Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, Finnmark (Tanaforskriften)

DatoFOR-2011-02-04-119
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse04.02.2011
Sist endret
EndrerFOR-1911-04-01-2
Gjelder forFinnmark
HjemmelLOV-2005-06-17-85-§28, LOV-1888-06-23-1-§1, LOV-1992-05-15-47-§6
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om lokal fiskeforvaltning i Tanavassdraget

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 85 om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke § 28 annet ledd, lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri i Tanavasdraget i Finmarkens Amt § 1 første ledd og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 6 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 20 juni 2014 nr. 787 (i kraft 1 juli 2014).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Stedlig virkeområde

Denne forskriften gjelder lakseførende deler av Tanavassdraget i Norge.

§ 2.Formål

Formålet med denne forskriften er å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og å legge til rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur.

Forskriften skal ivareta de fiskeberettigedes særskilte rettigheter jf. § 3, lokalbefolkningens rett til stangfiske jf. § 4 og andres adgang til fiske jf. § 5.

Kapittel 2. Fiskerett og adgang til fiske

§ 3.Fiskeberettigede

Fiskeberettiget etter lov 23. juni 1888 nr. 1 om retten til fiskeri i Tanavasdraget er personer som avler minst 2000 kg høy i året eller en tilsvarende mengde grovfôr av annet slag på grunn som vedkommende eier eller leier på åremål, når grunnen ligger mindre enn to kilometer fra bredden av Tana eller sideelvene og vedkommende bor på eller nær grunnen. Fiskeretten omfatter alle fiskeslag og de til enhver tid tillatte fiskeredskaper.

Dersom flere personer driver fiskeberettiget jordbruk i fellesskap på samme grunn, har bare én av dem rett til garnfiske jf. § 7.

Bare ett medlem i hver husstand er fiskeberettiget. Dette er ikke til hinder for at et annet husstandmedlem kan utøve fisket. Når særlige grunner foreligger, kan Tanavassdragets fiskeforvaltning samtykke i at retten for en begrenset tid utøves av en annen enn et husstandsmedlem.

Fiske med faststående redskap, kastenot og drivgarn (garnfiske) må bare utøves på den elvestrekning som utvises av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fisket skal normalt utøves i tilknytning til bosted som er grunnlag for fiskeretten.

Fiskeretten etter denne bestemmelsen tapes når vilkårene ikke lenger er oppfylt.

Retten til å fiske med garnredskaper garn kan leies bort i inntil ett år til personer bosatt i elvedalen når alle de fiskeberettigede i en sone er enige om dette. Utleieforhold skal rapporteres til Tanavassdragets fiskeforvaltning.

§ 4.Rett til stangfiske

Rett til stangfiske, jf. § 9, har personer som bor i Tana eller Karasjok kommuner. Samme rett har personer som bor langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune. Reindriftsutøvere som ikke bor i disse områdene har rett til stangfiske når de driver reindrift i elvedistriktet.

§ 5.Adgang til stangfiske

Personer som ikke har rett til stangfiske jf. § 4, har adgang til stangfiske mot løsing av fiskekort og innenfor de begrensningene som følger av kapittel 3.

Kapittel 3. Forvaltning

§ 6.Tanavassdragets fiskeforvaltning

Et lokalt fiskeforvaltningsorgan, Tanavassdragets fiskeforvaltning, skal ha ansvar for å forvalte fisken og fisket i vassdraget, herunder organisering av fisket og salg av fiskekort, overvåking av fiskebestandene, oppsyn med fisket, fangstrapportering og informasjon.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal ha ni medlemmer med personlige stedfortredere. De fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene på fellesmøtet, jf. § 8. Kommunestyrene i Tana og Karasjok oppnevner to medlemmer hver med personlige stedfortredere blant personer med rett til stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3.

Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret. Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller vesentlig mislighold av vervets oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.

Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.

Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøte kunngjøres i god tid før møtet.

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. De fiskeberettigede etter § 3 velger leder for perioden fra opprettelsen av forvaltningsorganet til utløpet av første hele periode. Deretter skal leder og nestleder rulleres hvert annet år mellom representanter for de fiskeberettigede og representanter oppnevnt av kommunene.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal forvalte fisk og fisket i vassdraget etter bestemmelsene i denne forskrift og i samsvar med formålsbestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk av 15. mai 1992 nr. 47 og lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke av 17. juni 2005 nr. 85.

0Endret ved forskrift 20 juni 2014 nr. 787 (i kraft 1 juli 2014).
§ 7.Forvaltning av garnfiske

Med garnfiske menes fiske med stengsel med joddu (posegarn) eller meardi (ruse), settegarn (stågarn), drivgarn og kastenot.

Tanavassdragets fiskeforvaltning, jf. § 6, kan dele elva inn i soner der bestemte fiskeberettigede kan utvises fiske. Soneinndelingen og utvisningene skal gjennomgås hvert fjerde år, etter at de fiskeberettigede har fått uttale seg på fellesmøtet, jf. § 8.

I hver sone ordner de fiskeberettigede selv sitt fiske. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi nærmere regler om organisering av fisket i sonene. Ved stemmelikhet på sonemøtet avgjøres spørsmålet av Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Spørsmål om vilkårene for fiskerett foreligger avgjøres av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Det samme gjelder tvister mellom fiskeberettigede om utøvelsen av fisket, med mindre saken avgjøres på sonemøte.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal føre oversikt over soneinndelingen og over fiskeberettigede i den enkelte sone.

Som bevis for fiskeretten utsteder Tanavassdragets fiskeforvaltning et laksebrev til hver fiskeberettiget, hvor vilkårene for retten og utøvelsen tas inn.

§ 8.Fellesmøte for fiskeberettigete

Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde år etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de fiskeberettigetes medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning. Møtet ledes av Tanavassdragets fiskeforvaltning ved leder eller nestleder, avhengig av hvem av disse som har fiskerett etter § 3.

Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.

Det kan ved behov innkalles til ekstraordinært fellesmøte i perioden, dersom det skal foretas nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6 tredje ledd.

Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket, og det kan ved behov innkalles til ekstraordinært fellesmøte midt i perioden for å drøfte slike spørsmål.

0Endret ved forskrift 20 juni 2014 nr. 787 (i kraft 1 juli 2014).
§ 9.Forvaltning av stangfiske

Med stangfiske menes fiske med stang og håndsnøre fra land og fra båt mot løsning av fiskekort.

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ansvar for salg av fiskekort og fastsetter kortpriser i de norske sidevassdragene og i den nedre norske delen av vassdraget. Prisen på fiskekort til personer fast bosatt i Tana og Karasjok kommuner og langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune skal være lav. Det samme gjelder for reindriftsutøvere som har rett til stangfiske etter forskriftens § 4.

§ 10.Innskrenkning av fisket

Dersom hensynet til fiskebestandene eller utøvelsen av fisket tilsier det, kan Tanavassdragets fiskeforvaltning innskrenke adgangen til fisket ut over det som følger av regler gitt i eller i medhold av lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. eller overenskomsten med Finland av 24. februar 1989. Innskrenkningen kan gis virkning for alle eller for bestemte grupper i de norske sidevassdragene og på den nedre norske delen av vassdraget.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan på samme vilkår og i de samme områdene, begrense salget av fiskekort.

§ 11.Inntekter og oppgaver

Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av fisket, oppsyn og administrasjon.

Inntektene fra salg av fiskekort skal avsettes på et disposisjonsfond for Tanavassdragets fiskeforvaltning. Disposisjonsfondet skal benyttes til å finansiere de oppgavene som er pålagt forvaltningsorganet.

Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigete, jf. § 3, og 25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert annet år.

Dokumentert oversikt over salg av fiskekort på riksgrensestrekningen med tilhørende inntekter for det enkelte år skal sendes Fylkesmannen i Finnmark innen 15. november hvert år.

Tanavassdragets fiskeforvaltning er underlagt regnskaps- og revisjonsplikt.

0Endret ved forskrift 20 juni 2014 nr. 787 (i kraft 1 juli 2014).
§ 12.Oppsyn

Tanavassdragets fiskeforvaltning har ansvaret for og organiserer oppsyn med fisket. På riksgrensestrekningen skal oppsynet skje i samråd med Fylkesmannen i Finnmark, som har ansvaret for kontakt med finske myndigheter, og Statens naturoppsyn, som har hovedansvaret for oppsyn etter lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 13.Avtale med Finland

Ved forhandlinger mellom den norske og den finske stat om avtale om fiske i Tanavassdragets skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen en fra de fiskeberettigede etter § 3 og en person med stangfiskerett etter § 4.

Ved regionale forhandlinger med Finland om fiskeregler og fiskekortpriser for tilreisende fiskere skal Tanavassdragets fiskeforvaltning utpeke to representanter til den norske forhandlingsdelegasjonen etter de samme prinsipper som nevnt i første ledd.

§ 14.Utestenging fra fiske

Ved brudd på bestemmelse gitt i denne forskriften eller i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. eller overenskomst med Finland av 24. februar 1989 kan Tanavassdragets fiskeforvaltning vedta at fiskerettshaver eller annen fisker skal utestenges fra fiske i Tanavassdraget for inntil to år. Ved gjentatt eller særlig grov overtredelse kan vedkommende utestenges for inntil fem år.

§ 15.Saksbehandling og klage

For Tanavassdragets fiskeforvaltning gjelder forvaltningsloven av 10. februar 1967 kapittel II om ugildhet, § 11 om veiledningsplikt, § 11 a om saksbehandlingstid og foreløpig svar og § 13 til § 13f om taushetsplikt tilsvarende.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal gi rettighetshaverne forhåndsvarsel og adgang til å uttale seg etter reglene i forvaltningsloven § 16 før det treffes vedtak som kan ha rettslige eller faktiske konsekvenser for dem.

Tanavassdragets fiskeforvaltnings saksdokumenter er offentlige etter reglene i offentlighetsloven av 19. mai 2006 nr. 16. Ved avslag på begjæringer om innsyn kan spørsmålet om adgang til å unnta dokumentet fra offentlighet påklages til Fylkesmannen i Finnmark.

§ 16.Tvisteløsning og bruksordninger

Tvist om fiskerett etter § 3 og § 4 avgjøres av jordskifteretten eller tingretten. Jordskifteretten kan ut over dette fastsette bruksordning mellom de fiskeberettigede med hjemmel i jordskifteloven § 2 c nr. 1.

Tvister mellom rettighetshaverne etter § 7, § 9 og § 10, skal først søkes løst av Tanavassdragets fiskeforvaltning.

§ 17.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. april 1911 nr. 2 om fiskerettens utøvelse i Tanavasdraget, Finnmark.