Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Skjervøy og Nordreisa kommuner, Troms

DatoFOR-2010-08-04-1162
PublisertII 2010 hefte 3
Ikrafttredelse04.08.2010 - 02.12.2016
Sist endretFOR-2014-12-02-1561
Endrer
Gjelder forSkjervøy og Nordreisa kommuner, Troms
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort12.08.2010   kl. 16.00
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Skjervøy og Nordreisa

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 4. august 2010 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrifter 20 jan 2012 nr. 43, 17 sep 2013 nr. 1090, 2 des 2014 nr. 1561.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å bekjempe, forebygge og begrense sykdommen infeksiøs lakseanemi hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Skjervøy og Nordreisa kommuner i Troms.

Bekjempelsessonen opprettes omkring lokaliteten 30117 Skognes (UTM Kartblad 34W 0499131 7761593) i Skjervøy kommune, Troms fylke. Bekjempelsessonen avgrenses

-i nord og øst av en linje fra Marilineset (34W 0502433 7764999) til Maurneset (34W 0503118 7761040),
-i sør av en linje fra Økseneset (34W 0495626 7758105) til rundt småbåthavna ved Klokkarøra (34W 0497669 7757794),
-i vest av øya Kågen og i øst av fastlandet.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses

-i nord av linje fra Hakstein (34W 0502810 7767168) til punkt i havet på grensa mellom Skjervøy og Kvænangen (34W 0505548 7765209) og
-fra punkt i havet (34W 0505548 7765209) til Maurneset (34W 0503318 7761040) og
-i sør av linje fra Noveelva (34W 0492885 7757640) til Moldfarvika (34W 0493852 7754368).

Bekjempelsessonen er opphevet ved forskrift 2. desember 2014 nr. 1561 og innlemmet i overvåkingssonen.

I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult. UTM-kartreferanser er i henhold til WGS 84.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrifter 20 jan 2012 nr. 43, 17 sep 2013 nr. 1090, 2 des 2014 nr. 1561.
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Levende akvatiske dyr som stammer fra eller skal til et akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, bekjempelse og begrensning av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II. (Opphevet ved forskrift 2 des 2014 nr. 1561).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkningssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

0Endret ved forskrift 17 sep 2013 nr. 1090.
§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen som forskriften omfatter er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er ved endring 2. desember 2014 nr. 1561 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrifter 20 jan 2012 nr. 43, 17 sep 2013 nr. 1090, 2 des 2014 nr. 1561.
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynet, det stedlige distriktskontor tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med Matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg:

Overvåkingssone for ILA i Skjervøy og Nordreisa kommuner, Troms, kartblad. 

Vedlegg: ILA-soner i Skjervøy og Nordreisa kommuner (kartblad). 

lf-20100804-1162-01-04.png

0Endret ved forskrifter 17 sep 2013 nr. 1090, 2 des 2014 nr. 1561.