Forskrift om fiske etter laks, sjøørret og innlandsfisk, Telemark

DatoFOR-2008-04-08-1665
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2008
Sist endretFOR-2012-05-10-438
EndrerFOR-1996-02-09-164, FOR-1989-05-24-432, FOR-2003-03-11-379, FOR-1997-02-06-72, FOR-1989-09-10-899, FOR-1997-08-01-874, FOR-1997-08-01-875, FOR-1998-08-01-826, FOR-1998-08-01-824, FOR-1997-08-01-876. FOR-1931-04-24, FOR-1978-06-12, FOR-1979-02-23.
Gjelder forTelemark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, LOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864, FOR-1993-02-21
Kunngjort07.05.2009   kl. 15.00
KorttittelForskrift om fiske, Telemark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 8. april 2008 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33, § 34 og § 40, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og delegeringsvedtak 21. februar 1993. Endret ved forskrifter 1 april 2011 nr. 468, 10 mai 2012 nr. 438.

§ 1.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 2.Definisjoner
-- -
-Innlandsvassdrag: Elver, bekker, vann og tjern der anadrome laksefisk ikke når opp på grunn av fysiske hindringer. I Telemark er Gunnekleivfjorden, Norsjø og Heddalsvannet i tillegg definert som innlandsvassdrag med unntak av en sone på 100 meter utenfor innløpsos fra Eidselva, Bøelva, Sauarelva, Heddøla og Tinnåa.
-- -
0Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

Kap. 1. Åpning av fiske etter laks og sjøørret

§ 3.
0Endret ved forskrift 1 april 2011 nr. 468, opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 4.Fredningssoner i Skiensvassdraget

I disse områdene i Skiensvassdraget angitt i pkt. a-d er alt fiske forbudt hele året.

Pkt.OmrådeBeskrivelse av grenser for fredningssone
aSkien-Klosterfossen (laksetrappen)Nedenfor fisketrappen: Den del av elven som ligger ovenfor en rett linje fra et innhugget kryss i fjellet ved reguleringsdammen landfeste på venstre bredde, til et innhugget kryss i fjellet 30 meter nedenfor trappens avløp på høyre bredd.
Ovenfor fisketrappen: Den del av elven som ligger nedenfor en rett linje fra overnevnte kryss i fjellet ved reguleringsdammens landfeste på venstre bredd til et innhugget kryss i fjellet 8 meter overfor laksetrappens inntak på høyre bredd.
bSkien-DamfossenNedenfor fisketrappen: Ned til nordøstre hjørne av siloen ved Skien Aktiemølle, tvers over elven til piren ved pallelastplassen på motsatt side. Den fredete sonen er merket med nedsatte bolter eller rør.
Ovenfor fisketrappen: Opp til oppstrøms kant av den nye gang- og veibrua over tilløpskanalen til kraftverket.
cSkien-SkotfossNedenfor fisketrappen: Den del av elven som ligger ovenfor en linje på tvers av elven fra nedsatt merke ca. 5 meter ovenfor NVEs vannstandsmerke på elvens nordre side, til et tilsvarende merke på motsatt side.
Ovenfor fisketrappen: Den del av elven som faller nedenfor en linje fra nedsatt merke ca. 40 meter ovenfor inntaket til trappen ved gammelt brofundament på elvens søndre side, tilsvarende et merke på motsatt side av elven ved Skotfoss Bruks Klinkerhus, ca. 50 meter ovenfor dammen.
dNotodden-TinnåaFra dammen ved Tinnfoss til en rett linje mellom merket ved kraftstasjonen og merket ved «Tørka» på elvens vestside.

Kap. 2. Fiske etter innlandsfisk

§ 5.Åpning av fiske etter innlandsfisk i anadrome vassdrag

Fiske etter innlandsfisk i vassdrag hvor det går anadrome laksefisk følger i utgangspunktet de bestemmelser som er fastsatt for fiske etter anadrome laksefisk. I tillegg åpnes det for følgende:

a)I Skiensvassdraget unntatt fredningsområder nevnt i § 4 er det tillatt å fiske med stang og håndsnøre1 som tillatt for fiske etter laks og sjøørret fra 1. januar til 31. august i nedre del jf. § 3a og til 30. september i øvre del jf. § 3b.
b)I Sauarelva og Bråfjorden i Skiensvassdraget tillates fiske med bunngarn med maksimal maskevidde 35 mm (18 omfar) i perioden 1. januar til 31. juli.
c)I Sauarelva, Bråfjorden og Bøelva tillates tradisjonelt vadfiske (landnot) etter sik i perioden 1. oktober til 31. desember. Eventuell bifangst av laks eller ørret må straks slippes ut.
d)Fiske etter ål med teiner uten ledegarn er tillatt i Skiensvassdraget fra sjøen til Skotfoss, herunder Leirkup og Falkumelva til bru Fossum (Jernverksveien) og i Kammerfosselva i perioden 1. juli-20. september.

Innsjøene Gunnekleivfjorden, Norsjø og Heddalsvannet regnes som innlandsvassdrag og omfattes ikke av disse bestemmelsene med unntak av en sone på 100 meter ved innløpselvene. Laks og sjøørret som fanges utenfor lovlig fisketid for disse artene skal straks settes ut igjen.

1Jf. forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.
§ 6.Reguleringssoner i innlandsvassdrag i Telemark

I følgende områder er det innført spesifikke reguleringer:

Pkt.OmrådeBeskrivelse av grenser for reguleringssone
aNorsjø ved EidselvaVed Eidselvas utløp, avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra Romnesoddens sydspiss til øy utenfor Eidselvas utløp og fra samme øy til odde vest i Ringsevja.
bNorsjø-ÅrnesbuktaVed Bøelvas utløp i Årnesbukta, avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra merke på land midt i Årnesbukta, til merke på land ved Nesodden brygge.
cNorsjø-AkkerhaugenVed Sauarelvas utløp ved Akkerhaugen, avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra merke på Odden til seilingsbøyen syd av Odden til seilingsbøyen syd av Akkerhaugen, og videre i en rett linje sydenden av Akkerhaugsodden.
dHeddalsvannet - nordDel av Heddalsvannet ved utløpene av Heddøla og Tinnåa avgrenset av strandlinjen og en rett linje fra Notodden båthavn til merket Kaste båthavn.
eTinnsjøen-MånaI et område avgrenset av en linje fra enden av moloen ved småbåthavna til veikrysset til Miland og opp Måna til dammen ved Dale.
fTinnsjøen-Gjøyst, Mår og AustbygdåiI et område 100 m fra utløpsoset og så langt ørret kan vandre fra Tinnsjøen.
gTinnsjøen-TinnosetI et område nord for Tinnosdammen som strekker seg til en rett linje mellom Vigilen og merke på vestsiden, ca. 180 m nord for dammen.
hMøsvatn-KvennaI området avgrenset av en rett linje fra utløpet av bekken fra Svartenutdalen til utløp av Briskebekken og opp Kvenna så langt ørret kan vandre.
iSeljordvatn-Bygdaråi, Vallaråi, KivleåiI området avgrenset av en rett linje fra utløpet av Drykkebekken til Lyngstad og opp Bygdaråi, Vallaråi og Kivleåi, så langt ørret kan vandre.
jSeljordsvatn-utløpI området avgrenset av en rett linje fra merket på Steinsnes til merket nedfor Nesthaug og ned Herrefoss.
kToke (Drangedal)I området avgrenset av en rett linje fra Oddebakken til Solbergodden og opp Solbergelva så langt ørreten kan vandre og opp en linje over Hoseidvatn ved Oseidkåsa og i Storelva/Tørneselva fra Hoseidvatnet til Nordtveit.
lTokkeåi nedre del (Dalen)I området avgrenset av en rett linje fra Brattstå til et merke øst for utløpstunnelen fra kraftverket og opp i Toke og Dalaåi så langt ørreten kan vandre.
§ 7.Regulering av fiske i innlandsvassdrag

Følgende reguleringer gjelder for områder i innlandsvassdrag, listet i § 6:

Pkt.OmrådeReguleringTidsrom (fra og med-til og med)
aI reguleringssonene § 6 a-d og i soner på 100 meter fra andre innløpselver i Norsjø og HeddalsvannetFiske med bunden redskap forbudt1. august-31. desember
bTinnsjøen i reguleringssonene § 6 e-fAlt fiske forbudt1. oktober til 15. november
cMøsvatn i reguleringssonene § 6 hAlt fiske forbudt10. september-31. oktober
dMøsvatn i andre bekker og elver i et område 100 m fra utløpsoset og så langt ørret kan vandreAlt fiske forbudt1. oktober-31. oktober
eSeljordvatn i reguleringssonene § 6 i-jAlt fiske forbudt.15. september-15. november
fToke (Drangedal) i reguleringssonene § 6 kAlt fiske forbudt15. september-30. november
gTokkeåi nedre del (Dalen) i reguleringssonene § 6 lFiske kun tillatt med stang og håndsnøre fra land1. september-20. september
hTokkeåi nedre del (Dalen) i reguleringssonene § 6 lAlt fiske forbudt21. september-30. november
iTinnsjøen i reguleringssonen § 6 gAlt fiske forbudt unntatt isfiske etter røye1. oktober til 31. desember

Kap. 3. Fiskeredskap

§ 8.Forbud mot bruk av faststående redskap i Frierfjorden og Voldsfjorden

Det er forbudt med fangst av fisk med kilenot, bunngarn eller annen faststående redskap i Frierfjorden innenfor Breviksbrua og i Voldsfjorden hele året. Dette området strekker seg fra Breviksbrua til utløpet av Skiensvassdraget ved Frednesbrua.

§ 9.Fiske fra båt i Norsjø og Heddalsvannet

Ved fiske fra båt i Norsjø og Heddalsvannet kan det brukes maksimalt 4 stenger eller håndsnører. Det kan kun brukes et agn pr. stang eller håndsnøre. Et agn regnes her som en krok, en treblekork, en sluk eller en wobbler. Ved oterfiske gjelder ikke begrensingen på antall kroker.

§ 10.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

Kap. 4. Generelle bestemmelser

§ 11.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskriften

§ 12.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefiske og innlandsfiske m.v.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks, samtidig oppheves følgende forskrifter:

-Forskrift 24. april 1931 om fredningssone ved laksetrappen i Klosterfossen, Skienselva, Skien Kommune, Telemark fylke.
-Forskrift 12. juni 1978 om fisket ved laksetrappen i Skotfoss, Skienselven, Skien Kommune, Telemark fylke.
-Forskrift 23. februar 1979 om fredningssone ved laksetrappa i Damfossen i Skienselva, Skien Kommune, Telemark fylke.
-Forskrift 9. februar 1996 nr. 164 om fisket i den lakseførende del av Skiensvassdraget overfor Skotfoss, Telemark.
-Forskrift 24. mai 1989 nr. 432 om fredet sone ved utløpet av Skienselva og Herreelva, Bamble og Porsgrunn kommuner, Telemark
-Forskrift 11. mars 2003 nr. 379 om fisketider etter laks og sjøørret i vassdrag, Telemark.
-Forskrift 6. februar 1997 nr. 72 om fiske i Skiensvassdraget fra grense elv/sjø (Torsbergodden) til Skotfoss og i Falkumelva, Telemark.
-Forskrift 10. september 1989 nr. 899 for fiske, Tinn kommune, Telemark.
-Forskrift 1. august 1997 nr. 874 om fisket i Møsvatn, Telemark.
-Forskrift 1. august 1997 nr. 875 om fisket i Seljordsvatn, Telemark.
-Forskrift 1. august 1998 nr. 826 om fisket i innløpselver til Toke, Drangedal kommune, Telemark.
-Forskrift 1. august 1998 nr. 824 om fisket i nedre del av Tokkeåi, Telemark.
-Forskrift 1. august 1997 nr. 876 om fisket i Tinnåa, Telemark.