Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2011-05-31-819
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse31.05.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta kommune, Finnmark
HjemmelFOR-2003-05-06-582-§3, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864
Kunngjort16.08.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om garnfiske etter innlandsfisk, Alta

Hjemmel: Fastsatt av Hovedutvalget for drift og miljø i Alta kommune 31. mai 2011 med hjemmel i forskrift 6. mai 2003 nr. 582 om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark § 3 og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter innlandsfisk i Alta kommune.

§ 2.Fiske med garn

Alta kommunes innsjøer/områder deles inn i: 

Garnforbudsområde:

Hele kommunen med unntak av ett-garnsområdene og frigarnsområdene 

Ett-garnsområde:

I følgende områder/vann er det kun tillatt å fiske med ett garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen:

-Autsivannet (Avžejávri) (292 moh.).
-Alle vann som drenerer til Stabburselva.
-Alle vann sør for E6 som drenerer til Repparfjordvassdraget. 

Frigarnsområde:

I følgende områder er det ingen begrensninger på antall garn:

-Iešjavri (390 moh.).
§ 3.Fiske med not, ruse og teine

Fiske med not, ruse og teine uten utvisning fra kommunen, er bare tillatt i frigarnsområder.

§ 4.Straff

Overtredelse av forskriften straffes i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 31. mai 2011.

Samtidig oppheves tidligere forskrift1 om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Alta kommune, Finnmark

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.