Forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps (Astacus Astacus), Oppland

DatoFOR-2011-07-19-800
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse06.08.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppland
HjemmelFOR-2009-06-26-851-§3, LOV-1992-05-15-47
Kunngjort04.08.2011   kl. 13.45
KorttittelForskrift om fredning og fangst av kreps, Oppland

Hjemmel: Fastsatt av fylkesmannen i Oppland 19. juli 2011 med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 3 annet ledd, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 1.Fisketid

Fangst av kreps er kun tillatt fra 6. august kl. 18.00 til og med 15. september. Utenom denne perioden er det forbudt å fange eller drepe kreps, og å bruke, sette ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst.

§ 2.Minstemål

Kreps som er kortere enn 9,5 cm målt fra pannehornet til midtre halevifte, må ikke oppbevares, gis bort, selges, kjøpes, mottas, fjernes fra vassdraget eller drepes, men settes ut i vannet eller elva hvor den er tatt opp. All sortering av kreps skal enten foregå i båten eller ved strandkanten.

§ 3.Krepseåte og utstyr brukt ved fangst av kreps

Det er bare tillatt å bruke åte som kommer fra samme lokalitet som det fiskes i. Krepseteiner, båter og annen fiskeredskap skal være helt tørre eller desinfiseres før de tas i bruk i ny lokalitet.

§ 4.Bestandsvurdering

Rettighetshaver plikter å ha tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om krepsebestanden tåler beskatning før krepsing tillates. Slik kunnskap kan erverves for eksempel ved føring av fangstoppgaver, prøvekrepsing og fangststatistikk. Fylkesmannen kan be om at slik statistikk frambringes ved behov.

§ 5.Brudd på forskrift

Brudd på disse forskrifter er straffbart, jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv.

§ 6.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 6. august 2011.