Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i vassdrag i Buskerud, unntatt Steinsfjorden og Tyrifjorden

DatoFOR-2011-06-17-798
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud
HjemmelFOR-2009-06-26-851-§3, LOV-1992-05-15-47-§34, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, LOV-2009-06-19-100-§18
Kunngjort04.08.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om fredning og fangst av kreps, Buskerud

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Buskerud 17. juni 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 3, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 15, § 16 og § 18.

§ 1.Fisketid

Fangst av kreps er kun tillatt fra 6. august kl. 18.00 til 15. september. Utenom denne perioden er det forbudt å fange eller drepe kreps, og å bruke, sette ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst.

§ 2.Minstemål

Kreps som er kortere enn 9,5 cm må ikke oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas, fjernes fra vassdraget eller drepes. Minstemålet for kreps måles fra pannehornets spiss til enden av midtre halevifte. Hårene på halevifta inngår ikke i minstemålet. Kreps under minstemålet skal settes ut i vannet eller elva hvor den er tatt opp. All sortering av kreps skal enten foregå i båten eller ved strandkanten.

§ 3.Krepseåte

Det er bare tillatt å bruke åte som kommer fra samme vassdrag som det den skal brukes i. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap skal være helt tørre eller desinfiseres før de tas i bruk i ny lokalitet.

§ 4.Bestandsvurdering

Rettighetshaver plikter å ha tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om krepsebestanden tåler beskatning før krepsing tillates. Slik kunnskap kan erverves ved føring av fangstoppgaver, prøvekrepsing og fangststatistikk. Fylkesmannen kan be om at slik statistikk framskaffes ved behov.

§ 5.Brudd på forskrift

Brudd på disse forskrifter er straffbart, jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. august 2011.