Forskrift om fiske etter innlandsfisk og fangst av kreps, Østfold

DatoFOR-2011-03-03-254
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse03.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-1979-11-23
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2009-06-26-851-§3, FOR-2009-06-26-851-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-2009-06-19-100-§17, LOV-2009-06-19-100-§18
Kunngjort10.03.2011   kl. 11.20
KorttittelForskrift om innlandsfiske, Østfold

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune 3. mars 2011 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 3 og § 4, og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15, § 16, § 17 og § 18.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter innlandsfisk og fangst av kreps i Østfold fylke.

I Øyeren (til Mørkfoss), Tista elv, Enningdalselva og i Glomma sør for Vamma er det i tillegg fastsatt egne regler for fiske.

§ 2.Åpning for fiske

I tillegg til de artene som er nevnt i innlandsfiskeforskriften, åpnes det for fangst av gjørs (Stizostedion lucioperca), asp (Aspius aspius), flire (Blicca bjoerkna) og edelkreps (Astacus astacus).

§ 3.Fiske i elver og bekker

I elver og bekker (med unntak av Glommas hovedløp), og i vann og tjern ut til 50 meter fra elve-/bekkeos hvor det går ørret, er det kun tillatt å bruke stang og håndsnøre. Bestemmelsen gjelder ikke for fangst av edelkreps.

§ 4.Fredningsbestemmelser

I elver og bekker (med unntak av Glommas hovedløp) er fiske etter ørret forbudt fra og med 1. oktober til og med 30. november.

§ 5.Minstemål

For følgende arter er det fastsatt minstemål:

a)Ørret 25 cm
b)Gjørs 42 cm
c)Asp 30 cm
d)Edelkreps 9,5 cm.

Fiskens lengde måles fra snutespiss til enden av halefinnens ytterste spiss. Edelkreps måles fra pannehornets spiss til enden av halen.

§ 6.Merking av fiskeredskap

Faststående redskap skal være merket med eierens navn og adresse på lett synlige bøyer.

§ 7.Dispensasjon

Fylkesmannen i Østfold kan dispensere fra § 2, § 5 bokstav b, § 5 bokstav c og § 5 bokstav d og Østfold fylkeskommune kan dispensere fra § 3, § 4, og § 5 bokstav a i denne forskriften.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 3. mars 2011. Samtidig oppheves forskrift 23. november 19791 for fiske i Østfold fylke fastsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.