Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud

DatoFOR-2011-05-13-794
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2011, 01.08.2012
Sist endret
EndrerFOR-2004-08-06
Gjelder forHole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-2009-06-19-100-§18
Kunngjort04.08.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 13. mai 2011 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m. § 34, og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 15, § 16 og § 18.

§ 1.Fisketid

Fangst av kreps er kun tillatt fra 10. august kl. 18.00 til og med 17. august. Utenom denne perioden er det forbudt å fange eller drepe kreps, samt bruke, sette ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst. Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner.

§ 2.Metode

Til fangst av kreps er det tillatt å bruke teiner. Plukking av kreps i strandkanten, åtepinner og lysing for å fange kreps er tillatt. Det er ikke tillatt å fange kreps ved dykking som benytter luftflasker, blybelte, snorkel, maske, svømmeføtter og lignende.

§ 3.Maskevidde

Alle teiner skal ha en minste maskevidde på 23 mm. Teinetråden skal ha tykkelse som gjør at lysåpningen på maskene ikke blir mindre enn 22 mm. Teinene skal være trukket på en slik måte at maskene blir mest mulig kvadratiske.

§ 4.Minstemål

Kreps som er kortere enn 9,5 cm må ikke oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas, fjernes fra vassdraget eller drepes. Minstemålet for kreps måles fra pannehornets spiss til enden av midtre halevifte. Hårene på halevifta inngår ikke i minstemålet. Kreps under minstemålet skal settes ut i den del av vannet hvor den er tatt opp. All sortering av kreps skal foregå i båten eller ved strandkanten.

§ 5.Registrering av teiner og fangstrapport

Det er forbudt å nytte krepseteiner som ikke er merket med registreringsnummer på flytekorkene og som ikke er oppført i krepseregisteret. Melding om krepsing med teiner skal skje årlig før fiske tar til, selv om fiskeren har fått tildelt registreringsnummer tidligere. De som har registreringsnummer må levere inn rapport/fangstoppgave etter krepsesesongen, og før nytt nummer kan tildeles. Nummer som ikke har vært benyttet på 3 år, blir sløyfet i krepseregisteret. Hvis fiske skal tas opp igjen, må nytt nummer fås tildelt. Siste frist for registrering er 1. august.

§ 6.Antall krepseteiner

Det er ikke tillatt å krepse med flere enn 200 teiner for hver fisker. Teinene skal røktes av den som står registrert som eier. Registreringsnummer kan ikke benyttes eller disponeres av andre enn de som står oppført som innehaver. Teiner som ikke er merket med tildelt registreringsnummer, vil bli beslaglagt av oppsynet.

§ 7.Krepseåte og desinfeksjon av utstyr

Det er bare tillatt å bruke åte til krepsing som kommer fra Steinsfjorden og Tyrifjorden, eller vassdrag som har tilknytning til disse. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap skal desinfiseres eller være helt tørre, før de tas i bruk i Steinsfjorden og Tyrifjorden.

§ 8.Brudd på forskrift og straff

Brudd på disse forskrifter er straffbart (jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk). Brudd på reglene vil føre til utestenging fra krepsing med teiner i tre år.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. august 2011 og erstatter forskrift fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 6. august 2004.1

§ 3 om maskevidde trer i kraft fra 1. august 2012.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.