Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, Hordaland og Rogaland

DatoFOR-2010-07-14-1123
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse14.07.2010, 01.03.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, Hordaland og Rogaland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§26, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2009-08-18-1095-§10
Kunngjort22.07.2010   kl. 13.45
KorttittelForskrift om sone mot lus i akvakulturanlegg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 14. juli 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 14, § 19, § 23 og § 26, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og 5. mai 2004 nr. 884 og forskrift 18. august 2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg (luseforskriften) § 10.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å samordne tiltak mot lakselus i sonen for å hindre at parasitten har bestandsregulerende effekt på vill laksefisk og for å hindre skader på laksefisk i akvakulturanlegg.

Formålet er også å redusere det totale antallet behandlinger mot lakselus i løpet av en sesong for å begrense resistensutviklingen, samt begrense spredningen av resistent lus.

§ 2.Saklig virkeområde

Forskriften gjelder krav om tiltak mot lakselus og lakselus som er resistente mot medikamentell behandling i akvakulturanlegg med laksefisk i sjø.

Forskriften retter seg mot enhver virksomhet som har akvakulturanlegg med laksefisk i sjø og som har eller plikter å ha godkjenning etter forskrift 17. juni 2008 nr. 823 om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. § 5 herunder slaktemerder.

Forskriften gjelder også for virksomheter som er ansvarlig for transport av levende laksefisk i sjø og for virksomheter hvor det foregår slakting av laksefisk.

§ 3.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder en sone som omfatter sjøarealer i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne. Vedlagte kart til denne forskrift, vedlegg 2 og 4, viser hele sonen samt de ulike områdene sonen er delt inn i forhold til bestemmelsene i § 5 og § 11.

Sonen omfatter Bjørnafjorden, deler av Hardangerfjorden og tilknyttede sjøområder og avgrenses som følger (alle koordinater iht. UTM, WGS84):

a)I vest/sørvest av rette linjer som krysser fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland til et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio til et punkt (4,987; 59,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune og videre til et punkt (4,975; 60,143) i havet vest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll og Sund.
b)I nordvest av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Bergen og Sund fra et punkt (4,975; 60,143) i havet vest for Marstein til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen mellom Bergen og Os.
c)I nordøst av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Hardangerfjorden (Indre Samlafjorden) fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Granvin og Kvam.
§ 4.Definisjoner

I forskriften menes med:

a)Akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon som drives av et akvakulturforetak der akvakulturdyr oppdrettes, med unntak av de lokaliteter, områder eller installasjoner der ville akvatiske dyr er høstet eller fanget med tanke på konsum, holdes midlertidig uten å fôres i påvente av å bli slaktet. Med akvakulturforetak menes her ethvert privat eller offentlig foretak, ideelt eller ikke, som utøver en hvilken som helst virksomhet i forbindelse med oppdrett, hold eller dyrking av akvakulturdyr.
b)Brakkleggingsområde: Et fastsatt geografisk område der alle akvakulturanlegg i sjø brakklegges koordinert med en måneds kjernebrakklegging i mars eller august.
c)Følsomhetsmåling: Analyse av lakselus egnet til å dokumentere grad av følsomhet for et behandlingsmiddel som brukes mot lakselus.
d)Lakselus: Hoppekreps av arten lakselus (Lepeophtheirus salmonis).
e)Lusekoordineringsområde: Et fastsatt geografisk område der alle akvakulturanlegg i sjø skal koordinere behandling, forebygging, registreringer og bekjempelse av lakselus.
f)Sone: Et avgrenset geografisk område opprettet som ledd i forebygging og bekjempelse av lus.

Definisjoner i forskrift 18. mai 2009 nr. 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg § 3 gjelder tilsvarende.

Kapittel II. Tiltak i sonen

§ 5.Opprettelse av lusekoordineringsområder

Hele sonen er delt inn i lusekoordineringsområder i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskrift.

Innenfor det enkelte lusekoordineringsområde skal virksomhetene samarbeide om lusebekjempelse herunder medikamentbruk, telling og registrering av lus, vurdering av fare for utvikling av resistens mot behandlingsmiddel, følsomhetsmålinger, gjensidig informasjonsutveksling med mer.

§ 6.Registreringer mv.

Det skal etableres en felles elektronisk registrering for det enkelte lusekoordineringsområdet. Den enkelte virksomhet skal fortløpende oppdatere følgende data for akvakulturanlegg i lusekoordineringsområdet:

a)Gjennomsnittlig lusetall per fisk i akvakulturanlegget og totalantall lakselus i lusekoordineringsområdet fra alle tellinger. Det skal differensieres mellom voksne hunnlus, bevegelige stadier og fastsittende lus.
b)Resultater fra alle følsomhetsmålinger.
c)Bruk av leppefisk. Andel (prosent leppefisk i forhold til antall laksefisk) leppefisk per merd.
d)Medikamentbruk mot lakselus. Middel og metode benyttet, tidspunkt for start av behandling og tidspunkt for fullført behandling.
e)Evaluering av behandlingseffekt etter hver gjennomførte behandling.
f)Utredinger av nedsatt behandlingseffekt fra hvert enkelt tilfelle med nedsatt behandlingseffekt.

Dataene skal til en hver tid være elektronisk tilgjengelige for alle virksomheter som har akvakulturanlegg i lusekoordineringsområdet, Mattilsynet og forvaltningsstøtteinstitusjonene til Mattilsynet.

§ 7.Tiltaksgrenser

Behandling mot lakselus skal gjennomføres for alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde dersom det i perioden 1. januar til 31. august påvises i gjennomsnitt mer enn 0,5 voksne hunnlus eller flere enn 3 lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt per fisk i lusekoordineringsområdet.

Behandling mot lakselus skal gjennomføres for alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde dersom det i perioden 1. september til 31. desember påvises i gjennomsnitt mer enn 1 voksen hunnlus eller flere enn 5 lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt per fisk i lusekoordineringsområdet.

Ved overskridelse av tiltaksgrensene fastsatt i denne bestemmelsen skal alle akvakulturanlegg i samme lusekoordineringsområde samordne behandling i tid og benytte behandlingsmiddel i henhold til en felles plan for lusebekjempelse som akvakulturanleggene i området plikter å lage i samsvar med forskrift 18. august 2009 nr 1095 om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg § 6. Virksomheter som har akvakulturanlegg i et lusekoordineringsområde plikter å gjennomføre behandlinger mot lakselus i tråd med denne planen.

Mattilsynet skal varsles ved endringer i felles plan for lusebekjempelse.

Virksomheter som har akvakulturanlegg i et lusekoordineringsområde kan i fellesskap beslutte å unnlate og behandle eller beslutte å behandle enkeltanlegg ut i fra en totalvurdering av lusesituasjonen i området. Mattilsynet skal i slike tilfeller oversendes en skriftlig fiskehelsefaglig begrunnelse for beslutningen. Mattilsynet kan treffe vedtak om behandlingsopplegget som virksomhetene har besluttet i felleskap etter denne bestemmelse.

§ 8.Transport og flytting av laksefisk inn i, ut av og innenfor sonen

Ved transport av fisk med lakselus skal transportvannet behandles på en slik måte at bevegelige stadier av lakselus og eggstrenger destrueres.

Fisk med lakselus skal før utflytting av sonen behandles med dokumentert effektivt behandlingsmiddel før eller under transport. Dette gjelder ikke fisk med lakselus under tiltaksgrensen som skal transporteres til slakteri. Behandling under transport skal skje innenfor sonen.

§ 9.Krav til slakterier

Slakterier som ligger inne i sonen skal samle opp frittlevende stadier av lakselus og eggstrenger fra fisk, inntaks- og avløpsvann med egnet utstyr. Oppsamlet materiale skal behandles på en slik måte at lakselus og eggstrenger destrueres.

Slakterier som slakter fisk fra akvakulturanlegg der det er påvist, eller er mistanke om, resistente lakselus eller lakselus med nedsatt følsomhet, eller lakselustall som overskrider gjeldende tiltaksgrenser for kjønnsmoden hunnlus tillates ikke å oppbevare denne fisken i slaktemerd.

Det er forbudt å sette fisk i slaktemerd under brakkleggingsperioden i brakkleggingsområdet slakteriet tilhører.

Unntatt fra annet og tredje ledd er lukkede slaktemerder der avløpsvannet behandles med egnet utstyr slik at lakselus og eggstrenger fjernes. Oppsamlet materiale skal behandles på en slik måte at lakselus og eggstrenger drepes.

§ 10.Ytterligere krav til tiltak for å unngå resistens

Virksomheten skal dersom det er tilstrekkelige mengder med lakselus i akvakulturanlegget, gjennomføre følsomhetsmålinger før valg av behandlingsmiddel mot lakselus, eller på annen måte gjennomføre en følsomhetsvurdering med hensyn til valg av behandlingsmiddel.

§ 11.Samordnet brakklegging av matfiskanlegg for laksefisk i hele sonen

Hele sonen er delt inn i brakkleggingsområder i henhold til vedlegg 3 og 4 til denne forskrift.

Akvakulturanlegg som ligger innenfor fastsatte brakkleggingsområder skal brakklegges annet hvert år med en måneds samordnet brakklegging i mars og med en måneds samordnet brakklegging i august.

Brakkleggingstidspunkt er som følger:

1.Fusa/Os

Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars 2011.

2.Hardanger Øst

Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august 2011.

3.Hardanger Vest

Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars 2011.

4.Hardanger Midtre /Bjørnafjorden

Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars 2012.

5.Austevoll Øst og Stokksundet

Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august 2011.

6.Bømlo og Austevoll Vest

Brakkleggingstid: August annet hvert år med start 1. august 2012.

7.Sunnhordland inkludert Åkrafjorden

Brakkleggingstid: Mars annet hvert år med start 1. mars 2011.

Mattilsynet kan etter søknad gjøre unntak fra brakkleggingsperioden for akvakulturanlegg som ligger nord for en rett linje som krysser Samnangerfjorden mellom Sagi (5,640; 60,334, Samnanger kommune) og Utskot (5,669; 60,341, Samnanger kommune) i brakkleggingsområde Fusa/Os, og for akvakulturanlegg som ligger nord for en rett linje som krysser Hardangerfjorden (Ytre Samlafjorden) mellom Herand (6,377; 60,342, Jondal kommune) og Rykkje (6,265; 60,379, Kvam kommune) i brakkleggingsområde Hardanger Øst, jf kart i vedlegg 4.

Kapittel III. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Opphevelse av sone

Mattilsynet kan vedta at sonen skal oppheves når det ikke lenger er behov for den.

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskriften.

§ 14.Tvangsmulkt

Ved overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift kan Mattilsynet for hver påbegynte 10 000 fisk på akvakulturanlegget, fastsette tvangsmulkt til folketrygdens grunnbeløp dividert med 36,5.

Tvangsmulkt kan fastsettes i forbindelse med pålegget. Tvangsmulkt løper fra den dagen fristen løper ut og inntil det forhold som er i strid med forskriften er rettet.

§ 15.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 16.Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

§ 6 om registrering, § 8 om transport og flytting og § 9 om krav til slakterier trer i kraft 1. mars 2011.

Vedlegg 1: Beskrivelse av lusekoordineringsområder

Lusekoordineringsområdene er som følger:

1.Austevoll Vest

Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene vest i Austevoll kommune og er avgrenset:

I nord av kommunegrensen mellom Austevoll og Sund fra et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein til et punkt (5,117; 60,158) i Korsfjorden nord Navøya/Hundvåko i Austevoll kommune og videre av en rett linje til nordspissen av Navøya (5,120; 60,145).

I øst av en rett linje som krysser Hundvåkosen fra Austevollshella (5,176; 60,106) på Hundvåko til Haugland (5,212; 60,105) på Huftarøy, begge i Austevoll kommune.

Videre i øst av en rett linje som krysser Selbjørnsfjorden fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) helt sør i Austevoll kommune til et punkt (5,319; 59,981) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset helt nord i Fitjar kommune.

I sør av en rett linje fra et punkt (5,319; 59,981) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune til et punkt (4,987; 9,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune.

I vest av en rett linje som krysser havet vest for Austevoll fra et punkt (4,987; 9,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune til et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll og Sund.

2.Austevoll Øst

Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene øst i Austevoll kommune, Langenuen og ytre del av Bjørnafjorden. Området er avgrenset:

I nord av rette linjer som krysser i Korsfjorden og Lysefjorden fra nordspissen av Navøya (5,120; 60,145) i Austevoll kommune til et punkt (5,117; 60,158) i Korsfjorden nord for Navøya/Hundvåko og videre av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Sund og Bergen til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen mellom Os og Bergen innerst i Lysefjorden.

I øst av en rett linje som krysser Bjørnafjorden fra Bjørnatrynet (5,442; 60,132) på sørspissen av neset sør for Halhjem i Os kommune til Tysnes (5,535; 60,052) i Tysnes kommune.

Videre i øst av en rett linje som krysser Skjeljaviksundet mellom Tysnes og Huglo fra Hodnanes (5,553; 59,890) i Tysnes kommune til Kvarvaneset (5,530; 59,829) på Huglo i Stord kommune.

I sør av en rett linje som krysser sørlig del av Langenuen fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune.

I vest av en rett linje som krysser Selbjørnsfjorden fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) helt sør i Austevoll kommune til Stokksneset (5,319; 59,981) helt nord i Fitjar kommune.

Videre i vest av en rett linje som krysser Hundvåkosen fra Austevollshella (5,176; 60,106) på Hundvåko til Haugland (5,212; 60,105) på Huftarøy, begge i Austevoll kommune.

3.Bømlo Vest

Beskrivelse av området: Området dekker sjøområdene vest i Bømlo kommune og er avgrenset:

I nord/nordøst av to rette linjer som krysser i og sør for Selbjørnsfjorden fra et punkt (4,987;59,902) i havet vest for Slåtterøy til et punkt (5,110; 59,936 ) i Selbjørnsfjorden nord for Hanøya nordvest i Fitjar kommune og videre til Rolvsnes (5,165; 59,871) i Bømlo kommune.

I sør/sørøst av to rette linjer som krysser i havområdet sør/sørvest for Bømlo fra Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune til punktene (5,188; 59,515) og (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio kommune.

I vest av en rett linje som krysser havområdet vest for Bømlo fra et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio kommune til et punkt (4,987; 59,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune.

4.Sunnhordland

Beskrivelse av området: Området dekker Bømlafjorden, Stokksundet og sjøområdene i Hardangerfjorden sørøst for Stord. Området er avgrenset:

I nord/nordvest av rette linjer som krysser i og sør for Selbjørnsfjorden fra Rolvsnes (5,165; 59,871) i Bømlo kommune til et punkt (5,110; 59,936) i Selbjørnsfjorden nord for Hanøya nordvest i Fitjar kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune og videre til Stokksneset (5,319; 59,981) helt nord i Fitjar kommune.

I nordøst av to rette linjer som krysser sørlig del av Langenuen/Hardangerfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Røysaneset (5,526; 59,733) nord for Tittelsnes/Valevåg i Sveio kommune.

I sør av to rette linjer som krysser ytre del av Bømlafjorden fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland til et punkt (5,188; 59,515) i havet vest for Sveio kommune og videre til Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune.

5.Etne/Ølen

Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Skånevikfjorden, Klosterfjorden, Bjoafjorden og Høylandssundet), inkludert fjordarmer tilknyttet dette sjøområdet som Ålfjorden, Ølsfjorden, Etnefjorden, Åkrafjorden og Matersfjorden. Området er avgrenset:

I nordvest av to rette linjer som krysser Hardangerfjorden fra Røysaneset (5,526; 59,733) nord for Tittelsnes/Valevåg i Sveio kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad kommune.

6.Hardanger Ytre

Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Husnesfjorden, Onarheimsfjorden, Kvinnheradsfjorden, Sildafjorden, Maurangsfjorden, Øynefjorden og Hissfjorden). Området er avgrenset:

I nordvest av en rett linje som krysser Lokksundet ved bro for riksvei 49 fra punkt (5,704; 60,049) i Tysnes kommune til punkt (5,706; 60,048) i Fusa kommune.

I nord av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Linganeset (6,083; 60,254) i Kvam kommune til Grotnes (6,121; 60,218) i Jondal kommune.

I sør av en rett linje som krysser sørlig del av Husnesfjorden fra sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad kommune.

I sørvest ev en rett linje som krysser Skjeljaviksundet mellom Tysnes og Huglo fra Hodnanes (5,553; 59,890) i Tysnes kommune til Kvarvaneset (5,530; 59,829) på Huglo i Stord kommune.

7.Hardanger Indre

Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Indre og Ytre Samlafjorden). Området er avgrenset:

I nord av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Indre Samlafjorden fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Kvam og Granvin.

I sør av en rett linje som krysser nordlig del av Hissfjorden fra Linganeset (6,083; 60,254) i Kvam kommune til Grotnes (6,121; 60,218) i Jondal kommune.

8.Bjørnafjorden

Beskrivelse av området: Området dekker indre del av Bjørnafjorden, Fusafjorden, Eikelandsfjorden og Samnangerfjorden. Området er avgrenset:

I sør av en rett linje som krysser Lokksundet ved bro for riksvei 49 fra punkt (5,704; 60,049) i Tysnes kommune til punkt (5,706; 60,048) i Fusa kommune.

I øst av en rett linje som krysser Bjørnafjorden fra Bjørnatrynet (5,442; 60,132) på sørspissen av neset sør for Halhjem i Os kommune til Tysnes (5,535; 60,052) i Tysnes kommune.

Vedlegg 2: Kart over lusekoordineringsområder 

lf-20100714-1123-01-01.jpg

Vedlegg 3: Beskrivelse av brakkleggingsområder

Brakkleggingsområdene er som følger:

1.Fusa/Os

Beskrivelse av området: Området dekker indre del av Fusafjorden, Eikelandsfjorden og Samnangerfjorden. Området er avgrenset:

I sør av en rett linje som krysser Fusafjorden fra Venjaneset (5,592; 60,206) i Fusa kommune til Ølskåra (5,567; 60,237) nord for Hattvik i Os kommune.

2.Hardanger Øst

Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Ytre og Indre Samlafjorden og østre del av Hissfjorden). Området er avgrenset:

I nord av kommunegrensene til Jondal og Kvam mot Ullensvang og Granvin som krysser Indre Samlafjorden fra punktet (6,382; 60,368) på grensen mellom Jondal og Ullensvang, og til punktet (6,499; 60,446) på grensen mellom Kvam og Granvin.

I sør/sørvest av to rette linjer som krysser Hissfjorden fra Årvika (6,107; 60,172) i Kvinnherad kommune til Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) og videre til Linganeset (5,925; 60,151) i Kvam kommune.

3.Hardanger Vest

Beskrivelse av området: Området dekker deler av vestsida av Hardangerfjorden (Vestre del av Hissfjorden og Øynefjorden). Området er avgrenset:

I øst av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Linganeset (5,925; 60,151) i Kvam kommune.

I sør av en rett linje som krysser Øynefjorden fra sørspissen (5,974; 60,068) av Skjelnesodden på Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Gjermundshamn (5,923; 60,064) i Kvinnherad kommune.

4.Hardanger Midtre /Bjørnafjorden

Beskrivelse av området: Området dekker deler av Hardangerfjorden (Sildafjorden, Maurangsfjorden, Kvinnheradsfjorden, Onarheimsfjorden og Husnesfjorden), Langenuen, Bjørnafjorden (inkl. Sævareidsfjorden og Lygrespollen) og ytre del av Fusafjorden. Området er avgrenset:

I vest av en rett linje som krysser Langenuen fra Engjavikneset (5,387; 59,958) i Fitjar kommune til Amlandsstøa (5,420; 59,970) i Tysnes kommune.

Videre i vest av to rette linjer som krysser Bjørnafjorden fra Svarvhella (5,361; 60,083) ved Svarvhelleholmen på nordspissen av Reksteren i Tysnes kommune til grensepunktet (5,332; 60,107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Husfjelltangen (5,350; 60,142) på sørspissen av Strøno i Os kommune.

I nordvest av en rett linje som krysser Fusafjorden fra Ølskåra (5,567; 60,237) nord for Hattvik i Os kommune til Venjaneset (5,592; 60,206) i Fusa kommune.

I nordøst av en rett linje som krysser Øynefjorden fra Gjermundshamn (5,923; 60,064) i Kvinnherad kommune til sørspissen (5,974; 60,068) av Skjelnesodden på Varaldsøy (Kvinnherad kommune).

Videre i nordøst av en rett linje som krysser Hissfjorden fra Tømmervik (6,004; 60,165) på nordspissen av Varaldsøy (Kvinnherad kommune) til Årvika (6,107; 60,172) i Kvinnherad kommune.

I sør av to rette linjer som krysser Langenuen og Husnesfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad kommune.

5.Austevoll Øst og Stokksundet

Beskrivelse av området: Området dekker store deler av sjøområdet rundt Austevoll, strekker seg videre sørover til nordlig del av Langenuen og til Stokksundet. Området er avgrenset:

I øst av en rett linje som krysser nordlig del av Langenuen fra Amlandsstøa (5,420; 59,970) i Tysnes kommune til Engjavikneset (5,387; 59,958) i Fitjar kommune.

I nordøst av to rette linjer som krysser Bjørnafjorden fra Svarvhella (5,361; 60,083) ved Svarvhelleholmen på nordspissen av Reksteren i Tysnes kommune til grensepunktet (5,332; 60107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Notneset (5,259; 60,090) ved Austre Storebøvika i Austevoll kommune.

I nord av rette linjer som krysser mellom følgende punkter i Austevoll kommune: Hufthamar fergekai (5,200; 60,121) på Huftarøy til Krossøya (5,179; 60,144) øst for Hundvåko og videre til østspissen (5,163; 60,142) av Hundvåko øst for Skår. Fra sørspissen (5,163; 60,091) av Hundvåko til Stora Flatøya (5,168; 60,078) nordvest for Drøni/sør for Hundvåko til Langøya (5,075; 60,062) vest for Møkster til Risøya (5,078; 60,051) sørvest for Møkster og videre til Nauthella (5,193; 60,051) nord for Kolbeinsvik på Huftarøy.

I vest av rette linjer som krysser Selbjørnsfjorden og øyområdene nord i Bømlo fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) i Austevoll kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune til Slåtterøy (5,066; 59,909) i Bømlo kommune til nordspissen (5,102;59,871) av Goddo ved bro for riksvei 18 i Bømlo kommune og videre til Urangsvågen (5,221; 59,805) i Bømlo kommune.

I sør av en rett linje som krysser Stokksundet fra Austnes (5,396; 59,712) øst for Moster i Bømlo kommune til Grindevika (5,430; 59,749) vest for sørspissen av Stord.

6.Bømlo og Austevoll Vest

Beskrivelse av området: Området dekker deler av sjøområdene vest og nord i Austevoll, og videre sjøområdene på vestsida av Bømlo. Området er avgrenset:

I nord av kommunegrensene til Austevoll og Os mot Sund og Bergen fra et punkt (4,975; 60,143) i havet nord for Marstein i Austevoll kommune til landpunktet (5,369; 60,225) for kommunegrensen mellom Os og Bergen.

I øst av rette linjer som krysser ytre del av Bjørnafjorden fra Husfjelltangen (5,350; 60,142) på Strøno i Os kommune til grensepunktet (5,332; 60,107) i Bjørnafjorden for kommunene Os, Tysnes og Austevoll og videre til Notneset (5,259; 60,090) ved Austre Storebøvika på Huftarøy i Austevoll kommune.

Videre i øst av rette linjer som krysser mellom følgende punkter i Austevoll kommune: Hufthamar fergekai (5,200; 60,121) på Huftarøy til Krossøya (5,179; 60,144) øst for Hundvåko og videre til østspissen (5,163; 60,142) av Hundvåko øst for Skår. Fra sørspissen (5,163; 60,091) av Hundvåko til Stora Flatøya (5,168; 60,078) nordvest for Drøni/sør for Hundvåko til Langøya (5,075; 60,062) vest for Møkster til Risøya (5,078; 60,051) sørvest for Møkster og videre til Nauthella (5,193; 60,051) nord for Kolbeinsvik på Huftarøy.

Videre i øst av rette linjer som krysser Selbjørnsfjorden og øyområdene nord i Bømlo fra sørspissen av Vinnesneset (5,273; 59,997) i Austevoll kommune til et punkt (5,300; 59,987) i Selbjørnsfjorden nord for Stokksneset i Fitjar kommune, til Slåtterøy (5,066; 59,909) i Bømlo kommune, til nordspissen (5,102;59,871) av Goddo ved bro for riksvei 18 i Bømlo kommune og videre til Urangsvågen (5,221; 59,805) i Bømlo kommune.

I sør/sørøst av to rette linjer som krysser Bømlafjorden/havområdet sørvest for Bømlo fra Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune til punktene (5,188; 59,515) og (5,106; 59,535) vest i havet for Sveio kommune.

I vest av rette linjer som krysser havområdet vest for Bømlo og Austevoll fra et punkt (5,106; 59,535) i havet vest for Sveio kommune til et punkt (4,987; 59,902) i havet vest for Slåtterøy i Bømlo kommune og videre til et punkt (4,975; 60,143) i havet nordvest for Marstein på kommunegrensen mellom Austevoll om Sund.

7.Sunnhordland inkludert Åkrafjorden

Beskrivelse av området: Området dekker Bømlafjorden og deler av Hardangerfjorden (Klosterfjorden, Bjoafjorden og Skånevikfjorden, Høylandssundet) inkludert fjordarmer tilknyttet dette sjøområdet som Ålfjorden, Ølsfjorden, Etnefjorden, Åkrafjorden og Matersfjorden. Området er avgrenset:

I sørvest av to rette linjer som krysser ytre del av Bømlafjorden fra landpunktet (5,238; 59,507) for fylkesgrensen mellom Hordaland og Rogaland til et punkt (5,188; 59,515) i havet vest for Sveio kommune og videre til Bømlahuk (5,184; 59,575) helt sør i Bømlo kommune.

I nordvest av en rett linje som krysser Stokksundet fra Austnes (5,396; 59,712) øst for Moster i Bømlo kommune til Grindevika (5,430; 59,749) vest for sørspissen av Stord.

I nord av to rette linjer som krysser Langenuen og Husnesfjorden fra Rommetveit (5,530; 59,816) nord for Leirvik i Stord kommune til sørspissen (5,586; 59,816) av Huglo i Stord kommune og videre til Mekjesvika (5,658; 59,839) nordvest for Bjelland/Sunde i Kvinnherad kommune.

Vedlegg 4: Kart over brakkleggingsområder 

lf-20100714-1123-02-01.jpg