Forskrift om høsting av tare, Sogn og Fjordane

DatoFOR-2011-10-04-989
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2011
Sist endretFOR-2016-12-23-1808
EndrerFOR-2006-09-01-1078
Gjelder forSogn og Fjordane
HjemmelFOR-1995-07-13-642-§5, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om høsting av tare, Sogn og Fjordane

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. oktober 2011 med hjemmel i forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36. Endret ved forskrifter 30 aug 2016 nr. 1019, 31 okt 2016 nr. 1274, 23 des 2016 nr. 1808.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Sogn og Fjordane fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de områder og tidsrom som framgår av regional høsteplan for stortare i Sogn og Fjordane, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl.res. 13. juli 1995 nr. 642.

FeltFra datoTil dato
A1. september 201131. august 2012
B1. september 201231. august 2013
C1. september 201331. august 2014
D1. september 201431. august 2015
E1. september 201531. august 2016
A1. september 201631. august 2017
0Endret ved forskrifter 30 aug 2016 nr. 1019, 31 okt 2016 nr. 1274, 23 des 2016 nr. 1808.
§ 3.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det likevel forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap innenfor følgende områder: 

OmrådeFeltKart
Håsteingrunnen12A8
Ryggsteinen naturreservat19A8
Bunesholmane naturreservat35A8
Sektor på 1 km rundt Værholmane i Kvalsteinane naturreservat71A8
Ytterøyane naturreservat, vestre del71A9
Sverslingane, område NV for Ytterøyane74A9
Nærøyane fuglefr. område og naturreservat75B9
Aralden naturreservat og 1 km radius rundt78A9
Gåsøy naturreservat78A9
Klovningen naturreservat og sjøareal rundt94A10
Stallbrekka naturreservat og 1 km sektor rundt Stallbrekka96A10
Sildekruna naturreservat99A10
Høgfjellet naturreservat107A10
Tungevåg naturreservat107A10  
OmrådeFeltKart
Svarteskjeret naturreservat10B8
Moldvær naturreservat17B8
Sakrisøy våtmarksreservat34B8
Ytterøyane naturreservat, vestre del72B9
Sverslingane75B9
Førdspollen naturreservat88B9
Klovningen naturreservat og sjøareal rundt93B10
Einevarden naturreservat98B10
Lysholmen naturreservat98B10  
OmrådeFeltKart
Sørværet våtmarkreservat7C8
Håsteingrunnen11C8
Raudøy naturreservat33C8
Krokholmen naturreservat33C8
Skardholmen naturreservat33C8
Storsvalene47C7
Sogneoksen naturreservat51C7
Sverslingane73C9
Nærøyane våtmarksreservat77C9
Gåsøy våtmarksreservat77C9
Veststeinen naturreservat og sjøareal rundt92C10
Einevarden naturreservat97C10
Lysholmen naturreservat97C10  
OmrådeFeltKart
Sørværet våtmarksreservat8D8
Moldvær naturreservat15D8
Utvær naturreservat42D7
Vassøyane våtmarksreservat52D7
Sektor på 1 km rundt Værholmane i Kvalsteinane naturreservat.70D9
Nærøyane ff. område og naturreservat76D9
Sektor Aralden naturreservat79D9
Veststeinen nat.res. og sjøareal rundt91D10
Høgfjellet naturreservat106D10
Tungevåg naturreservat108D10  
OmrådeFeltKart
Sørværet våtmarksreservat9E8
Moldvær naturreservat og heile feltet16E8
Senholmen naturreservat32E8
Førdspollen naturreservat86E9
Hovdefjell naturreservat80E9
Rognane naturreservat80E9
 
§ 4.Områder som er stengt i perioden 1. april til 31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. april til 31. juli innenfor følgende områder: 

OmrådeFeltKart
Smelvær naturreservat29A8
Myrbærskjæra naturreservat35A8
Ramsholmen naturreservat35A8
Gåsvær naturreservat38A8
Indrevær naturreservat46A7
Kvernøya naturreservat50A7
Ramsbarden naturreservat50A7
Kvalsteinane naturreservat, unntatt 1 km radius rundt Værholmane som er stengt permanent71A9
Indre Ånnøy naturreservat74A9
Frøyskjera naturreservat83A9  
OmrådeFeltKart
Smelvær naturreservat26B8
Indrevær naturreservat43B7
Oddeholmane naturreservat48B7
Trefotskjera naturreservat66B8
Ytterøyane, austre del72B9
Frøyskjera naturreservat84B9  
OmrådeFeltKart
Smelvær naturreservat27C8
Kvitingane naturreservat33C8
Gåsvær naturreservat37C8
Mågøyane naturreservat41C7
Gulholmen naturreservat67C9
Kvalsteinane naturreservat68C9
Ytterøyane naturreservat73C9
Indre Ånnøy naturreservat73C9
Nekkøytåa naturreservat73C9
Vengane naturreservat82C9
Frøyskjera naturreservat82C9
Flatholmen naturreservat97C10  
OmrådeFeltKart
Smelvær naturreservat28D8
Kuøyna naturreservat31D8
Gåsvær naturreservat39D8
Indrevær naturreservat42D7
Kvalsteinane naturreservat, unntatt 1 km radius rundt Værholmen som er stengt permanent70D9  
OmrådeFeltKart
Smelvær naturreservat30E8
Kuøyna naturreservat32E8
Indrevær naturreservat45E7
Kvalsteinane naturreservat69E9
Frøyskjera naturreservat80E9
Vengane naturreservat80E9
§ 5.Område som er stengt i perioden 1. januar til 31. juli

Uten hinder av § 2 er det forbudt å høste tare med trål eller annen mekanisk redskap i perioden 1. januar til 31. juli innenfor følgende områder:

OmrådeFeltKart
Håsteinen naturreservat14A9
13C
§ 6.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 7.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, § 62 og § 64.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. september 2006 nr. 1078 om høsting av tare i Sogn og Fjordane fylke.