Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder

DatoFOR-2009-06-15-648
PublisertII 2009 hefte 3
Ikrafttredelse15.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§35, LOV-1967-02-10-§37
Kunngjort18.06.2009   kl. 15.45
KorttittelForskr om østerssykdommen Bonamiose, Aust-Agder

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. juni 2009 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 35, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 fjerde ledd bokstav b.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sykdommen Bonamiose hos europeisk flatøsters (Ostrea edulis) i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde for sjøområdene i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke. Kontrollområdet omfatter sjøarealer og fjæresonen av landarealer.

Kontrollområdet følger kystlinjen fra fylkesgrensen mellom Telemark og Aust-Agder i nord til fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder i sør. Mot Skagerrak avgrenses kontrollområdet av grunnlinjen.

I vedlagte kart er kontrollområdet avmerket med gult.

Forskriften omfatter ville bestander av bløtdyr og bløtdyr fra akvakulturområder.

Forskriften retter seg mot enhver.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Bløtdyr: toskallede bløtdyr som tilhører rekken Mollusca og som er mottagelig art eller vektorart for Bonamia ostreae1 (inklusive kamskjell og østers). 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging, kontroll eller utrydding av Bonamia ostreae, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. 

Bonamiose: Infeksjon med parasitten Bonamia ostreae

1Jf. liste over mottagelige arter for sykdommen Bonamia ostreae i vedlegg 1 til forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr og liste over vektorarter i forordning (EF) nr. 1251/2008.

Kapittel II. Tiltak som gjelder i kontrollområdet

§ 4.Overføring av bløtdyr inn i og ut av kontrollområdet

Det er forbudt å føre oppdrettede eller ville levende bløtdyr ut av kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

Det er forbudt å sette ut bløtdyr i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

Bløtdyr som føres ut av kontrollområdet til konsum, skal føres direkte til ekspedisjons-/rensesentraler som behandler avløpsvannet og skjellavfallet slik at videre spredning av Bonamia ostreae hindres.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 5.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynet distriktskontoret for Aust-Agder tilsyn og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg:

Fylkesgrensen mot Telemark fra land til grunnlinjen:

-Topografisk kart i kartserien M711
-Kragerø 1712 IV, UTM: 32V NL 17 12 (rute)
-Kragerø 1712 IV, UTM: 32V NL 228 130 (punkt)

Fylkesgrensen mot Vest-Agder fra land til grunnlinjen:

-Topografisk kart i kartserien M711
-Høvåg 1511 II, UTM: 32V MK 520 449
-Høvåg 1511 II, UTM: 32V MK 533 398 

lf-20090615-0648-01-01.gif