Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2009-03-30-372
PublisertII 2009 hefte 2
Ikrafttredelse30.03.2009
Sist endret
EndrerFOR-1997-08-25-978
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort02.04.2009   kl. 14.30
KorttittelForsk om fiske i fredningssoner, Sør-Trøndelag

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 30. mars 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 og delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.
1. Alt fiske er forbudt i fredningssonene nevnt under § 2. Unntatt fra forbudet er følgende fiske:
1.1 I fredningssonene utenfor Orkla, Gaula, Skauga og Nidelva er det tillatt å fiske saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre. Utenfor Nidelva er likevel alt fiske forbudt fra land og fra båt fra grense elv/sjø og så langt ut som sjøen er markert som kanal.
1.2 I de øvrige fredningssonene nevnt under § 2 er det tillatt å fiske anadrome laksefisk og saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre.
1.3 Fiske etter sild, brisling og makrell med nøter på minst 150 m lengde og 15 m dybde, og fiske etter saltvannsfisk med snurrevad og reketrål, er tillatt. Låssetting av fangst omfattes ikke av forbudet.
§ 2.Fredningssonene i sjøen omfatter følgende områder:
2.1 Stjørdalselva. Et område begrenset av en rett linje fra vestligste spiss av Flatholmen i Malvik (UTM 913 359) til sydligste spiss av Vikanlandet (UTM 915 393).
2.2 Homla. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra odde ved Nygård (UTM 901 338) over til odde ved Grønberg (UTM 889 335).
2.3 Nidelva. Området innenfor en rett linje trukket fra nordre punkt av Pir 1 (UTM 701 358) over til vestre punkt av Ladehammeren (UTM 709 360). Området er for øvrig begrenset utad av de ytre kaianleggene på Brattøra og Skansen.
2.4 Gaula/Vigda. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Mulberget på Byneset (UTM 587 245) over til Ølholmskjæret i Buvika (UTM 576 217).
2.5 Børsaelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Nasvisberget (UTM 543 223) og over til nes ved Æli (UTM 536 230).
2.6 Orkla/Skjenaldelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra odde 250 m SV for kommunegrensen mellom Orkdal og Skaun (UTM 448 223) over til utløpet av Furbekken (UTM 430 234).
2.7 Bergselva/Snilldalselva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Slettbergneset (UTM 238 296) over til utløpet av Løyftbekken (UTM 242 288).
2.8 Slørdalselva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra SØ spiss av Storøya (UTM 239 378) over til nes vest for Britvika (UTM 239 374). Området er forøvrig avgrenset av Djupsundet mellom Storøya og Sagøra.
2.9 Åstelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra nordspissen av Storkobbugneset (UTM 247 393) til et punkt rett over fjorden retning NNV (UTM 246 395).
2.10 Søa. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Skograndneset (UTM 046 192) over til Merkesneset (UTM 057 183).
2.11 Fjelna. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra nordre punkt på Fjelnsetneset (UTM 985 081) over fjorden til punkt UTM 983 086.
2.12 Åelva. Fra grense elv/sjø og ut til to rette linjer trukket fra SØ spiss av Belsvikholmen (UTM 000 314) til hhv. Kalvneset øst for Djupvika (UTM 004 313) og til nes vest for Kobbsteinbukta (UTM 995 310).
2.13 Grytelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra spissen av Grytskaget (UTM 782 473) over til utløpet av Sandvikbekken (UTM 785 474).
2.14 Laugen i Kvenvær. Fra grense elv/sjø og ca. 1,5 km ut Hernesfjorden til en rett linje trukket i sundet mellom Måsheia (UTM 668 407) og halvøy utenfor Kovatnet (UTM 669 406).
2.15 Lakselva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra østre nes ved Skage (UTM 990 510) over fjorden til NV punkt av Nordøya (UTM 995 510).
2.16 Kvernavassdraget. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra vestre spiss av Stokkvikskaget (UTM 749 334) over bukta i retning ØNØ til sameiegrense i berg (UTM 752 336).
2.17 Straumsvassdraget. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra nes vest for Jektvika (UTM 859 485) over fjorden til Holdalsbekken (UTM 858 480).
2.18 Skauga. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Håmårberget ved Uddu (UTM 457 512) over til nes utenfor østre Langsæter (UTM 448 518).
2.19 Hasselelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Kolvorpa (UTM 416 576) over til Staursetvorpa (UTM 418 571).
2.20 Osaelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra nes vest for Kleiva (UTM 540 696) over fjorden til Årneset (UTM 541 691).
2.21 Nordelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra et punkt nord for Innerråkhammaren (UTM 543 727) over fjorden til nes ved vik (UTM 541 731).
2.22 Teksdalselva. Naustbukta og Holkjela avgrenset utad av den ytterste delen av Straumen inn til Naustbukta ved en rett linje trukket fra søndre spiss av den innerste Valaholmen (UTM 423 810) over Straumen mot Stranda (UTM 425 809).
2.23 Oldenelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Oldneset (UTM 458 838) til nes under Nesafjellet (UTM 463 836).
2.24 Stordalselva/Norddalselva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra søndre spiss av Frøneshammeren (UTM 583 920) til berg nord for Vannavika (UTM 589 918).
2.25 Straumselva fra Straumsvatnet. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Garnberget (UTM 669 178) til utløpet av Sjølibekken (UTM 661 183).
2.26 Steinsdalselva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket over det smaleste punktet av Osstraumen.

Grensene for de fredete sonene skal markeres med tydelige merker.

§ 3.Brudd på forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. august 1997 nr. 978 om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som fører anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag.