Forskrift om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark

DatoFOR-2010-04-15-598
PublisertII 2010 hefte 2
Ikrafttredelse15.04.2010
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-14-437
Gjelder forFinnmark
HjemmelFOR-1989-02-24-122-§2, FOR-1989-02-24-122-§23, FOR-1990-04-06-291-§23
Kunngjort29.04.2010   kl. 14.30
KorttittelForskrift om sportsfiske for tilreisende, Tanaelva

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2010 med hjemmel i forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fisket i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark § 2 og § 23 og forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense § 23.

§ 1.Fiskesesong

Tilreisende fiskere kan bare fiske fra og med 1. juni til og med 20. august, men i de helt norske sideelvene er det ikke tillatt å fiske etter 10. august.

I Tanaelva, nedenfor brua ved Tana Bru, kan det fiskes etter sjøørret til og med 31. august. Det er i perioden 20.-31. august ikke tillatt å bruke klepp. Dersom villaks fanges i perioden 20.-31. august skal den behandles skånsomt og settes ut i elva så fort som mulig.

§ 2.Barns fiske

Det er tillatt for barn inntil fylte 16 år å fiske fra strand med flue og dupp.

§ 3.Fiskekortpriser
1.Ved fiske fra båt og fra strand i Anárjohka ovenfor Matinköngäs og i Skiehccanjohka kr 80 (10 €) pr. døgn.
2.Ved fiske fra båt og fra strand på strekningen fra Tanaelvas munning til Langnes kr 80 pr. døgn.
3.Ellers i Tanavassdraget ved fiske bare fra strand kr 200 (25 €) pr. døgn.
4.Ellers i Tanavassdraget ved fiske fra båt kr 320 (40 €) pr. døgn. Dette fiskekortet er også gyldig ved fiske fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.
5.For ektefelle/samboer ifølge med person som samtidig løser fiskekort etter punktene 1-4 ovenfor, er prisen kr 40 (5 €) pr. døgn. Kortet gjelder for fiske fra båt og fra strand, men ikke fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.
6.For barn inntil fylte 18 år er prisen kr 40 (5 €) pr. uke. Kortet er ikke gyldig fra strand på strekningen og tidsrommet som er nevnt i § 4.
§ 4.Begrensning av fiskekort ved fiske fra strand på strekningen Boratbokča-Jalve

På en oppmerket strekning fra nedenfor Boratbokča til Jalve gjelder følgende begrensninger ved fiske fra strand fra og med 20. juni til og med 20. juli:

1.Det selges maksimum 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på finsk side, og 35 kort pr. døgn fra ett salgssted på norsk side.
2.Fra strand er det bare tillatt å fiske fra og med kl. 0600 til kl. 1800. Utenom det oppmerkede området gjelder dette fiskekortet også for fiske fra strand hele fiskedøgnet på riksgrensestrekningen fra Nuorgam og opp til utløpet av Leavvajohka.
§ 5.Begrensninger i fiske fra båt
1.Ved fiske fra båt kan det maksimalt benyttes 3 stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, wobler eller flue) på den enkelte stang uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen.
2.Ved fiske fra båt i de helt norske delene av vassdraget kan det maksimalt benyttes 2 stenger med maksimalt ett fiskeredskap (sluk, wobler eller flue) på den enkelte stang uansett om det i båten er med flere personer eller person som bor i elvedalen.
3.Ved fiske fra båt er det ikke tillat å fiske innenfor 50 meter fra sideelvs munning.
4.Det er i nedre del av området Boratbokča-Jalve et oppmerket område på ca. 600 meter hvor det bare er tillat å fiske fra båt fra og med kl. 1800 til kl. 0600.
§ 6.Forbudsområde
1.Det er ikke tillatt å fiske på strekningen fra 50 m ovenfor til 150 m nedenfor Karigasniemi bru. Området er merket med skilt på begge sider av elva.
2.Det er ikke tillatt å fiske fra Tanaelva til brua over E 6 i Laksjoka.
3.Det er ikke tillatt å fiske fra Tanaelva til brua over E 6 i Levajoka.
§ 7.Slukfiskeområde for fiske fra strand

Det er tillatt å fiske med sluk på følgende strekninger:

1.fra Ailestrykene opp til Levajok Fjellstue. Inntil videre gjelder dette bare på norsk side.
2.fra ca. 200 m ovenfor Jalve opp til Bildan.
3.fra strand på østsiden av elva ved Tana bru, fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua, i perioden fra 1. juni til og med 31. juli.

Strekningene er merket med skilt.

§ 8.Fiske fra båt i Storfossen

I området fra Bildanguoika (øvre del av Storfossen, Alaköngäs) til nedenfor Boratbokča (nedenfor Storfossen campingplass) er det bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.

§ 9.Lokalkjent roer

På den del av riksgrensestrekningen som ikke er nevnt i § 7, er det fra kl. 1300 til kl. 2000 (norsk tid) bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.

På den nedre, norske delen av Tanaelva og i de norske sidevassdragene er det bare tillatt å fiske fra båt hvis det er med i båten en lokalkjent roer som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde og som er minst 16 år gammel.

§ 10.Dispensasjon

Fylkesmannen og Lapin ELY keskus kan gi dispensasjon fra bestemmelsen om redskapsbruk ved stangfiske fra strand i forskrifter om fisket i Tanavassdragets fiskeområde, § 7, siste ledd, til enkeltstående laksefestival eller fiskekonkurranse. Slik dispensasjon på riksgrensestrekningen kan avtales og utveksles pr. telefaks.

§ 11.Straff

Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. forskrift 24. februar 1989 nr. 122 om fisket i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark § 29 og forskrift 6. april 1990 nr. 291 om fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva og om fiskekortpriser i den del av Tanaelva som ikke danner riksgrense § 29.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 14. april 2009 nr. 437 om sportsfiske for tilreisende fiskere i Tanaelvas fiskeområde, Finnmark.