Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner med unntak av Enningdalselva, Østfold

DatoFOR-2010-02-15-173
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse15.02.2010
Sist endretFOR-2012-05-10-438
EndrerFOR-2008-02-15-175
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, LOV-1992-05-15-47-§40, FOR-1992-11-27-864, FOR-1993-02-24-4337
Kunngjort18.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag, Østfold

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Østfold 15. februar 2010 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33, § 34 og § 40, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og delegeringsvedtak 24. februar 1993 nr. 4337. Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

Kap. I. Fiske etter laks og sjøørret

§ 1.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 2.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 3.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 4.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

Kap. II. Fiske etter innlandsfisk i laksevassdrag

§ 5.Fisketider og redskapsbruk i Glomma/Aagaardselva
a)Fiske med stang og håndsnøre:

I Glomma fra Vamma kraftstasjon til Fredrikstad er fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk tillatt hele året. Unntatt er strekningen fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E-6) hvor fisketiden for innlandsfisk er den samme som for laks og sjøørret, jf. § 1 a.

I Visterflo fra Solli bru (E-6) til samløpet med Glomma ved Greåker er fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk tillatt hele året.

På strekningen fra Grøtet, (ca. 500 meter ovenfor Sølvstufoss, M711, 1913-4, UTM 157 814) til Solli bru (E-6), er fisketiden for innlandsfisk den samme som for laks og sjøørret, jf. § 1 b.

Alt fiske fra båt er forbudt fra Grøtet til Solli bru.

b)Dorg:

Dorging etter innlandsfisk er tillatt hele året på strekningen fra fredningssone nedstrøms Vamma kraftstasjon til Fredrikstad. Unntatt er strekningen fra Sarpsfossen til Sannesund bru (E-6) hvor fisketiden for innlandsfisk er den samme som for laks og sjøørret, jf. § 1 a.

c)- - -
d)Fiske med abborruse uten ledegarn:

Abborruse uten ledegarn med største lengde på rusa 2 meter og med største diameter 70 cm er tillatt hele året fra fredningssone nedstrøms Vamma kraftstasjon og i hele østre løp ned til Sarpsfossen, og i hele vestre løp ned til Grøtet, inklusive Vestvannet og Isnesfjorden.

e)Fiske med garn:

I Glommas østre løp sør for en rett linje mellom Furuholmen (Kartblad M711, 1913-1, UTM 240 860) og Valbjørg (238 857) og ned til Sarpsfossen, er det tillatt å bruke vanlige settegarn til fangst av innlandsfisk hele året. Garna skal settes fra land og stå på bunnen i hele sin lengde, garna kan ha en maks. høyde på 2 meter og en maks. lengde på 25 meter. Det er ikke tillatt å sette garn i lenker.

f)Klubbing av gjedde og lake:

Klubbing av gjedde og lake er tillatt på de samme områder, og med de samme begrensninger som nevnt for fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i § 5 a.

0Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 6.Fisketider og redskapsbruk i Tista

I Tista er fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre tillatt hele året.

Kap. III. Fredningssoner m.m.

§ 7.Fredningssoner i Glomma/Aagaardselva
a)Sølvstufossen, Aagaardselva:

Alt fiske er forbudt fra en rett linje tvers over elva ca. 75 meter ovenfor demningen ved Sølvstufoss og ned til en rett linje tvers over elva 75 meter nedenfor demningen.

b)Sarpsfossen, Glomma:

Alt fiske er forbudt på området fra demningen og ned til en rett linje tvers over elva 90 meter nedenfor munningen av laksefella/-trappa.

c)Vammafoss, Glomma:

Alt fiske er forbudt på området fra demningen og ned til en rett linje fra utløpet av den gamle tømmerrenna til den gamle vannstandsmåleren på østre bredd. De fredede sonene er merket med nedsatte bolter eller rør.

§ 8.Fredningssoner i Tista

I Tista er alt fiske forbudt på en strekning fra 50 meter nedenfor til 50 meter ovenfor laksetrappene ved Porsnes og Skonningsfoss (jf. Laks- og innlandsfiskelovens § 15).

§ 9.Utløpsfredning Glomma
a)I området innenfor en rett linje fra sydspissen av Hue til sydspissen av Tjeldholmen og fra Tømmerhella til sydspissen av Bevøtangen er det forbud mot bruk av kastenot, snurpenot, snurrevad, drivgarn, settegarn og lignende redskap, kilenot, krokgarn, bunngarn, lakseverp samt andre faststående redskap til fangst av saltvannsfisk.

Grensene for den fredede strekningen avmerkes med nedsatte bolter eller rør.

b)Unntatt fra forbudet er følgende redskap:
-Ruser/teiner med største diameter 70 cm.
-Bunnsatte garn for fangst av saltvannsfisk som er satt slik at overtelna til enhver tid er 3 meter under vannflata ved fjære sjø.
-Kastenot brukt av manntallsførende fiskere.
-Bunngarn til fangst av ål, snurpenot og snurrevad brukt av manntallsførte fiskere, med båter registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.
§ 10.Utløpsfredning Hjelmungbekken
a)I området fra utløpet av Hjelmungbekken innerst i Røsneskilen og ca. 400 meter utover til en rett linje mellom (UTM 274-568) og (UTM 275-567). Kartblad M 711, 1913-II, er det kun tillatt å fiske med stang/håndsnøre og åleruser/-teiner i perioden fra og med 1. juni til og med 4. august. Utenom dette tidsrom er alt fiske forbudt.
b)Fra bekkemunningen og 100 meter utover er alt fiske forbudt hele året.
§ 11.Utløpsfredning Tista
a)I området innenfor en rett linje trukket fra Sorgenfri (grensemerke M) (UTM 6555425-634091) over til Skysskafferen lykt (UTM 6553524-636029) er det forbud mot bruk av kastenot, snurpenot, snurrevad, drivgarn, settegarn og lignende redskap, kilenot, krokgarn, bunngarn, lakseverp samt andre faststående redskap til fangst av saltvannsfisk.
b)Unntatt fra forbudet er følgende redskap:
-Ruser/teiner med største diameter 70 cm.
-Bunnsatte garn for fangst av saltvannsfisk som er satt slik at overtelna til enhver tid er 3 meter under vannflata ved fjære sjø.
-Kastenot brukt av manntallsførende fiskere.
-Bunngarn til fangst av ål, snurpenot og snurrevad brukt av manntallsførte fiskere, med båter registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.
§ 12.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 13.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 14.Merking av redskap

Alle faststående redskaper til fangst av innlandsfisk (ruser, settegarn m.m.) skal være tydelig merket med eierens navn og adresse.

§ 15.Dispensasjon

Fylkesmannen kan dispensere fra reglene gitt foran når særlige grunner foreligger. Fylkesmannen kan stoppe fisket med øyeblikkelig virkning dersom spesielle forhold tilsier det.

§ 16.Straff

Brudd på disse forskriftene er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., § 49.

§ 17.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. februar 2008 nr. 175 om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner med unntak av Enningdalselva, Østfold.