Forskrift om åpning for fangst av edelkreps (Astacus Astacus), gjørs (Stizostedion lucioperca), asp (Aspius aspius) og flire (Blicca bjoerkna), Akershus og Oslo

DatoFOR-2011-05-23-1546
PublisertII 2012 hefte 3
Ikrafttredelse01.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAkershus og Oslo
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2009-06-26-851-§3, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort09.08.2012   kl. 15.40
KorttittelForskrift om åpning for krepsing mv., Akershus og Oslo

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23. mai 2011 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps § 3, samt lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske og fangst innenfor Akershus og Oslo fylker.

§ 2.Fiske etter gjørs, asp og flire

Det er tillatt å fiske gjørs, asp og flire innenfor virkeområdet.

§ 3.Fangst av edelkreps

Det er tillatt å fange edelkreps innenfor virkeområdet.

§ 4.Forholdet til andre bestemmelser

Fangst og fiske etter asp, gjørs, flire og edelkreps skal utøves i samsvar med de til en hver tid gjeldene lover og forskrifter.

§ 5.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juni 2011.