe: Se definisjon i § 3.

Utvalg:

-Opptil halvparten av prøvene skal fortrinnsvis tas av fisk med avvikende helsetilstand; svake individer, svimere, fisk med unormale bevegelser eller nylig død fisk. Resten av prøvene tas slik at det gir en best mulig gjennomsnittlig testing av gruppen. 

Uttak av prøvemateriale

Prøvemateriale tas ut med sterilt utstyr og legges i de tilsendte glass/rør med transportmedium i henhold til laboratoriets retningslinjer.

Aseptikk under prøveuttaket skal ivaretas.

Trimming av vevsbiter må skje på sterilt underlag, (for eksempel objektglass eller innsiden av skalpellblademballasjen), ikke i fiskens bukhule. 

Organmateriale

Organmateriale tas ut i henhold til laboratoriets retningslinjer.

Fra matfisk som skal flyttes mellom smittehygieniske enheter innen sonen, kan ev. prøveuttak av gjeller tillates.

For alle typer fisk som skal ut av sonen, skal det tas prøver av hjerte, og ev. andre organ etter laboratoriets retningslinjer.

Hver organprøve må være på størrelse med et fyrstikkhode, (2 x 2 x 2 mm), eller i henhold til laboratoriets spesifikasjoner.

Hvert glass/rør skal inneholde organ(er) fra én fisk.

Før analyse tillates sammenslåing av to og to prøver.

Ved ev. prøveuttak av plommesekk- eller startfôringsyngel kan det være avvik fra prosedyrene. Ta kontakt med laboratoriet ved uttak av prøver fra slikt materiale. 

Innsendelse

Prøvene pakkes i isoporeske med kjøleelement for å sikre transporttemperatur på under 5 °C, og sendes til godkjent laboratorium. Prøvene må sendes på raskeste måte (over natt) samme dag som de er tatt ut, slik at laboratoriet har prøven den påfølgende dag, eller i henhold til prøvetakingsrutiner til godkjent laboratorium som sikrer kvaliteten på prøvematerialet. Sporingsnummeret på pakken sendes laboratoriet på e-post eller SMS. 

Forsendelsen skal følges av opplysninger i henhold til laboratoriets system for identifikasjon av innsender, anlegg og prøver.

Liste over godkjente laboratorier, [jf. § 5 tredje ledd], finnes på Mattilsynets hjemmesider.

0Tilføyd ved forskrift 2 okt 2008 nr. 1083.