Forskrift om fiske i vassdrag i Troms hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, Troms

DatoFOR-2010-03-08-375
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse08.03.2010
Sist endretFOR-2012-05-10-438
EndrerFOR-2008-02-19-180
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2003-06-20-736-§2, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-02-25-256-§2
Kunngjort18.03.2010   kl. 15.10
KorttittelForskrift om fiske i vassdrag, Troms

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 8. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15, § 33 og § 34, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 2, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864 og forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2. Endret ved forskrift 10 mai 2012 nr. 438.

Kapittel 1. Bestemmelser for fiske

§ 1.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 2.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 3.Fiske etter innlandsfisk og saltvannsfisk med stang og håndsnøre 

Hovedregel:

Fiske etter innlandsfisk og saltvannsfisk er tillatt for de arter nasjonale forskrifter åpner for beskatning av (jf. § 2 i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften)). Fisket skal foregå til de tider og med de redskaper som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk. Dersom det fanges anadrome laksefisk utenfor fisketiden for slike arter, skal den umiddelbart tilbakesettes. 

Særregler:

Målselvvassdraget: Ovenfor Målselvfossen kan det fiskes etter innlandsfisk fra og med 1. juni, og i Lille Rostavatn hele året.

I følgende vatn er fiske etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året, men i fredningstida for anadrome laksefisk skal fisket foregå minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter: Tennvatnet i Tårstadvassdraget (Skånland kommune), Langvatnet i Langvatnvassdraget (Kvæfjord kommune), Skøvatnet (Dyrøy og Sørreisa kommune), Finnfjordvatnet i Rossfjordvassdraget (Lenvik, Målselv og Sørreisa kommuner), Åndervatnet (Tranøy kommune), Finnsætervatnet (Berg kommune), Skittenskardvatnet i Straumselvvassdraget (Tromsø kommune), Storvatnet i Tromvikvassdraget (Tromsø kommune), Skogsfjordvatnet (Karlsøy kommune) og Storvatnet i Skipsfjordvassdraget (Karlsøy kommune).

§ 4.Fiske med garn og teiner etter innlandsfisk

I Skogsfjordvatnet (Karlsøy kommune), Finnfjordvatnet (Lenvik, Målselv og Sørreisa kommuner), Lille Rostavatnet (Målselv kommune) og Skøvatnet (Dyrøy og Sørreisa kommuner) er fiske med botngarn og teiner etter innlandsfisk tillatt alle dager og hele året. Ved garnfiske skal største tillatte maskevidde være 21 mm (30 omfar), og overtelna skal til enhver tid være neddubbet minimum 3 m under overflata. Hvert garn skal ikke være mer enn 30 m langt.

Garn og teiner skal settes minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter eller vandrer. Garn skal også settes minimum 50 m fra gyteelver og gytebekker for innlandsfisk, de og må ikke dekke mer enn en fjerdedel av vatnets bredde på det aktuelle stedet.

Garn og teiner skal være tydelig merket med eierens navn og adresse.

§ 5.Fredningsoner ved fisketrapper 

Hovedregel

I fisketrapper, herunder også renner som er sprengt ut for å lette oppgangen for anadrome laksefisk, og ei strekning på 50 m ovenfor og nedenfor disse er alt fiske forbudt. 

Særregler

I følgende tilfeller er det større fredningssoner:

Lakselva til Aursfjorden (Balsfjord kommune): Nedenfor fisketrappa dannes grensen av ei rett linje fra jordfast merke på Svenskberget ca. 130 m nedenfor fisketrappa til et tilsvarene merke satt på ytre Sætherbergan ca. 190 m nedenfor fisketrappa.

Manndalselva (Kåfjord kommune): Nedenfor fisketrappa i Brufossen går grensen tvers over elva fra merke ved nerenden av Aja samiske senter.

Målselva (Målselv kommune): Nedenfor fisketrappa i Målselvfossen går grensen fra et merket punkt på vestsida ca. 50 m nedenfor trappeutløpet (ved middels sommervassføring) og tvers over elva mot den øverste av to store steiner (med innhugget kryss) ca. 70 m nedenfor fossen.

Tårstadvassdraget (Skånland kommune): For fisketrappene i Røstelva er det en sammenhengende fredningssone fra den linje som utgjøres av oppsatte merker ved utløpet i Lavangsvatnet (på sørsida av elva ca. 50 m nedenfor utløpet av nederste fisketrapp, ytterst på sørsida av holmen og på nordsida av elva ca. 40 m nedenfor utløpet av nederste fisketrapp) til oppsatte merker ca. 50 m ovenfor øverste foss nedenfor Langvatnet.

Kapittel 2. Krav om organisering, drift, midtveisevaluering og særlige sesongreguleringer

§ 6.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 7.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.

Kapittel 3. Generelle bestemmelser

§ 8.
0Opphevet ved forskrifft 10 mai 2012 nr. 438.
§ 9.Fylkesmannen avgjør spørsmål som krever faglig skjønn. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller også dispensere fra denne forskrift.
§ 10.Brudd på disse forskriftene er straffbart (jf. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49).
§ 11.Disse bestemmelser trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves kapittel 1, § 1 - § 8, i forskrift 19. februar 2008 nr. 180 om fiske i vassdrag, Troms.