Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark

DatoFOR-2012-12-03-1134
PublisertII 2012 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2013
Sist endret
EndrerFOR-1993-05-01-391, FOR-1992-04-09-260, FOR-2000-03-20-241
Gjelder forOs, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, FOR-2009-06-26-851-§4, LOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16
Kunngjort06.12.2012   kl. 16.10
KorttittelForskrift om fiske i Femund- og Trysilvassdraget

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark Fylkeskommune 3. desember 2012 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34 og forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps § 4. Jf. også lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å sikre en helhetlig forvaltning av bestandene av innlandsfisk i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget, og i øvrige grensevassdrag i kommunene Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil. Fiskeressursene skal forvaltes i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold og lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v., slik at fiskebestandene bevares, samtidig som det legges til rette for utvikling og høsting av bestandene til beste for rettighetshavere og nærings- og fritidsfiskere.

I kraft 1 jan 2013.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Bunden redskap: Dette er en fellesbetegnelse for maskeredskap av tråd, spunnet av natur- eller kunstfibre og bundet og montert som garn, not eller ruse.
b)Vänerlaks: Dette er en fellesbetegnelse på den relikte, ferskvannslåste laksen og den langtvandrende Klarälvsørreten som har gyte- og oppvekstområder i Femund-//Trysilelva, med sidevassdrag, og har regulær næringsvandring til Väneren.

I kraft 1 jan 2013.

§ 3.Vänerlaks

Vänerlaks - i alle livsstadier - er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.

I kraft 1 jan 2013.

§ 4.Om gytefredning av ørret

I Litjeåa, Røa (ved Femund), Hola, Langsjøen og Sømåa og i fra utløpet av Femund til og med utløpet av Galten, herunder Gløta, Isteren, Isterfossen og Håen, er ørret fredet i perioden fra og med 1. september til og med 15. november. I disse lokalitetene og i denne perioden er aktivt fiske etter ørret ikke tillatt og all fanget ørret skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.

I Revlingåa, fra munningen og opp til der turiststien til Svukuriset krysser åa, og Elgåa, fra munningen og opp til Elgåsjøen, er alt fiske til enhver tid forbudt.

I kraft 1 jan 2013.

§ 5a.Om redskap - bunden redskap

Fisk på gyte- og næringsvandring skal i størst mulig grad ha fritt leide på sin vandring. Det er derfor ikke tillatt å nytte bunden redskap i rennende vann. Med unntak av:

a)Garn- og notfiske etter gjedde og sik på dennes gytevandring i Tufsinga, Sømåa og Sølna.
b)Garnfiske i Trysilelva sør for gangbru i Innbygda, Trysil kommune (UTM sone 32 N6802267 Ø674410).
c)Garnfiske i Sømåa i perioden mellom isgang og til og med 31. juli.

I Femund er det til enhver tid forbudt å fiske med bunden redskap nærmere 300 meter fra følgende elveos: Elgåa, Litjeåa, Revlingåa og Røa. I øvrige sjøer og vann med harr- og/eller ørretbestander skal ikke bunden redskap nyttes nærmere fiskeførende innløps- eller utløpsos enn 100 meter.

I kraft 1 jan 2013.

§ 5b.Om redskap - agnfisk

For å hindre spredning av fremmede organismer, herunder fiskearter, parasitter og sykdommer, og for å bevare stedegne arters genetiske tilpasninger, er det ikke tillatt å fiske med agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen.

I kraft 1 jan 2013.

§ 5c.Om redskap - begrensninger i antall sluker pr. båt

Ved dregging i Drevsjøen, Engeren, Femund, Langsjøen, Sølensjøen og Vurrusjøen er det forbudt å nytte mer enn seks - 6 - sluker/stenger pr. båt. I Isteren er det forbudt å nytte mer enn fire - 4 - sluker/stenger pr. båt.

I kraft 1 jan 2013.

§ 6.Fredningssoner ved kraftverk

Om kraftverkseier ikke har merket av større sikkerhetssoner, er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone 100 meter oppstrøms og 150 meter nedstrøms kraftverkene i Trysilelva.

I kraft 1 jan 2013.

§ 7.Dispensasjon

I særlige tilfeller kan Hedmark Fylkeskommune og/eller Fylkesmannen i Hedmark gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskrift, jf. henholdsvis § 2 og § 3 i forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps.

I kraft 1 jan 2013.

§ 8.Kontroll

Alle fiskere plikter å la fiskeoppsynet kontrollere at utøvelsen av fisket skjer forskriftsmessig, jf. § 42 i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v.

I kraft 1 jan 2013.

§ 9.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

I kraft 1 jan 2013.

§ 10.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. januar 2013. Samtidig oppheves de deler av fiskeforskriftene som omfattes av denne forskriften i

-forskrift 1. mai 19931 for fiske i Os kommune,
-forskrift 1. mai 19931 for fiske i Tolga kommune,
-forskrift 9. april 1992 nr. 260 for fiske, Rendalen kommune, Hedmark
-forskrift 20. mars 2000 nr. 241 for fiske, Trysil kommune, Hedmark.

Forskrift 1. mai 1993 nr. 391 for fiske, Engerdal kommune, Hedmark. oppheves i sin helhet.

1Ikke kunngjort i norsk Lovtidend.

Kartvedlegg 

pdf.gif