Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland

DatoFOR-2011-07-29-830
PublisertII 2011 hefte 3
Ikrafttredelse29.07.2011
Sist endretFOR-2013-12-13-1546
Endrer
Gjelder forGrane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort16.08.2011   kl. 13.45
Rettet13.10.2011, skrivefeil og kart.
KorttittelForskrift om bekjempelse av lakseparasitt, Nordland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 29. juli 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sjukdommer hos akvatiske dyr § 47. Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1546.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften oppretter kontrollområde som består av bekjempingssone og overvåkingssone i elver og deres nedslagsfelt i Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner i Nordland fylke.

Bekjempingssonen omfatter anadrom strekning av alle elver med påvist smitte av G. salaris i området: Vefsna, Fusta, Drevja, Dagsvikelva, Nydalselva, Leirelva, Ranelva, Halsanelva, Hestdalaelva og Hundåla. Dessuten følgende vann i Fustas nedslagsfelt opp til punkt avmerka på vedlagte kart: Fustvatn, Mjåvatn og Ømmervatn.

Overvåkingssonen omfatter områdene ovenfor anadrom strekning i elvene nevnt i forrige ledd og følgende elver: Vikdalselva, Juvikelva, Ukla, Storelva (Aunelva), Husvikelva, Grytåga, Sørfjordelva, Ursdalselva, Gardselva, Hellesvikelva, Forslandselva, Breilandselva, Hjartlandselva og Storelva. Nedslagsfeltet til elvene nevnt i forrige og i dette ledd er inkludert i overvåkingssonen.

I vedlagte kart er bekjempingssonen merket med rødt og overvåkingssonen er merket med gult. Nedslagsfelt er lyseblå.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Anadrom strekning: den strekning laksefisk kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder. 

Tiltakshaver: instans som har fått i oppdrag av myndighetene å gjennomføre kjemisk behandling av vannforekomster. 

Vannsport: bruk av båt, padling, vindsurfing og dykking.

Kapittel II. Tiltak som gjelder i kontrollområdet

§ 4.Restriksjoner på flytting og utsett

Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet.

Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

§ 5.Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal desinfiseres eller tørkes fullstendig før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

§ 6.Kjemisk behandling av vassdrag

Mattilsynets regionkontor kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i området for å begrense eller utrydde forekomsten av G. salaris.

§ 7.Forbud mot fiske og andre aktiviteter

Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen.

Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr.

Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.

1Endret ved forskrift 13 des 2013 nr. 1546.
§ 8.Forbud mot flytting av vann

Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning.

Uttak av vann fra anadrom strekning av vassdrag skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.

Kapittel III. Tiltak ved kjemisk behandling

§ 9.Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger

Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger og andre nødvendige smitteforebyggende tiltak ved kjemisk behandling i kontrollområdet, skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for smitteforebyggende tiltak.

§ 10.Oppsamling og håndtering av dødfisk

Innsamling og forsvarlig håndtering av dødfisk som oppstår under kjemisk behandling i kontrollområdet skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om detaljert opplegg for innsamling og håndtering av dødfisk.

Kapittel IV. Oppheving av bekjempingssonen

§ 11.Oppheving av bekjempingssonen

Etter at kjemisk behandling av området er fullført, kan Mattilsynet oppheve bekjempingssonen og slå denne sammen med overvåkingssonen.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 12.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 13.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 14.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 15.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften oppheves når Mattilsynet har gjort vedtak om friskmelding av området.

Vedlegg: Kontrollområde for Gyrodactylus salaris i Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner (2 kartblad). 

lf-20110729-0830-01-01.jpg 

lf-20110729-0830-02-01.jpg