Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Vest-Agder

DatoFOR-2010-02-18-264
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse18.02.2010
Sist endretFOR-2012-05-10-438
EndrerFOR-2008-02-25-182
Gjelder forVest-Agder
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2003-06-20-736-§2, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag med laks, Vest-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 18. februar 2010 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33 og § 34 og forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk § 2, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16. Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

§ 1.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 2.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 3.Fiske etter innlandsfisk i innsjøer i vassdrag med laks og sjøaure

Fiske etter innlandsfisk1 er tillatt i alle innsjøer på strekninger der det går laks eller sjøaure. Fisket er tillatt med følgende redskaper innenfor tidsrommene:

A.Med bunngarn opptil 31 mm maskevidde (20 omfar): Fra og med 1. mars til og med 31. august. I innsjøer med røye ( Salvelinus alpinus) er garnfiske også tillatt på røyas gyteplasser i tiden fra og med 25. oktober til og med 31. november.
B.Med stang og håndsnøre:2 Hele året.

Det er ikke tillatt å sette garn nærmere enn 100 meter fra elveos, bekkeos eller kanal der laks eller sjøaure vandrer eller gyter. Garnet skal ikke dekke mer enn en fjerdedel av innsjøens eller sundets bredde på det aktuelle stedet.

Faststående redskap skal være merket med eierens navn og adresse.

1Jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps.
2Jf. forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2.
§ 4.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 5.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 6.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 7.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 8.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 9.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 10.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 11.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 25. februar 2008 nr. 182 om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Vest-Agder.