Forskrift for fisket i Øyeren med innfallende elver, Akershus og Østfold

DatoFOR-2012-11-30-1304
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1992-12-17-1118
Gjelder forAkershus og Østfold
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2009-06-26-851-§3, FOR-2009-06-26-851-§4
Kunngjort20.12.2012   kl. 15.50
KorttittelForskrift om fisket i Øyeren med innfallende elver

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Østfold, Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune 30. november 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34, samt forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 3 og § 4.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for Øyeren i Akershus og Østfold med innfallende elver så langt fisk går opp i disse innen: Glomma i Sørum til Bingsfoss, Leira i Fet, Skedsmo, Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker til Kråkfoss, Nitelva i Rælingen, Skedsmo og Nittedal til Rotnes, Øyeren i Spydeberg til Mørkfoss og Øyeren i Trøgstad til Mønster bru.

§ 2.Garn og andre typer faststående redskaper

Fiske med garn, storruse, landnot, teiner/ruser og andre faststående redskaper er kun tillatt i perioden fra og med 15. juni til og med 31. mars.

I Leira og Nitelva er det forbud mot bruk av garn, ruser/teiner og andre faststående redskaper hele året.

Faststående redskap skal være merket med eierens navn og adresse på lett synlige bøyer.

§ 3.Minstemål

All asp og gjørs fanget i Øyeren av mindre lengde enn minstemålet, målt fra snutespiss til ytterste haleflik, skal straks levende eller død settes ut igjen.

-Gjørs minstemål 42 cm
-Asp minstemål 30 cm.

Ved fangst av fisk for salg skal fisket stanses ved betydelig bifangst av gjørs og asp under minstemålet.

§ 4.Regler for rapportering

Ved fangst av fisk for salg skal det innen 31. desember hvert år sendes fangstrapport til Fylkesmannen. Rapporten skal inneholde dato for fisket, samt antall og samlet vekt for den enkelte fiskeart.

§ 5.Dispensasjon

Dersom særlige grunner tilsier det kan Fylkesmannen dispensere fra § 3 og § 4 og Fylkeskommunen kan dispensere fra § 2 første og andre ledd i denne forskriften.

§ 6.Kontroll og straffeansvar

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer i tråd med denne forskriften, se lakse- og innlandsfiskloven § 42. Brudd på denne forskriften er straffbart, se lakse- og innlandsfiskloven § 49.

§ 7.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves forskrift 17. desember 1992 nr. 1118 om fiske i innsjøen Øyeren i Akershus med ifallende elver så langt fisk går opp i disse innen: Sørum (til Bingsfoss), Fet, Skedsmo, Rælingen og Enebakk kommuner, Akershus og fiskeregler for Øyeren fastsatt av Landbruksdepartementet 22. august 1940 med endringer av 23. november 1979.