Forskrift om fiske i vassdrag, Troms

DatoFOR-2008-02-19-180
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse19.02.2008
Sist endretFOR-2015-06-03-572
EndrerFOR-2003-02-27-367
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2003-06-20-736-§2, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-02-25-256-§2
Kunngjort28.02.2008   kl. 16.50
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag, Troms

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 19. februar 2008 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33 og § 34, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 2, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2. Endret ved forskrifter 8 mars 2010 nr. 375, 3 juni 2015 nr. 572.

Kapittel 1. (Opphevet ved forskrift 3 mars 2010 nr. 375).)

Kapittel 2. Fiske der det kun går innlandsfisk

§ 9.1 I alle elver og bekker og i sjøer og tjern ut til 50 m fra gyteelv eller gytebekk er det kun tillatt å fiske med stang, håndsnøre og oter. Med gyteelv eller gytebekk menes at det årvisst går opp fisk for å gyte. I Barduelva kan likevel Fylkesmannen tillate fiske med garn med minste maskevidde 35 mm (18 omfar) etter en godkjent driftsplan.
1Forskrift 3 juni 2015 nr. 572 § 6 har følgende bestemmelse om ugyldiggjøring av denne paragrafen. «Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig ugyldiggjøres de bestemmelser i § 9 og § 10 i forskrift 19. februar 2008 nr. 180 om fiske i vassdrag, Troms, som for ovenfor nevnte områder er strid med bestemmelsene i denne forskrift».
§ 10.1 Særregler for fiske i vassdrag der staten har fiskerett: I elver, bekker og i sjøer og tjern ut til 100 m fra elv og bekkeos er kun stang, håndsnøre og oter tillatt.

Det er tillatt å fiske med inntil 3 settegarn pr fisker. Største tillatte maskevidde er 35 mm (18 omfar), og hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt.

I følgende vatn er likevel garnantallet fritt: Storvatn 136 moh. Gausvik i Harstad kommune, Skoddebergvatnet/Skoabberjávri i Skånland kommune, Altevatnet/Alddesjávri og Geavdnjajávri i Bardu kommune, Devddesjávri i Målselv kommune, Store Ostervatnet i Torsken kommune, Rihpojávri og Govdajávri i Storfjord kommune og Lassajávri og Ábojávri i Kvænangen kommune.

I følgende vatn er kun fiske med stang, håndsnøre og oter tillatt: Grasvatnet/Riikujávri i Lavangen kommune, bajimus, gaskkamus og vuolimus Guolázjávri, Gihlájávrrit, tjern og vatn i Hávgavuopmi, Koievatnet, Skovatnet, Grønlivatnet samt bajit og vuolit Gulmmajávri i Bardu kommune, Brennskogtjørnene (311, 404 - 442 moh.) i Målselv kommune, Helligskogvatnet/Basejávri, Sallorássajávvrit (823, 840, 841, 872, 912 moh.), Ragatjávri og Cazajávri i Storfjord kommune samt Guolasjávri i Kåfjord kommune.

1Forskrift 3 juni 2015 nr. 572 § 6 har følgende bestemmelse om ugyldiggjøring av denne paragrafen. «Disse bestemmelser trer i kraft straks. Samtidig ugyldiggjøres de bestemmelser i § 9 og § 10 i forskrift 19. februar 2008 nr. 180 om fiske i vassdrag, Troms, som for ovenfor nevnte områder er strid med bestemmelsene i denne forskrift».

Kapittel 3. Generelle bestemmelser

§ 11.Krav om desinfeksjon av utstyr: 

Generelt

Den som skal kjøpe fiskekort, må først oppfylle bestemmelsene om desinfeksjon i fiskesjukdomslovgivningen som gjelder for:

1.Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt utenfor landets grenser.
2.Fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander som er brukt i vassdrag der det er påvist eller mistanke om smittsom sjukdom som omfattes av gjeldende sjukdomslovgivning.

Attest for tilfredsstillende desinfeksjon av fiskeredskaper, vadere m.m., skal forevises ved kjøp av fiskekort, medbringes under fisket og forevises fiskeoppsyn og annen kontrollmyndighet.

Forøvrig gjelder alltid at fiskeutstyr og andre mulig smitteførende gjenstander skal være tørre før de tas i bruk i et annet vassdrag. 

Særlige krav for Skibotnvassdraget og Signaldalsvassdraget

Tillatelse til fiske i de deler av disse vassdragene som fører anadrome laksefisk, forutsetter at det er etablert et godt opplegg for desinfisering av fiskeutstyr etter fisket, og at dette er godkjent av Mattilsynet. Eventuelle rettighetshavere som ikke inngår i et forvaltningsopplegg som ivaretar dette gis ikke adgang til å fiske sjøl eller la andre utnytte sin fiskerett.

§ 12.Garn, ruser, teiner og annen faststående redskap skal være tydelig merket med eierens navn og adresse. Garn, ruser og lignende redskaper må ikke dekke mer enn en fjerdedel av vatnets bredde på det aktuelle stedet.
§ 13.Fylkesmannen avgjør spørsmål som krever faglig skjønn. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller også dispensere fra denne forskrift.
§ 14.Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49).
§ 15.Disse bestemmelser trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 27. februar 2003 nr. 367 om fiske i vassdrag, Troms.