Forskrift om kontrollområde for å begrense og bekjempe krepsepest i deler av Fjelnavassdraget, Hemne kommune, Sør- Trøndelag

DatoFOR-2012-01-24-44
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse24.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemne kommune, Sør- Trøndelag
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort26.01.2012   kl. 14.45
KorttittelForskrift om krepsepest i Fjelnavassdraget

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet ved hovedkontoret 24. januar 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 47.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å begrense og bekjempe spredning av krepsepestsmitte i Fjelnavassdraget og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i et kontrollområde som omfatter deler av Fjelnavassdraget i Hemne kommune, Sør-Trøndelag, jf. § 4. Kontrollområdet omfatter også akvakulturanlegg som tar inn vann fra de deler av vassdraget forskriften gjelder for.

Forskriften retter seg mot enhver.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1.kontrollområde: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2.vassdrag: innsjø, vann, tjern, elv, elvearm, bekk eller kanal samt områder som drenerer til disse.
3.akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon der akvakulturdyr oppdrettes.

Kapittel II. Kontrollområde

§ 4.Kontrollområde

Kontrollområdet omfatter Oppsalvatnet, Skittenholvatnet, det mellomliggende kanalpartiet med Litløyvatnet, Spjøta og Fjelna etter samløp med Spjøta, samt Fjelna oppstrøms fra samløp og til nærmeste naturlige vandringshinder, Brekkfossen. Kontrollområdet omfatter i tillegg landområdene 100 m på hver side av høyeste vannstand.

Kontrollområdet omfatter også akvakulturanlegget 10241 Haukvik, inkludert system for vanninntak fra vassdraget og avløp til sjøen.

Kontrollområdet fremkommer av vedlagte kart.

Kapittel III. Tiltak i kontrollområdet

§ 5.Forbud og påbud for å hindre smittespredning

Det er forbudt

1.å fange levende kreps eller å plukke død eller levende kreps, samt å oppbevare kreps i bur eller teiner i kontrollområdet,
2.å flytte levende eller døde ferskvannskreps innen kontrollområdet,
3.å føre levende kreps eller andre akvatiske organismer inn i eller ut av kontrollområdet,
4.å føre ubehandlet vann ut av området eller oppstrøms innen kontrollområdet og
5.å ta inn eller flytte ut avlsprodukt (rogn eller melke) eller fisk fra akvakulturanlegg uten tillatelse fra Mattilsynet.

Det er påbudt

1.å sørge for at fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig eller desinfiseres, før de benyttes utenfor området,
2.å håndtere fanget fisk eller annet biologisk materiale fra kontrollområdet i samråd med Mattilsynet slik at det ikke kan spre krepsepestsmitte og
3.å melde funn av kreps til Mattilsynet.
§ 6.Tiltak for å diagnostisere og overvåke sykdommen

Unntatt fra forbudene i § 5 er de tiltak Mattilsynet ønsker å gjennomføre som et ledd i diagnostisering og overvåking av sykdommen.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i denne forskrift.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 9.Tvangsmulkt og straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matlovens § 28.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg: 

lf-20120124-0044-01-01.jpg