Forskrift om sone for å begrense spredning og utbrudd av pankreassjukdom forårsaket av SAV2 hos akvakulturdyr [Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag]

DatoFOR-2012-11-06-1056
PublisertII 2012 hefte 4
Ikrafttredelse06.11.2012, 01.01.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§28, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort15.11.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om sone for å begrense pankreassjukdom

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 6. november 2012 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 13, § 14, § 15, § 19, § 28 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense spredning og utbrudd, samt begrense konsekvensene av Pankreassjukdom (PD) forårsaket av SAV2 innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder nord for Hustadvika i området mellom Bud i Fræna kommune og Vevang i Eide kommune i Møre og Romsdal, og til fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland for akvakulturanlegg med fisk, samt annen tilknyttet virksomhet.

Området er delt inn i følgende soner:

a)Endemisk sone, som omfatter sjøarealet i området fra Hustadvika til fylkesgrensen mellom Sør- og Nord-Trøndelag.
b)Observasjonssone, som omfatter sjøarealet i Nord-Trøndelag til fylkesgrensen mot Nordland.

Forskriften gjelder også utenfor området angitt i første ledd for akvakulturanlegg som har mottatt smolt fra området, for slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier som mottar fisk eller nøter fra området, samt for laboratorier som mottar prøver for analyser fra området.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Akkreditert laboratorium: Et laboratorium som er akkreditert i samsvar med europeisk standard EN ISO/IEC 17025 «generelle krav til prøvetakings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse» for testing av PDV.
b)Endemisk sone: Et avgrenset geografisk område der SAV2 er utbredt og tiltak iverksettes for å kontrollere og begrense spredning og redusere konsekvensene av sykdommen.
c)Fisk: Fisk tilhørende slektene Salmo (atlantisk laks og ørret), Salvelinus (røye) og Oncorhynchus (stillehavslaks og regnbueørret).
d)Fiskegruppe: En gruppe av fisk som har samme opphav og/eller som er å betrakte som én smittemessig enhet. Med én smittemessig enhet menes at fisken står eller har stått i samme fysiske enhet, (kar eller anlegg), eller at de har eller har hatt kontakt som kan innebære muligheter for overføring av smittsomme agens, for eksempel sirkulasjon av felles vann eller lignende. Betegnelsen «fiskegruppe» omfatter både yngel, settefisk og matfisk.
e)Koordineringsområde: Område med samordnet tidspunkt for utsetting og utslakting av fisk der de ulike lokaliteter påvirker hverandre smittemessig.
f)Mistanke om PD: Påvising av SAV med PCR eller kliniske eller patologiske forandringer forenelig med PD.
g)Observasjonssone: Et avgrenset geografisk område der det settes inn særlig overvåking av SAV2 for å kunne iverksette tiltak raskt, dersom SAV2 oppdages.
h)Påvist PD: Påvising av SAV2 med PCR eller dyrking, i tillegg til kliniske symptomer og/eller patologiske forandringer forenlig med PD.
i)SAV: salmonid alphavirus.
j)Servicebåt: Fartøy som benyttes ved driftsmessige oppgaver på en lokalitet, med unntak av fôrbåter som leverer fôr til en lokalitet, og båter som henter ensilasje.
k)Servicepersonell: Dykkere og andre som utfører arbeid på lokaliteten i nær kontakt med fisk.
l)Sone: Observasjons- og endemisk sone.
§ 4.Etablering av og drift i koordineringsområder

Akvakulturanlegg i sjø i sonen skal fra 1. januar 2013 inngå i et koordineringsområde som er godkjent av Mattilsynet.

Koordineringsområdet, som det enkelte anlegg tilhører, skal fremgå av driftsplanen.

Akvakulturanlegg i sjø innenfor et koordineringsområde skal utarbeide en felles plan for koordinert brakklegging som legges til grunn for driftsplangodkjenning.

§ 5.Helsekontroll og varsling

Alle akvakulturanlegg med fisk i sonen skal ha månedlig helsekontroll utført av veterinær eller fiskehelsebiolog.

Ved forøket dødelighet eller annen grunn til mistanke om sykdom, skal det tas ut relevante prøver som undersøkes også for SAV.

Ved mistanke om PD i et anlegg der sykdommen ikke er påvist tidligere, skal det sendes inn prøver til Veterinærinstituttet (VI) etter nærmere anvisning fra Mattilsynet.

Alle akvakulturanlegg med fisk i sonen skal påse at det gjennomføres regelmessige undersøkelser for forekomst av SAV2. Prøvetakningen skal skje i henhold til vedlegg I.

Akvakulturanleggene i observasjonssonen skal etablere en varslingsplan for hvert koordineringsområde, som omfatter andre akvakulturanlegg i koordineringsområdet, fôrleverandør, servicebåtselskaper, ensilasjebåter og bunkersbåter.

Akvakulturanlegg i observasjonssonen, der det er mistanke om eller påvist PD, skal umiddelbart varsle alle akvakulturanlegg i samme koordineringsområde. Varslede akvakulturanlegg skal innen en uke etter varsling ta prøver av fisken i henhold til vedlegg I, slik at ingen akvakulturanlegg i koordineringsområdet har prøveresultat som er eldre enn 3 uker.

Mattilsynet kan pålegge prøvetaking innen en uke i andre akvakulturanlegg enn de som er omfattet av fjerde ledd.

Akvakulturanlegg som leverer smolt og yngel fra sonen som har vært i kontakt med sjøvann under produksjon, skal påse at fisken testes for forekomst av SAV2 før leveranse til andre akvakulturanlegg. Prøvetakingen skal skje i henhold til vedlegg I.

Akvakulturanlegg utenfor sonen, som mottar smolt og yngel fra sonen som har vært i kontakt med sjøvann under produksjon eller under transport, skal påse at fisken testes for forekomst av SAV2 to og fire måneder etter utsett eller flytting til andre akvakulturanlegg. Prøvetakingen skal skje i henhold til vedlegg I.

0Første ledd trer i kraft 1 jan 2013.
§ 6.Krav til laboratorier

Akkreditert laboratorium skal besvare prøver til PCR analyse senest 1 uke etter mottak.

Ved påvisning av SAV skal laboratoriet så snart som mulig gjennomføre genetisk typing av virus for å identifisere variant av SAV (SAV2 eller SAV3).

Ved mistanke om PD i prøver fra et anlegg der sykdommen ikke er påvist tidligere, skal det sendes inn prøver til Veterinærinstituttet (VI) etter nærmere anvisning fra Mattilsynet.

§ 7.Transport

Fisk som skal slaktes ut etter mistanke eller påvisning av PD i sonen, må håndteres og transporteres på en smittehygienisk forsvarlig måte i henhold til en plan utarbeidet av akvakulturanlegget og godkjent av Mattilsynet.

Det er forbudt å:

a)flytte sjøsatt fisk som ikke er ment for slakting
b)transportere fisk til slakting ut av den endemiske sonen
c)transportere smolt i åpen brønnbåt innenfor grunnlinjen i sonen.

Mattilsynet kan gi tillatelse til flytting av fisk som omtalt i annet ledd, dersom dette vil bidra til å oppfylle forskriftens formål.

§ 8.Krav til transportmiddel og servicebåter

Brønnbåter og servicebåter som har vært brukt i endemisk sone, skal være forsvarlig rengjort og desinfisert, og ha gjennomgått en karantenetid på to dager eller slipsetting før de forlater endemisk sone.

Rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Mattilsynet kan forkorte karantenetiden eller gi unntak fra karantene og slipsetting, dersom smittehygieniske hensyn tilsier dette.

Ansvarlig for servicebåter og servicepersonell skal føre logg over all aktivitet som de har ansvaret for i sonen. Loggen skal inneholde oversikt over gjennomført vask og desinfeksjon av båt og utstyr, og hvilke lokaliteter som er besøkt, herunder tidspunkt og type oppdrag.

§ 9.Krav til notvask

Oppdrettsnøter fra akvakulturanlegg i sonen skal transporteres i tett beholder, og avrenningsvann skal samles opp på notvaskeriet og desinfiseres. Nøter fra akvakulturanlegg i sonen skal holdes atskilt fra nøter fra akvakulturanlegg utenfor sonen.

Ved rengjøring av nøter fra sonen skal avløpsvannet samles opp, filtreres og desinfiseres før utslipp. Filtratet skal håndteres på en smittehygienisk forsvarlig måte.

§ 10.Tiltak ved påvist PD i endemisk sone

Når SAV2 er påvist i et akvakulturanlegg i endemisk sone, kan fisken i anlegget fôres fram til slakt i samsvar med godkjent driftsplan. Mattilsynet kan imidlertid fatte vedtak om destruksjon eller forsert utslakting dersom hensynet til å begrense smittespredning tilsier det.

Etter at lokaliteten er tømt for fisk, skal båter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr rengjøres og desinfiseres før utstyret flyttes eller tas i bruk igjen.

Etter at krav iht. første og andre ledd er gjennomført, skal alle akvakulturanlegg med fisk i koordineringsområdet gjennomføre koordinert brakklegging før neste utsett. Den koordinerte brakkleggingen skal vare i minst 1 måned.

§ 11.Tiltak ved påvist PD i observasjonssonen

Når SAV2 er påvist i et akvakulturanlegg i observasjonssonen, skal naboanlegg undersøkes innen 1 uke for å dokumentere smittestatus.

Når prøvesvar fra naboanlegg foreligger, kan Mattilsynet, etter en vurdering av smittesituasjonen, fatte vedtak om destruksjon eller forsert utslakting, eller tillate at fisken i anlegget fôres fram til slakt i samsvar med godkjent driftsplan.

Etter at lokaliteten er tømt for fisk, skal båter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr rengjøres og desinfiseres før utstyret flyttes eller tas i bruk igjen.

Etter at krav iht. andre og tredje ledd er gjennomført, skal alle akvakulturanlegg med fisk i koordineringsområdet gjennomføre koordinert brakklegging før neste utsett. Den koordinerte brakkleggingen skal vare i minst 1 måned.

§ 12.Krav ved slakting av fisk fra akvakulturanlegg i sonen med mistanke om eller påvist PD

Slakting av fisk fra akvakulturanlegg i sonen med mistanke om eller påvist PD skal skje i henhold til en plan godkjent av Mattilsynet.

§ 13.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskriften i samsvar med matloven.

§ 14.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 15.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 16.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, med unntak av § 5 første ledd som trer i kraft 1. januar 2013.

Vedlegg I

Prøvetaking

Det skal tas månedlig prøver fra alle sjøanlegg med laksefisk som ligger i sonen.

Prøveuttaket skal tas fra minst 10 fisk per fiskegruppe og totalt minimum 20 fisk. Prøvene tas av fisk med synlige tegn på sykdom: svimere eller pinner/tapere, i tillegg til fersk dødfisk. Dersom det ikke finnes så mye som 10 slike fisk, skal man bare undersøke og ta prøver av all fersk dødfisk, alle svimere eller pinner/tapere.

Prøveuttak skal gjennomføres i regi av fiskehelsetjenestene og kan skje samtidig med helsekontroll. Røkter og eventuelt andre medhjelpere kan stå for det praktiske uttaket under fiskehelsetjenestens ansvar.

Undersøkelse av smolt/yngel som har vært i kontakt med sjøvann under produksjon, skal foretas av veterinær eller fiskehelsebiolog ikke mer enn 3 uker før transport. Det skal tas ut prøver fra minst 60 fisk fra hver fiskegruppe.

Undersøkelser av smolt som har vært i kontakt med sjøvann under produksjon eller transport og som settes ut utenfor sonen, skal foretas av veterinær eller fiskehelsebiolog 2 og 4 måneder etter utsett. Det skal tas ut prøver fra minst 60 fisk fra hver fiskegruppe.

Prøvene skal undersøkes med PCR for SAV på et akkreditert laboratorium.

Prøvene skal analyseres individuelt.