Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret, Finnmark

DatoFOR-2010-02-19-269
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse19.02.2010
Sist endretFOR-2012-12-20-1434 fra 01.01.2013
EndrerFOR-2009-04-15-436
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2003-06-20-736-§2, FOR-1992-11-27-864, FOR-2009-06-26-851-§2, FOR-2003-02-25-256-§2
Kunngjort04.03.2010   kl. 17.15
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag med laks, Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 19. februar 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33 og § 34, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk § 2, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 2, forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2. Endret ved forskrifter 10 mai 2012 nr. 438, 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt opp i vassdrag som laks, sjørøye og sjøørret forekommer, unntatt i:

-Neidenvassdraget, Tanavassdraget, Grense Jakobselv opp til Grense Jakobselvvatn (grensemerke 310) og Pasvikelva.
0Endret ved forskrift 20 des 2012 nr. 1434 (i kraft 1 jan 2013).
§ 2.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 3.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 4.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 5.Åpning av fiske
Alta kommune
AltaelvaAHele sesongen: Utløpet av Eibyelva i Jorra, avgrenset av ei rett linje fra merke på Jorraberget til merke 50 m ovenfor utløpet av Eibyelva.Sjørøye fredet. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september og innlandsfisk i Sautso til og med 30. september.
HalselvaDIsfiske forbudt i Storvannet. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september fra E6 til grense elv/sjø. Fiske etter sjørøye tillatt i juli.
MathiselvaDHele sesongen: Fra grense elv/sjø opp til brua over E6.Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Mathisvatn til 14. september.
Syltefjordelva (Ordo)BGråsonen og utløpsosen til og med 200 m nedstrøms utløpet av Oardujávri, og i soner på 200 m fra alle inn- og utløpsoser i Oardujavri. Etter 31. juli: Nergaardsflata (Ivarholla) og Nedre Tanadalsdammen.Sjørøye fredet. Fiske etter innlandsfisk med garn etter § 12. Utvidet fisketid på isen fram til og med 31. mai.
Kvalsund kommune
KvalsundelvaCØvre og nedre Tjosen. Korselva.Utvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 31. august i Neverfjordvatna.
Lebesby kommune
Lille PorsangerelvaCIsfiske forbudt på Nedre Kjæsvatn (Mellomvannet og Lillevannet). Utvidet fiske etter sjøørret ut august. Utvidet fiske etter innlandsfisk til og med 14. september mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser i Kjæsvatn.
Sør-TverrfjordvassdragetDElvestrekningen mellom Storvatn og Lille Rundvatn.Isfiske forbudt på Storvatn, Lille Rundvatn og Store Rundvann. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september fra grense elv/sjø til utløpet av Storvatn.
VassdalsvassdragetCHele sesongen: Elvestrekningen fra Vassdalsvatn til grense elv/sjø.Isfiske tillatt fra 15. mars til 30. april.
Store TorskefjordvassdragetCUtvidet fisketid etter innlandsfisk til og med 14. september i Straumvatn.
Njidggujohka VesterelvaBOmrådet mellom laksetrappene.Fiske etter innlandsfisk med garn etter § 11. Utvidet fisketid etter innlandsfisk i Njidggojávri/Vesterelvvatn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos fram til og med 14. september. Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september fra brua nedenfor campingplassen til grense elv/sjø. Fisket kan bli stengt i perioden fordi fangstrapporter mangler fra store deler av elva.
Hammerfest
StrovatnE el. BFra grense elv/sjø opp til flosjømerke. Etter 31. juli: Strekningen fra Koifjordvatn til 50 m nedenfor Langreiet.Utvidet fiske etter sjørøye til og med 17. august. Utvidet fisketid etter sjøørret fra og med 17. august til og med 14. september ved utløpet av elva nord for kraftlinja.
Vardø kommune
KomagelvaBPortkjeften, Russekulpen, øvre del av Allemannskulpen, Pedersenkulpen og Skjærkulpen.Sjørøye fredet.
Isfiske forbudt i Soppavatn.
Utvidet fisketid etter sjøørret til og med 14. september fra Gammelbrua til munningen.
0Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438 (skal nå bare gjelde innlandsfiske).
§ 6.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 7.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 8.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 9.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 10.Fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre

Fiske etter innlandsfisk i vassdrag og deler av vassdrag hvor det går laks, sjørøye og sjøørret, følger de samme reglene som denne forskriften har når det gjelder redskapsbruk, fisketid og fredningssoner.

I innsjøer er isfiske etter innlandsfisk tillatt mer enn 200 m fra inn- og utløpsoser med stang og håndsnøre fra og med 1. januar til 4. mai, med unntak nevnt i § 5. Ved isfiske i innsjøer er det tillatt å bruke meitemark, insektlarver og akkar som agn.

§ 11.Fiske etter innlandsfisk med garn

I følgende innsjøer kan det fiskes etter innlandsfisk med garn mer enn 200 m fra inn- og utløpsos:

KommuneInnsjøTidsrom, avgrensning og særvilkår
BåtsfjordOardujávri/OrdovatnFra og med 1. juli til og med 14. september. Største tillatte maskevidde er 21 mm (30 omfar). Garna skal stå på bunn slik at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er tillatt med inntil 3 garn pr. fisker.
Unjárga - NessebyNjigojávri/VesterelvvatnFra og med 15. juni til og med 31. august med inntil 3 garn pr. fisker. Største tillatte maskevidde er 29 mm (22 omfar). Garna skal stå på bunn slik at overtelna er neddykket minst 2 m. Det er ikke tillatt å sette garn nord-vest for en linje mellom UTM 574.742 til UTM 573.743, N-50 kartblad 2335 III.
§ 12.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 13.Dispensasjon

Fylkesmannen kan dispensere fra alle bestemmelser i denne forskriften.

§ 14.
0Opphevet ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.
§ 15.Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift straffes i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 16.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 15. april 2009 nr. 436 om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Finnmark.