Forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark

DatoFOR-2012-02-13-137
PublisertII 2012 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2012
Sist endret
EndrerFOR-1992-04-09-260, FOR-1993-05-01-397
Gjelder forRendalen og Åmot kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2009-06-26-851-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort16.02.2012   kl. 15.00
KorttittelForskrift om fiske i Storsjøen

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune 13. februar 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 4. Jf. også lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre en helhetlig forvaltning av bestandene av innlandsfisk i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver i Rendalen og Åmot kommuner. Fiskeressursene skal forvaltes i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., slik at fiskebestandene bevares, samtidig som det legges til rette for utvikling og høsting av bestandene til beste for rettighetshavere og nærings- og fritidsfiskere.

§ 2a.Fisketid i tjern og innsjøer

Ørret er fredet i perioden fra og med 15. september til og med 15. november.

§ 2b.Fisketid i rennende vann

Alt fiske er forbudt i perioden fra og med 1. januar til og med 20. mai.

Ørret i Mistra fra samløpet med Nordre Rena og opp til Nydammen (UTM sone 32 Ø 625077 N 6854991) er fredet i perioden fra og med 20. august til og med 31. desember. I øvrige bekker, elver og Mistra oppstrøms Nydammen er ørret fredet i perioden fra og med 1. september til og med 31. desember.

§ 3.Om redskap

Det er forbudt å nytte bunden redskap i elver og bekker. Alt fiske med bunden redskap i innsjøer er forbudt nærmere inn- og utløpsos enn 100 meter. Unntatt fra disse bestemmelsene er fiske etter sik i dens gytetid.

For å hindre spredning av fremmede organismer, herunder fiskearter, parasitter og sykdommer, og for å bevare stedegne arters genetiske tilpasninger, er det ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

Ved dregging i Storsjøen er det forbudt å nytte mer enn 6 sluker/stenger pr. båt.

§ 4.Fredningssone i Storsjøen

Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid ikke tillatt i Storsjøen nord for en linje fra Sputneset (UTM sone 32 Ø 617166 N 6840454) og til merket punkt på vestsiden (UTM sone 32 Ø 616211 N 6840454).

§ 5.Dispensasjon

I særlige tilfeller kan Hedmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift, jf. henholdsvis § 2 og § 3 i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften).

§ 6.Kontroll

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig, jf. § 42 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 7.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. § 49 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mars 2012. Samtidig oppheves de deler av forskrift 9. april 1992 nr. 260 for fiske, Rendalen kommune, Hedmark og forskrift 1. mai 1993 nr. 397 for fiske etter anadrome laksefisk, Åmot kommune, Hedmark for de vassdrag som omfattes av denne forskriften.