Forskrift om høsting av tare, Hordaland

DatoFOR-2011-10-04-990
PublisertII 2011 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2011
Sist endretFOR-2016-12-23-1898
EndrerFOR-2006-09-01-1076
Gjelder forHordaland
HjemmelFOR-1995-07-13-642-§5, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort06.10.2011   kl. 14.30
KorttittelForskrift om høsting av tare, Hordaland

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 4. oktober 2011 med hjemmel i forskrift 13. juli 1995 nr. 642 om høsting av tang og tare § 5 og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36. Endret ved forskrifter 30 aug 2016 nr. 1020, 31 okt 2016 nr. 1275, 23 des 2016 nr. 1898.

§ 1.Forbud

Det er forbudt å høste tare med trål eller annet mekanisk redskap i Hordaland fylke.

§ 2.Åpne felt

Uten hinder av § 1 kan det høstes tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor de åpne felt som framgår av regional høsteplan for Hordaland, og på de vilkår som er fastsatt i denne forskrift og forskrift om høsting av tang og tare fastsatt ved kgl.res. 13. juli 1995 nr. 642.

FeltFra datoTil dato
A1. september 201131. august 2012
B1. september 201231. august 2013
C1. september 201331. august 2014
D1. september 201431. august 2015
E1. september 201531. august 2016
A1. september 201631. august 2017
0Endret ved forskrifter 30 aug 2016 nr. 1020, 31 okt 2016 nr. 1275, 23 des 2016 nr. 1898.
§ 3.Stengte områder

Uten hinder av § 2 er det forbudt å drives høsting av tare med trål eller annen mekanisk redskap innenfor følgende områder: 

OmråderFeltKart
Forbudssonen «Nordøyane–Holsenøyane» som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat4A4  
Forbudssonen «Innesøyane–Medfjordbåen» som inkl. Litle Frilsøy, Hovdeln, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat36A6  
OmrådeFeltKart
Forbudssone «Møkster» som inkl. Vestre og Indre Mågabø, Myrbær–Holmen og Kvitingen naturreservat15B5  
Forbudssonen Bleikenøvlingen og Høgskjeret31B6  
OmrådeFeltKart
Forbudssone «Sørøyane» som inkl. Hovsøy, Låtersøy, Melme, Melne–Klubben, Lyngsøy, Oksøy og Raudholmane naturreservat1C4  
Forbudssone «Møkster» som inkl. Vestre og Indre Mågabø, Myrbær–Holmen og Kvitingen naturreservat14 C5
Forbudssone «Lyroddane–Boaskjeret. Kvernholmen og Rosmunnen18C5  
OmrådeFeltKart
Forbudssonen «Nordøyane–Holsenøyane» som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat.3D4  
Forbudssone «Lyroddane–Boaskjeret. Kvernholmen og Rosmunnen17D5  
OmrådeFeltKart
Forbudssonen «Nordøyane–Holsenøyane» som inkl. Eggvær naturreservat, Utslettøy, Joøy, Upsøykalven naturreservat, og Trættebleikja naturreservat2 E4  
Måksteinane naturreservat16E5
§ 4.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse og gjennomføring av høstingen.

§ 5.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift, straffes etter lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 62 og § 64.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. september 2006 nr. 1076 om høsting av tare i Hordaland fylke.