Fiskeregler (vedtekter) for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2007-11-29-1340
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
EndrerFOR-2005-11-29-1362
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1975-06-06-31, FOR-1993-05-01-391
Kunngjort06.12.2007   kl. 15.30
KorttittelFiskeregler for statsallmenningen i Engerdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Engerdal fjellstyre 29. november 2007 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) og forskrift 1. mai 1993 nr. 391 for fiske, Engerdal kommune, Hedmark. 

Fiskereglene består av tre hoveddeler:

I.Fiskeregler for innenbygdsboende (sportsfiske og faststående redskap).
II.Fiskeregler for utenbygdsboende (sportsfiske).
III.Fiskeregler for utenbygdsboende (garnfiske).

I. Fiskeregler for innenbygdsboende i Engerdal

§ 1.Fiske i statsallmenning kan drives mot løsing av fiskekort (fjellovens § 29) unntatt fiske i henhold til stadfestede særrettigheter.
§ 2.Fiskeredskaper i elver og bekker

Med de unntak som her nevnes, er det i elver og bekker bare tillatt å bruke sportsfiskeredskap (stang og krok). Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt.

Fluefiskesoner: I Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue nedenfor Galtsjøen og fra Husfloen til Trysil grense innenfor oppmerkede soner er kun tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske med sportsfiskeredskap også i fluesonene. I Sømåa fra Nøstra ned til Isteren er bruk av garn tillatt fra isløsning til ut juli. Håvfiske etter sik i Gløta, samt Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vålåa er tillatt i sikens gytetid.

§ 3.Fiskeredskaper i sjøer og vann

I alle sjøer og vann åpent for fiske, gir fiskekortet rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt. Ved dorging, herunder dorgeredskap som dyprigger, planerboard (slukoter) med videre, tillates 3 stenger/sluker pr. fisker, maksimum 6 stenger/sluker pr. båt.

I nedenfornevnte vann er det også tillatt å bruke oter, bunngarn, flytegarn og not: Galtsjøen og Galthåen, Århovdtjønna, Langsjøen, Femund, Gløten, Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Kvemsjøen, Store- og Lille Sorksjøen, Tolgesjøen, Krokettjønna, Kroketsjøen, Nordresjøen, Storsjøen, Djupsjøen, Volsjøen, Litl-Elgåsjøtjønna, Skjærvagen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Store- og Lille Gunnarsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Skjeftsjøen, Ånestjønna, Gutulisjøen, Yttersjøen v/Fjellgutusjøen, Fjellgutusjøen, Valsjøen, Lille Grøvelsjøen, Revlingsjøene, Store Røvolltjønna, Korstjønna, Halvkoietjønna, Nordre Kratltjønna, Stormyrtjønna, allmenningens del av Rønsjøen, Storfisktjønnan, Engerdals del av Store Vonsjøen, Lille Vonsjøen og Engerdals del av Rogen.

Begrenset garnfiske: I Rørsjøen og Roastsjøene er det tillatt å fiske med inntil 3 bunngarn med maks høyde 1,8 meter (6 fot) pr. fisker/pr. natt: Maks maskevidde 35 mm. Alt garnfiske i Roastsjøene er forbudt f.o.m. 1. september t.o.m. 31. oktober.

I Spesielle tilfeller kan fjellstyret etter søknad gi tillatelse til bruk av diverse fiskeredskaper, så som stor-ruse o.l. til bruk under næringsfiske eller godkjent uttynningsfiske.

§ 4.Fredningssoner for garnfiske

Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika, og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og øvrige sjøer og vann nevnt i § 5, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m. Unntatt er fiske etter sik i gytetida.

§ 5.Minstemål/størstemål/fangstbegrensning

Minstemål ørret/harr:

I Femund, Rogen, Røa, Roastsjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemålet på ørret 25 cm.

Unntak: I ovennevnte vassdrag kan barn under 16 år inntil 3 ørret under minstemål pr. dag.

Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr:

I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr. døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet.

Størstemål gjedde:

I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L. Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal settes mest mulig uskadd ut igjen.

§ 6.Fredningstid:

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober. I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15. september-31. oktober. All ørret skal skal da settes ut igjen.

§ 7.Fangst av spesielle fiskearter

Bruk av ruser, sakser, samt jaging på garn er tillatt til fangst av abbor, mort, lake, gjedde og ørekyte. Bruk av skytevåpen er tillatt til fangst av gjedde utenom de navngitte sjøene nevnt i § 5 siste avsnitt. I disse sjøene er spesifikt fiske etter gjedde kun tillatt med sportsfiskeredskap.

§ 8.Fiske forbudt

Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt.

§ 9.Merkeplikt for faststående redskap

All faststående redskap skal være tydelig merket med flottør med eierens navn og adresse.

§ 10.Fiskereglenes ikrafttreden

Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. januar 2008 og inntil videre.

Fra samme dato oppheves fiskeregler (vedtekter) 29. november 2005 nr. 1362 for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark.

II. Fiskeregler for utenbygdsboende (sportsfiske)

Fiske i statsallmenning kan bare drives mot løsing av fiskekort (fjellovens § 29). Barn under 16 år fisker gratis.

§ 11.Tillatte fiskeredskaper

Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre, samt bruk av håv som hjelperedskap og til håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. Passivt fiske med ståsnøre etter ørret, røye og harr er ikke tillatt verken vinter eller sommer.

I Femund gir fiskekortet rett til bruk av en oter. Ved dorging, herunder bruk av planerboard (slukoter) og dyprigger tillates inntil 3 stenger/sluker pr. fisker og maksimum 6 stenger/sluker pr. båt.

§ 12.Rene fluefiskesoner

På følgende strekninger i Femundvassdraget er kun tradisjonelt fluefiske der fluesnøret utgjør kastevekten, tillatt:

Innenfor oppmerkede soner i Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Galthue i Femundselva og strekningen Husfloen til Trysil grense i Femundselva.

Unntak: Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluefiskesonen.

§ 13.Minstemål/størstemål/fangstbegrensning

Minstemål ørret/harr:

I Femund, Rogen, Røa, Roastsjøene, Langsjøen og Sømåa er minstemål på ørret 25 cm.

Unntak: I overnevnte vassdrag kan barn under 16 år ta inntil 3 ørreter under minstemål pr. dag.

Størstemål/fangstbegrensninger ørret/harr:

I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 35 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr. døgn. Ingen fangstbegrensning for fisk under størstemålet.

Størstemål gjedde:

I sjøene Sørsjøen, Drevsjøen, Vurrusjøen, Vordsjøen v/Lillebo, L. Skjervagen, Skjeftsjøen, Bursjøen, Jyltingen, Halvorsjøen, Glen i Jyltingsmarka, Kvemsjøen samt Store og Lille Sorksjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.

§ 14.Fredningstid

I bekker og elver er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober.

I Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er alt fiske forbudt f.o.m. 15. september t.o.m. 31. mai. I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, unntatt etter ørret i tiden 15. september-31. oktober. All ørret skal da settes ut igjen.

§ 15.Fiske forbudt

Alt fiske er forbudt i Elgåelva, Revlingåa samt Lomtjern v/Drevsjø. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt. Bruk eller medbringelse av levende agnfisk er forbudt.

§ 16.Fiskereglenes ikrafttreden

Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. januar 2008 og inntil videre.

Fra samme dato oppheves fiskeregler (vedtekter) 29. november 2005 nr. 1362 for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark.

III. Garnfiske for utenbygdsboende

§ 17.Garnfiske i Vurrusjøen, Fjellgutusjøen, Yttersjøen v/Fjellgutusjøen og hele Langsjøen

Innehaver av garnkort for utenbygdsboende gis i henhold til fjellovens § 28, tredje ledd rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (maks lengde 25 meter, maks dybde 2 meter pr. garn) pr. natt i ovennevnte sjøer. F.o.m. 15. september t.o.m. 31. oktober er alt fiske etter ørret forbudt.

§ 18.Garnfiske i Femund

I Engerdals del av Femund gis kortinnehaver rett til å fiske med inntil 10 bunngarn (beskrevet i § 1) pr. natt i tiden fra isløsning til 15. september.

Tillatt maskevidde i Femund: f.o.m. 39 mm t.o.m. 45 mm (16 og 14 omf.)

§ 19.Fredningssoner

Alt fiske med bunden redskap i Femund er hele året forbudt nærmere enn 300 m fra følgende elveos: Elgåelva, Revlingåa, Litlåa v/Buvika og Røa i Femund, samt utløpet av Nybubekken og Hyttelva i Vurrusjøen. For resten av Femund og vann nevnt i § 1, må ikke faststående redskap settes nærmere fiskeførende innløps- eller utfallsos enn 100 m.

§ 20.Merkeplikt for faststående redskap

All faststående redskap skal være tydelig merket med flottører med eierens navn og adresse.

§ 21.Fiskereglenes ikrafttreden

Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 1. januar 2008 og inntil videre.

Fra samme dato oppheves fiskeregler (vedtekter) 29. november 2005 nr. 1362 for statsallmenningen i Engerdal kommune, Hedmark.