Forskrift for fisket i Vorma, strekningen Svanfoss - Strøm/Farset, Akershus

DatoFOR-2009-11-02-1395
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse20.11.2009
Sist endret
EndrerFOR-1988-02-22-257
Gjelder forAkershus
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-2009-06-19-100-§18, FOR-2009-06-26-851-§1, FOR-2009-06-26-851-§2
Kunngjort26.11.2009   kl. 13.30
KorttittelForskrift om fisket i Vorma, Akershus

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Oslo og Akershus 2. november 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15, § 16 og § 18 samt forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 1 og § 2.

§ 1.Geografisk virkeområde

Forskriftens virkeområde i Vorma er:

-fra nord av to øyer i en rett linje over elva fra østre side ved Nedre Grinder gård nord - (wgs84) 6678350, østkoordinat 630270,

ca. 850 m oppstrøms Svanfoss

-til og med nedstrøms øy ved Nedre Farset gård i en rett linje fra østre side nord - (wgs84) 6676280, østkoordinat 631750 over elven til Strøm gård,

ca. 1800 m nedstrøms Svanfoss.

§ 2.Bestemmelse for fisket

Redskapsbruk - Det er kun tillatt å bruke stang og håndsnøre.

Sonefredning - Alt fiske er forbudt på strekningen fra 50 m ovenfor dam ved Svanfoss og ned til 50 meter nedstrøms dammen.

Fisketid - Alt fiske er forbudt i perioden fra og med 15. oktober til og med 31. januar.

Minstemål for harr er 35 cm og for ørret 30 cm. Fisk under minstemålet skal settes ut igjen, så vidt mulig uskadd.

§ 3.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart i følge § 49 i lov om laks- og innlandsfisk.

Gjelder overtredelsen også naturmangfoldloven, skal straffebestemmelsen i naturmangfoldloven § 75 anvendes.

§ 4.Ikrafttredelse

Ikrafttredelse fra 20. november 2009. Samtidig oppheves forskrift 22. februar 1988 nr. 257 vedrørende fredet sone ved fisketrappa i Svanfossen - Vorma elv, Nes kommune, Akershus.