Forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn, Kautokeino kommune, Finnmark

DatoFOR-2011-07-08-839
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse08.07.2011
Sist endret
EndrerFOR-2003-06-26-1941
Gjelder forKautokeino kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47
Kunngjort18.08.2011   kl. 15.15
KorttittelForskrift om innlandsgarnfiske, Kautokeino

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kautokeino kommune 8. juli 2011 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder fiske etter innlandsfisk i Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune.

§ 2.Fiske med garn

Kautokeino kommunes innsjøer/områder deles inn i: 

Garnforbudsområde:

Beaskkades-området:

-Alle vann innefor et område begrenset av følgende linje: Fra der hvor kommunegrensen mot Alta krysser Kautokeinoelva, langs kommunegrensen til riksveg 93, langs riksvegen til Suolovuopmi fjellstue, langs riksvei 93 til Roavetjohka v/Máze til utgangspunktet.
-Silisjávri (334 moh.)
-Vuovdejávri 

Náššáområdet:

-Lágešjávri (502 moh.)
-Bajit Guollejávri (752 moh.)
-Vuolit Guollejávri (716 moh.) 

Vuorašvárri-området

-Áslagasjávri (454 moh.)
-Čuonjajávri (437 moh.) og Čuonjaluoppal (436 moh.).
-Juhánajávri (467 moh.) 

Vestfjellet:

-Jorbesjávri (580 moh.)
-Livččajávri (583 moh.)
-Riehtejávri (534 moh.)
-Muvrajávri (527 moh.) 

Nær Kautokeino tettsted:

-Vuorašjávri (345 moh.) syd-øst for Kautokeino tettsted. 

Ett-garnsområde:

I følgende områder/vann er det kun tillatt å fiske med ett garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen:

-Ávjovársáiva (395 moh.)
-Ávžejávri (292 moh.)
-Bárttašjávri (481 moh.)
-Binnejávri (387 moh.)
-Badjeluoppal (492 moh.)
-Buolžajávri (384 moh.)
-Čáhcenjirránjávri (609 moh.)
-Duolbajávri (387 moh.)
-Gáhččanjávri (567 moh)
-Gálggojávri (530 moh.)
-Geassinjávri (615 moh.)
-Goahtejávri (454 moh.)
-Jávrrehašjávri (444 moh.)
-Njárgajávri (498 moh.)
-Njukčajávri (341 moh.)
-Roggejávri (530 moh.)
-Stuora Suolojávri (385 moh.)
-Váidejávri (484 moh.)
-Várdejávri (590 moh.)
-Várenaljávri (501 moh.)
-Unna suolojávri (380 moh.)
-Vuoldejávri (569 m 569 moh.)
-Vuottašjávri (353 moh.) 

3-garnsområde:

I følgende områder/vann er det kun tillatt å fiske med tre garn pr. aktive fisker uten garnutvisning fra kommunen:

-Čárájávri (611 moh.)
-Čoalbmejávri (571 moh.)
-Geašjávri (540 moh.)
-Salganjávri (452 moh.)
-Mohkkejávri (609 moh.)
-Čuolbmajávri(548 moh.)
-Ráhpesjávri (595 moh.) 

Frigarnsområde:

I følgende områder er det ingen begrensninger på antall garn:

Resten av kommunen.

§ 3.Unntak fra maskeviddebegrensningen

I følgende vann gjelder ikke den generelle maskeviddebegrensningen på 22 omfar/29 millimeter:

-Alle vann i frigarnsområdet, unntatt Fidnajávri (327 moh.) og Iešjávri (390 moh.).

For alle andre områder gjelder at maskevidden ikke kan være over 29 millimeter (22 omfar), som fastsatt i § 4 i forskrift 6. mai 2003 nr. 582 om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark.

§ 4.Fiske med not, ruse og teine

Fiske med not, ruse og teine uten utvisning fra kommunen, er bare tillatt i frigarnsområder.

§ 5.Straff

Overtredelse av forskriften straffes i medhold av § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 6.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 26. juni 2003 nr. 1941 om fiske etter innlandsfisk med garn, Kautokeino kommune, Finnmark.

Kommunestyret delegerer kommunens myndighet etter forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark til rådmannen. Det samme gjelder den kommunale forskriften og retningslinjene som er vedtatt under denne sak.

Rådmannen gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til administrasjonen.

Vedlegg

Retningslinjer for garnutvisning i Kautokeino kommune

1.Utvisning i garnbegrensningsområder og garnforbudsområder kan bare skje til norske borgere som det siste året har vært og fortsatt er bosatt i Finnmark. Reindriftssamer under utøvelse av sin næring og innenbygdsboende har fortrinnsrett. Fiske i frigarnsområder gjelder som før: ingen begrensninger i antall garn eller maskevidde.
2.Egen søknadsskjema fylles ut og sendes til Kautokeino kommune. Søknadsskjema finnes på www.kautokeino.kommune.no, eller Kautokeino kommune v/servicetorget.
3.
a.Garnutvisning i 1-garnsområde skal gjelde for én sesong pr. aktivt deltagende fisker.
b.Garnutvisning i garnforbudsområder kan kun gjelde i 2 uker pr. sesong pr. aktivt deltakende fisker.
4.
a.Garnutvisning i 1-garnsområde tildeles for maksimalt 10 garn pr. døgn pr. fisker. Unntatt fra denne bestemmelsen er Geašjávri og Čárajávri, Čoalbmejávri, Čuolbmajávri, Mohkkejávri, Ráhpesjávri der det kan tildeles for maksimalt 20 garn pr. døgn pr. fisker, og Várenaljávri der det kan tildeles for maksimalt 3 garn pr. døgn pr fisker.
b.Garnutvisning i garnforbudsområder gis bare hvis det foreligger særlige grunner for garnfiske. Utvisningen bør begrenses til tre garn pr. døgn pr. person. Utvisningen bør kun gjelde i maks. 2 uker pr. sesong pr. fisker. Det skal utvises stor forsiktighet ved garnutvisninger i garnforbudsområder i forhold til faren for overbeskatning.
5.Kommunen kan vurdere søknader om garnutvisning også til andre vann i garnbegrensningsområder enn de som står på lista over garnutvisningsvann hvis det foreligger faglig vurderte opplysninger om det vannet det gjelder eller særlige lokale forhold som tilsier det.
6.Fylkesmannen i Finnmark er klageinstans for saker vedrørende garnutvisning. Søkeren skal opplyses om klageadgang.
7.Fiskerne forplikter seg til å merke sine garn med lett synlig flottør («doappal») med fiskerens navn/adresse eller «muorranammá», slik at kontrollmyndighet kan foreta kontroll. Garn som er utsatt i garnutvisningsvann og som ikke er merket, kan fjernes av kontrollmyndighet uten nærmere varsel.
8.Enhver som får garnutvisning plikter å gi fangstoppgave over oppfisket kvantum og antall døgn det ble fisket til kommunen innen 1. september. Dette er en klar betingelse for at fiskeren skal få fornyet garnutvisning neste sesong. Disse opplysningene vil holdes konfidensielle og kan bare brukes av Kautokeino kommune, FeFo og Fylkesmannen i Finnmark.
9.Disse reglene skal gjelde straks de er vedtatt av utmarksnemda. Reglene må evalueres/revideres når det anses nødvendig, eller minst hvert 5. år.

Andre bestemmelser ved garnutvisning

A.Garnutvisningsvann vil ha fiskesesong fra isløsning fram til 31. august.
B.Det gis ikke anledning til å søke om dispensasjon til garnfiske under isen i garnutvisningsvann, unntatt i Čoalbmejávri (571 moh.) Geašjávri (540 moh.) og Čárájávri (611 moh.), Mohkkejávri (609 moh.), Ráhpesjávri ( 595 moh.), og Čuolbmajávri (548 moh.). Denne tillatelsen gis fra 1. oktober til 31. desember. Egen søknadsskjema og fangstoppgave fylles ut. Søknadsskjema finnes på www.kautokeino.kommune.no, eller Kautokeino kommune v/servicetorget. 

Garnutvisningsvann


Vann:moh.Max. omfarMax. garn pr. døgnMax. garn-
høyde
Til dato:
Ávjovársáiva39522102 meter31/8
Ávžejávri29222102 meter31/8
Bárttašjávri48122102 meter31/8
Biennejávri38722102 meter31/8
Badjeluoppal49222102 meter31/8
Buolžajávri38422102 meter31/8
Čáhcenjirránjávri60922102 meter31/8
Čárájávri61122204 meter31/8
Čoalbmejávri57122204 meter31/8
Čuolbmajávri54822204 meter31/8
Duolbajávri38722102 meter31/8
Gáhččanjávri56722102 meter31/8
Gálggojávri53022104 meter31/8
Geašjávri54022204 meter31/8
Geassinjávri61522104 meter31/8
Goahtejávri45422102 meter31/8
Jávrrehašjávri44422102 meter31/8
Mohkkejávri60922204 meter31/8
Njárgajávri49822102 meter31/8
Njukžajávri34122102 meter31/8
Ráhpesjávri59522204 meter31/8
Roggejávri53022102 meter31/8
Unna Suolojávri38022102 meter31/8
Stuora Suolojávri38522102 meter31/8
Váidejávri48422102 meter31/8
Várdejávri59022102 meter31/8
Várenaljávri5012232 meter31/8
Vuoldejávri56922102 meter31/8
Vuottašjávri35322102 meter31/8