Forskrift om utvidet nedsenking av garnredskap i sjøen, Vest-Agder

DatoFOR-2010-12-14-1683
PublisertII 2010 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forVest-Agder
HjemmelFOR-2003-06-20-737-§2, LOV-1992-05-15-47
Kunngjort22.12.2010   kl. 13.55
KorttittelForskr. om utvidet nedsenking av garn, Vest-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Vest-Agder 14. desember 2010 med hjemmel i forskrift 20. juni 2003 nr. 737 om nedsenking av garnredskap § 2, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 1.Påbud om nedsenking av garnredskap

Alle garnredskap som brukes til fangst av saltvannsfisk skal senkes ned slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten. Tidsrommet for nedsenkingspåbudet følger forskrift 20. juni 2003 nr. 737 om nedsenking av garnredskap.

I fredningssonene utenfor vassdrag med anadrome laksefisk gjelder egne regler for garnfiske, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 387 om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure i Vest-Agder.

§ 2.Unntak ved yrkesfiske

Påbudet om nedsenking gjelder ikke for garnredskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.