Forskrift om høsting av tare, Rogaland

DatoFOR-2011-10-04-988
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2011
Sist endretFOR-2016-12-23-1807
EndrerFOR-2006-09-01-1077
Gjelder forRogaland
HjemmelFOR-1995-07-13-642-§5, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om høsting av tare, Rogaland

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. oktober 2011 med hjemmel i forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36. Endret ved forskrifter 28 aug 2015 nr. 1008, 30 aug 2016 nr. 1018, 31 okt 2016 nr. 1273, 23 des 2016 nr. 1807.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Rogaland fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Rogaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl.res 13. juli 1995 nr. 642.

FeltFra datoTil dato
D1. september 201131. august 2012
A1. september 201231. august 2013
B1. september 201331. august 2014
C1. september 201431. august 2015
D1. september 201531. august 2016
A1. september 201631. august 2017
0Endret ved forskrifter 28 aug 2015 nr. 1008, 30 aug 2016 nr. 1018, 31 okt 2016 nr. 1273, 23 des 2016 nr. 1807.
§ 3.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: 

OmrådeFeltKart
Kjørholmane naturreservat6 A2
Eime naturreservat12 A2
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde16 A2
Jarstein naturreservat52 A2
Ferkingstadøyene naturreservat58 A3
Utsira/Spannholmen naturreservat61 A3
Utsira/Spannholmen naturreservat62 A3  
OmrådeFeltKart
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde15 B2
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde18 B2  
OmrådeFeltKart
Ferkingstadøyane naturreservat59 C3  
OmrådeFeltKart
Heglane naturreservat10 D2
Revtangen/Jærstrandens landskapsvernområde17 D2
Jarstein naturreservat53 D2
Utsira/Spannholmen naturreservat63 D3
Utsira/Spannholmen naturreservat64 D3
§ 4.Høsteforbud i tidsrommet 1. april–31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder:

OmrådeFeltKart
Tingelsete naturreservat37A1
Urter naturreservat67A3 1  
OmrådeFeltKart
Urter naturreservat65B3
Indrevær naturreservat69B3
Gitterøy naturreservat69B3  
OmrådeFeltKart
Grøninganne naturreservat3 C2
Tednholm naturreservat39C1
Svåholmane naturreservat39C1
Fokksteinen43C1
Gitterøy naturreservat70C3  
OmrådeFeltKart
Fokksteinen44E1
§ 5.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 6.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. september 2006 nr. 1077 om høsting av tare i Rogaland fylke.