Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland

DatoFOR-2013-03-19-306
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse19.03.2013
Sist endretFOR-2013-12-12-1456
Endrer
Gjelder forRauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort26.03.2013   kl. 13.40
KorttittelForskrift om kontrollområde for lakseparasitt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 19. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 47. Endret ved forskrift 12 des 2013 nr. 1456.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften oppretter kontrollområde som består av bekjempingssone og overvåkingssone i elver og deres nedslagsfelt i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland fylker.

Bekjempingssonen omfatter anadrom strekning av alle elver med påvist smitte av Gyrodactylus salaris i området: Måna, Innfjordelva, Skorga, Rauma inklusive Istra og Henselva inklusive Glutra og Isa.

Overvåkingssonen omfatter områdene ovenfor anadrom strekning i elvene nevnt i forrige ledd og følgende elver: Breidvikelva og Litleelva. Nedslagsfeltet til elvene nevnt i forrige og i dette ledd er inkludert i overvåkingssonen.

I vedlagte kart er bekjempingssonen merket med rødt og overvåkingssonen er merket med gult. Nedslagsfelt er lyseblå.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

Anadrom strekning: den strekning laksefisk kan vandre i et vassdrag opp til første vandringshinder.

Nedslagsfelt: det området som bidrar med vann til et vassdrag.

Tiltakshaver: instans som har fått i oppdrag av myndighetene å gjennomføre kjemisk behandling av vannforekomster.

Vannsport: bruk av båt, padling, vindsurfing og dykking.

Kapittel II. Tiltak som gjelder i bekjempingssonen

§ 4.Forbud mot fiske og andre aktiviteter

Det er forbudt å fiske med ethvert redskap eller drive vannsport i bekjempingssonen.

Mattilsynet kan godkjenne fiske dersom rettighetshavere organiserer et nødvendig opplegg for å forebygge smittespredning, herunder desinfeksjon av utstyr.

Vannsportaktivitet er likevel tillatt dersom utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning.

0Endret ved forskrift 12 des 2013 nr. 1456.
§ 5.Forbud mot flytting av vann

Vann som er hentet fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal ikke slippes ut i andre vassdrag eller ovenfor anadrom strekning. Uttak av vann fra anadrom strekning av vassdrag i bekjempingssonen skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge desinfeksjon av enheter som har vært brukt til slik henting.

Kapittel III. Tiltak som gjelder i hele kontrollområdet

§ 6.Restriksjoner på flytting og utsett

Uten tillatelse fra Mattilsynet er det forbudt å flytte levende eller døde akvatiske dyr til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag i kontrollområdet.

Det er forbudt å sette ut fisk i kontrollområdet uten tillatelse fra Mattilsynet.

§ 7.Kjemisk behandling av vassdrag

Mattilsynets regionkontor kan vedta kjemisk behandling av vassdrag i kontrollområdet for å begrense eller utrydde forekomsten av Gyrodactylus salaris.

Kapittel IV. Tiltak som gjelder i overvåkingssonen

§ 8.Tørking eller desinfeksjon av fiskeutstyr, båter og andre gjenstander

Fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag, skal tørkes fullstendig eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

Kapittel V. Tiltak ved kjemisk behandling

§ 9.Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger

Desinfeksjon av utstyr, personell og innretninger og andre nødvendige smitteforebyggende tiltak, skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om opplegg for smitteforebyggende tiltak.

§ 10.Oppsamling og håndtering av dødfisk

Innsamling og forsvarlig håndtering av fisk som dør under kjemisk behandling i kontrollområdet skal iverksettes av tiltakshaver. Mattilsynet behandler og godkjenner søknad om detaljert opplegg for innsamling og håndtering av dødfisk.

Kapittel VI. Oppheving av bekjempingssonen

§ 11.Oppheving av bekjempingssonen

Etter at kjemisk behandling i kontrollområdet er gjennomført, kan Mattilsynet oppheve bekjempingssonen og slå denne sammen med overvåkingssonen.

Kapittel VII. Andre bestemmelser

§ 12.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn med og fatter de nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 13.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 14.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 15.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks.

Forskriften oppheves når Mattilsynet har gjort vedtak om friskmelding av kontrollområdet.

Vedlegg: Kontrollområde for Gyrodactylus salaris i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner (1 kartblad) 

lf-20130319-0306-01-01.jpg