Forskrift for Nordland fylke om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen, Nordland

DatoFOR-2013-05-01-449
PublisertII 2013 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2013
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-14-593
Gjelder forNordland
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§15, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, LOV-1992-05-15-47-§40, FOR-2003-06-20-736-§2, FOR-1992-11-27-864, FOR-2009-06-26-851-§2, FOR-2003-02-25-256-§2, FOR-2003-06-20-737-§2, FOR-2012-05-10-431-§8, FOR-2012-05-10-438-§6
Kunngjort08.05.2013   kl. 13.45
KorttittelForskrift for fiske i vassdrag, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 1. mai 2013 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 15, § 33, § 34 og § 40, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften) § 2, delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften) § 2, forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2, forskrift 20. juni 2003 nr. 737 om nedsenking av garnredskap § 2, forskrift 10. mai 2012 nr. 431 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen § 8 og forskrift 10. mai 2012 nr. 438 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag § 6.

§ 1.Stedlig virkeområde

De bestemmelser for fiske som er fastsatt i denne forskriften gjelder for Nordland fylke, og de kommer i tillegg til gjeldende bestemmelser i nasjonale fiskeforskrifter. Bestemmelsene for fiske i vassdragene gjelder så langt opp anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) går opp fra sjøen.

§ 2.Fiske med stang og håndsnøre i vassdrag med anadrome laksefisk

I vassdrag med forekomst av anadrome laksefisk (jf. Lakseregisteret), hvor fisketiden ikke er regulert i nasjonal forskrift, er det tillatt å fiske fra og med 15. juni til og med 31. august.

Fiske etter innlandsfisk skal foregå til de tider og med de redskaper som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk, og etter arter som det er tillatt å beskatte i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter. Dersom det fanges anadrome laksefisk utenfor fisketiden for slike arter, skal den umiddelbart tilbakesettes.

§ 3.Isfiske i vassdrag med anadrome laksefisk

I innsjøer er isfiske med stang og håndsnøre generelt tillatt etter alle fiskeslag unntatt laks. Under isfiske kan det, i tillegg til de agntyper som generelt er tillatt, også brukes alle former for organisk agn, unntatt reke. I følgende innsjøer er det ikke tillatt med isfiske:

Ballangen - Saltvatnet i Ballsnesvassdraget

Bindal - Urvollvatnet i Urvollvassdraget

Bodø - Nedre Fjærevatnet i Fjærevassdraget og Ryvatnet i Nevelsfjordvassdraget

Evenes - Strandvatnet i Bogenvassdraget

Gildeskål - Lille og Store Laksådalsvatnet i Laksådalsvassdraget

Hadsel - Langdalsvatnet i Falkfjordvassdraget og Fløvatnet i Fløvatnvassdraget

Hadsel/Sortland - Første Fiskfjordvatnet i Fiskfjordvassdraget

Leirfjord - Storvatnet i Leirelvvassdraget/Storvatnvassdraget

Lurøy - Silavatnet i Silavassdraget

Lødingen - Sneisvatnet i Sneiselvvassdraget og Storvatnet i Storvatnvassdraget

Moskenes - Åvatnet i Åvassdraget

Rana - Flostrandvatnet i Flostrandvassdraget

Saltdal - Botnvatnet i Botnvassdraget og Vassbotnvatnet i Saltdalsvassdraget

Sortland - Indre Gårdsvatnet i Indre Straumfjordvassdraget og Nedre Roksøyvatnet i Roksøyvassdraget

Steigen - Hopvatnet i Hopvassdraget og Nonsvatnet i Nonsvassdraget/Sagelvvassdraget

Vågan - Heimrevatnet og Indrevatnet i Delpvassdraget, Svolværvatnet i Svolværvassdraget og Nedre Hellesætervatnet i Vaterfjordvassdraget.

§ 4.Fiske med garn og teiner etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk 

a. Innsjøer med fiske hele året

I de nedenfor nevnte innsjøer er fiske etter innlandsfisk med stang, håndsnøre, bunngarn og teiner tillatt hele året. Ved garnfiske er største tillatte maskevidde 24 mm (26 omfar), med unntak av Fjellvatnet, der største tillatte maskevidde er 26 mm (24 omfar).

KommuneVassdragInnsjøer
BodøBørelvvassdragetBørvatnet
BodøHopsvassdragetVatnvatnet
BrønnøySausvassdragetYtre Rølivatnet
HamarøyBrennvikvassdragetBrennvikvatnet
HamarøySteinslandsvassdragetFjellvatnet
SortlandBlokkenvassdragetNervatnet, Innervatnet
VegaFærsetvassdragetFloavatnet
VestvågøyFarstadvassdragetHolddalsvatnet
 

b. Innsjøer med fiske etter innlandsfisk med teiner og/eller garn deler av året

I Drevvatnet i Drevjavassdraget, Vefsn kommune, er det tillatt å fiske med bunnsatte garn og teiner hele året, unntatt i perioden 01.08–15.10. Ved garnfiske er største tillatte maskevidde 26 mm (24 omfar). Garna skal senkes slik at hele fangstdelen står minimum 3 m under vannoverflata. Det er utsettingspåbud for merka sjøørret.

I øvrige innsjøer med en stor andel stasjonær ørret og røye kan Fylkesmannen i Nordland tillate fiske med teiner og/eller bunngarn etter en driftsplan. 

c. Generelle regler for fiske med garn, teiner og annen faststående redskap

Garn og teiner skal settes minimum 200 m fra elv og bekk hvor anadrome laksefisk gyter eller vandrer, og minimum 50 m fra øvrige gyteelver og gytebekker. Garn, ruser, teiner og annen faststående redskap skal være tydelig merket med fiskerens navn og adresse. Garn, ruser og liknende redskaper må ikke dekke mer enn en fjerdedel av vatnets eller sundets bredde på det aktuelle stedet.

§ 5.Fiske etter saltvannsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk

Fiske etter saltvannsfisk skal foregå etter nasjonale forskrifter og til de tider og med de redskaper som gjelder for fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk. Det er likevel tillatt å fiske med garn etter saltvannsfisk i Ytre Borgepollen i Vestvågøy kommune i tiden 15. september–31. april. I tiden 15. september–31. oktober er største tillatte maskevidde 26 mm (24 omfar), og hver fisker kan i denne perioden bare benytte inntil 3 garn.

§ 6.Spesielle fredningssoner ved fisketrapper i vassdrag med anadrome laksefisk

I samtlige fisketrapper, herunder også renner som er sprengt ut for å lette oppgangen for anadrome laksefisk, og ei strekning fra 50 m ovenfor til 50 m nedenfor disse er alt fiske forbudt. Unntatt er følgende trapper, som har en annen avgrensning av fredningssonene:

-Forsåfossen i Forsåvassdraget (Ballangen): Fra 10 m nedenfor til 35 m ovenfor trappa.
-Fossene i Futelva (Bodø): Fra flomålet til vegbrua over elva (Rv 80).
-Sagfossen i Sagvatnanvassdraget (Hamarøy): Fra 90 m nedenfor trappa til utløpet fra Rotvatnet.
-Kobbforsen i Ranaelva (Rana): Fra 25 m nedenfor utløpet av laksetrappa i sideelva Plura til 130 m ovenfor fossen.
-Reinforsen i Ranaelva (Rana): Fra gammelt tømmerspill ved utløpet av kanalen fra kraftstasjonen på vestre side av elva til grense mellom gnr. 96 bnr. 4 og gnr. 96 bnr. 3 på østre side av elva.
-Forsmoforsen i Drevja (Vefsn): Fra 27 m nedenfor til 37 m ovenfor trappa.
-Forsjordio i Vefsna (Vefsn/Grane/Hattfjelldal): Fra 50 m nedenfor til 300 m ovenfor trappa.
§ 7.Bestemmelser for fiske i sjøen ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk

I sjøen utenfor vassdrag med bestander av laks, jf. Lakseregisteret (www.lakseregisteret.no), er alt fiske forbudt hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom elv og sjø. I sjøen utenfor øvrige vassdrag med forekomst av anadrome laksefisk (jf. Lakseregisteret) er det tillatt å fiske i 100-metersonen i den tida det er tillatt å fiske i elva ovenfor.

I tillegg er det i perioden 15. april–30. september fastsatt større soner enn 100 meter utenfor de vassdrag som framgår i § 7. I disse sonene (utenfor 100-metergrensen) er alt fiske forbudt med unntak av følgende:

-Fiske med stang og håndsnøre fra land og båt etter de regler som til enhver tid gjelder for fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk i sjøområdene i Nordland fylke.
-Fiske med oter og laksedorg etter de regler som til enhver tid gjelder for fiske etter anadrome laksefisk og saltvannsfisk i sjøområdene i Nordland fylke.
-Fiske med not etter saltvannsfisk når redskapet blir brukt i yrkesfiske av fiskere som er oppført i fiskermanntallet og fra fartøy som er registrert i merkeregisteret for norske fiskefartøy. Det skal ikke fiskes med not nærmere grensen mellom elv og sjø (elvemunning) enn 500 meter.
-Fiske med alle andre ellers tillatte redskaper for fiske etter saltvannsfisk enn de forannevnte når redskapet senkes ned slik at hele fangstdelen alltid står minst 10 meter under havoverflaten. Nedsenkingskravet gjelder ikke for yrkesfiske (se definisjon foran) etter rognkjeks med rognkjeksgarn med maskevidde minimum 133,5 mm (fra knute til knute) i perioden 15. april–15. juni og fiske med krabbeteiner.
-Fiske etter sild med sildegarn med maskevidde maksimum 26 mm (24 omfar) og nylontråd nr. 1,5 eller tykkere i perioden 20. august - 30. september når fangstdelen alltid står minst 3 m under havoverflaten.
§ 8.Nærmere definerte munningssoner (>100 m) ved utløp av vassdrag med anadrome laksefisk

Sonens lengde angir omtrentlig avstand i meter (luftlinje) fra utløpet av vassdraget (grense elv/sjø) til endepunktene for yttergrensen av sonen. UTM-koordinatene er oppgitt etter WGS84-rutenett, og angir endepunktene og eventuelle knekkpunkt for munningssonens yttergrense. Sonebestemmelsene gjelder selv om merking mangler.

KommuneSoneVassdragSoneforklaring (ytre grense for munningssonen)Lengde
Andøy1BuksnesvassdragetRett linje tvers over utløpet av Buksnesfjorden fra nordenden av nes på sørsida av fjorden til Hestneset på nordsida. Kartblad 1232 I, 1232 IV (UTM: WS234 422–WS242 428)1 500
Andøy2KobbedalselvaRett linje fra punkt på odde rett sør for Kobbøya og i retning nordøst til sørligste punkt på Gunnarneset. Kartblad 1233 III, 1232 IV (UTM: WS229 537–WS238 546)1 500
Andøy3Nordmelavassdraget og SteinsvassdragetRett linje mellom følgende punkter: 1. Ytterste nordvestre odde utenfor Kjerkebergan. 2. Ytterste punkt på nordre skjær vest for Eggøya. 3. Nordligste punkt på Storøyklubben. 4. Nordligste punkt på Lambertsøya. Kartblad 1233 II (UTM: WS254 691–WS269 712–WS284 713–WS288 711)Usikker grense elv/sjø
Andøy4NøssvassdragetRett linje fra punkt på odde på sørsida av Nøssbukta og i nordlig retning til ytterste punkt på Fløberget. Kartblad 1233 III (UTM: WS216 624–WS218 643)1 000
Andøy5Roksdalsvassdraget (Ånesvassdraget)Rett linje fra ytterste punkt på Stokksteinneset og i retning nordøst til båe nordøst for Øyra og derfra i nordvestlig retning til spissen av nes nordøst for Å. Kartblad 1233 II (UTM: WS349 577–WS361 601–WS357 604)1 500
Andøy6Skogvollvassdraget og StavevassdragetRett linje mellom følgende punkter: 1. Merke på land ved Skogvoll, rett øst for Fastskjæret. 2. Yttersida av Fastskjæret. 3. Yttersida av Eskjæret. 4. Yttersida av Kvitholmen. 5. Sjømerke utenfor Staveøyan. 6. Ytterste punkt på Kvalhaugflua. 7. Merke på land ved Kvalhaugen (nord for utløpet av Staveelva). Kartblad 1233 II (UTM: WS321 726–WS317 726–WS312 730–WS311 742–S314 758–WS329 769–WS333 767)Usikker grense elv/sjø
Andøy7Storelva i LovikRett linje nordover fra nordspissen av Høystakkneset til Høystakkskjeret og derfra i østlig retning til liten odde nord for Sletten. Kartblad 1232 I (UTM: WS311 501–WS312 504–WS330 503)1 000
Andøy8ÅseelvaRett linje fra ytterste punkt på Framnes og i nordøstlig retning via Sørsteinen til sørspissen av Nordholmen. Kartblad 1233 II (UTM: WS301 545–WS320 554–WS321 558)1 000
Andøy/ Sortland9Gårdselvvassdraget og ForfjordelvaRett linje fra sørspissen av Breineset på nordsida av Forfjorden og i sørøstlig retning til nordspissen av vestre odde på Finneset på sørsida. Kartblad 1232 I, 1232 IV (UTM: WS242 362–WS250 344)1 500
Ballangen10ForsåvassdragetRett linje nordvestover fra utløpet av bekk ved Myrnes/Lappnes til utløpet av vegtunnelen i Storvika. Kartblad 1331 IV (UTM: WR673 726–WR662 755)1 500
Ballangen11KjellelvaRett linje fra ytterste punkt nordøst på Porsøya og rett østover til et punkt nordvest på Kjellneset. Kartblad 1331 IV (UTM: WR657 908–WR671 909)1 000
Ballangen12RånavassdragetRett linje fra nordspissen av nes nord for Råna og østover til utløpet av Sandbakkelva. Kartblad 1331 I (UTM: WR827 842–WR839 52)1 700
Beiarn13BeiarvassdragetRett linje fra punkt på Skrubbhaugodden (Øynes) til ytterste punkt på Svartneset. Kartblad 2029 III (UTM: VQ797 394–VQ796 389)4 000
Bindal14BogelvaRett linje fra ytterste punkt på Mellomneset og i retning nordøst til ytterste, vestre punkt på Rørneset. Kartblad 1825 II (UTM: UN962 347–UN967 350)1 000
Bindal15EidevassdragetRett linje fra ytterste odde sørvest for Haukneset og tvers over fjorden i rett sørlig retning til ytterste punkt på liten odde ved Kalfjellplassen. Kartblad 1825 III, 1825 IV (UTM: UN787 391–UN787 387)1 000
Bindal16TerråkelvaRett linje fra ytterste punkt på Terråkodden og i retning sørøst til søndre brufeste på Vassåsbrua. Kartblad 1825 III (UTM: UN774 214–UN780 211)500
Bindal17UrvollvassdragetRett linje fra spissen av nes på vestsida av Ørnhaugbukta og nordøstover til liten odde ved Steinbukta. Kartblad 1825 III (UTM: UN860 254–UN872 263)800
Bindal18ÅelvaRett linje fra kjerrevei i bukt ved Grova og i retning sørvest til utløp av bekk i Urdvika. Kartblad 1825 III (UTM: UN817 207–UN789 197)1 400
Bodø19BørelvvassdragetRett linje over Elvefjorden fra nordligste punkt på odde på sørsida (ca. 150 m nord for utløpet av Skavlhaugelva) til et punkt på nordsida rett innenfor et skjær. Kartblad 2029 II, 2029 III (UTM: VQ870 518–VQ869 525)1 200
Bodø20FjærevassdragetRett linje fra ytterste punkt på Sørbørshaugen og i retning nordøst til østligste punkt på Nordlamholmen og deretter nordøstover til vestspissen av Nautholmen. Kartblad 2029 IV, 2030 II, 2030 III (UTM: VQ866 868–VQ873 880–VQ888 884)1 300
Bodø21FutelvaRett linje fra nes sør for Hovdhaugen til sørspissen av Sandskjeret og derfra nordøstover til sørspissen av odde ved Kuhamarbukta. Kartblad 2029 IV (UTM: VQ841 632–VQ849 637–VQ852 641)600
Bodø22Lakselva i MisværRett linje fra utløpet av Oldereid kraftstasjon til utløpet av Høgsetelva. Kartblad 2029 II (UTM: VR981 458–VR998 461)1 400
Bodø23Nevelsfjord-vassdragetFra sørspissen av Hellarodden og i rett sørlig retning et punkt på sørsida av Nevelsfjorden. Kartblad 2029 I (UTM: VQ980 864–VQ980 858)1 000
Bodø24StrandåvassdragetRett linje fra nordvestenden av odde nord for gården Stranda og nordøstover til spissen av Langvikodden. Kartblad 2030 II (UTM: VQ922 914–VQ934 925)800
Brønnøy25LangfjordelvaHøyspentledning over fjorden fra Langfjord kraftverk. Kartblad 1825 IV (UTM: UN929 520–UN931 521)1 000
Brønnøy26SausvassdragetRett linje fra nes på vestsida av fjorden (sørvest for Nesholmen) og østover til sørspissen av Neset på østsida. Kartblad 1825 IV (UTM: UN845 553–UN849 553)1 800
Brønnøy27Storelva i TosbotnRett linje fra sørspissen av Sæterodden til sørvestspissen av Neset. Kartblad 1825 I (UTM: UN032 461–UN042 462)1 300
28RyggedalsvassdragetRett linje fra sørspissen av Kråkbergneset og rett østover til et punkt ved utløpet av bekk ved Røddet. Kartblad 1132 I, 1132 II (UTM: VS884 278–VS893 278)600
29StraumevassdragetRett linje fra sørspissen av nes ved Søberg og i retning sørøst til punkt på liten odde nordøst for Fjærvollklubben. Kartblad 1132 II (UTM: VS767 170–VS770 162)2 000
Evenes30Bogenvassdraget (Strandvatnet)Rett linje trukket over Bogenbukta fra ytterste punkt på Bergvikneset til lykt ved Slettbakken på vestsida av bukta. Kartblad 1332 II (UTM: WS817 016–WS802 020)1 400
Evenes31LaksåvassdragetInnenfor følgende grenselinjer: 1. Rett linje fra ytterste nordøstre punkt på Storholmen til nordligste punkt på Skogøya. 2. Rett linje over Øysundet fra spissen av nes ved Godliåsen på vestsida til et punkt på østsida. Kartblad 1331 I, 1332 II (UTM: WS792 006–WS802 001 og WR783 986–WR787 986)1 500
Evenes32TårstadvassdragetRett linje fra ytterste punkt på odde på vestsida av Silsandbukta og østover til punkt på land innenfor båe/skjær ca. 150 m nordvest for Gåsbarkneset. Kartblad 1331 IV (UTM: WR663 945–WR682 945)1 000
Fauske33Lakselva i ValnesfjordRett linje fra sørspissen av Furneset til ytterste punkt på Gammelreiten på sørsida av fjorden. Kartblad 2029 1 (UTM: WQ058 639–WQ061 642)Usikker grense elv/sjø
Fauske34Sulitjelmavassdraget med LaksågaRett linje over utløpet av Finneidstraumen fra ytterste punkt på odde på sørsida til punkt på nordsida. Kartblad 2129 III (UTM: WQ182 591–WQ183 592)Usikker grense elv/sjø
Gildeskål35LaksådalsvassdragetRett linje fra ytterste punkt på Kvalneset og i retning sørøst til ytterste punkt på nes sør for Hanbogen. Kartblad 1928 I. (UTM: VQ524 278–VQ541 268)1 700
Hadsel36FalkfjordvassdragetRett linje fra spiss odde øst for Falkfjordhamn og tvers over Falkfjorden til nes øst for Floholmen. Kartblad 1131 I (UTM: VR993 924–VR999 926)1 000
Hadsel37FiskebølvassdragetRett østover fra spissen av nes på vestsida av Fiskebølvika til nordvestenden av odde på østsida. Kartblad 1131 I (UTM: VR928 910–VR933 910)700
Hadsel38FløvatnvassdragetInnenfor følgende grenselinjer: 1. Rett linje fra punkt ca. 150 m øst for bebyggelsen på Ingelsfjordneset til nordvestspissen av Grindøya.
2. Rett linje fra liten odde nordvest for Klubben til utløpet av bekken fra Høgfjelldalen. Kartblad 1231 IV (UTM: WR124 951–WR125 953 og WR139 947 - WR139 953)
1 000
Hadsel39GryttingvassdragetRett linje over Gryttingsbukta fra trigonometrisk punkt ved Gryttingsnes til sørligste punkt på fastlandet sør for Gjerstad. Kartblad 1232 III (UTM: WS052 106–WS065 111)700
Hadsel40VikvassdragetRett linje fra et skjær ved Indrevågen til et punkt ca. 300 m sør for Litlårnesan på østsida av bukta. Kartblad 1132 II (UTM: VS932 116–VS948 111)1 000
Hamarøy41Sagpollvassdraget (Litlvasselva)Rett linje fra nordligste punkt på Klubben og i retning nordøst til vestligste punkt på odde rett sør for Hillingan. Kartblad 2130 I (UTM: WR393 411–WR398 414)800
Hamarøy42Sagvatnanvassdraget (Sagelva)Rett linje over Langosen fra nordvestligste punkt på Tømmerneset og i retning sørvest over Småskjæret til nordligste punkt på Keiravikodden. Kartblad 2130 I (UTM: WR366 343–WR360 338)500
Hamarøy43VarpavassdragetRett sørover fra vestspissen av liten odde (holme), ca. 300 vest for høyde 99 moh., til et punkt i sjøen ca. 500 m sørvest for utløpet av Varpvågen og derfra rett østover til liten odde i Trollpollen. Kartblad 1231 II (UTM: WR392 464–WR392 448–WR405 448)1  200
Hemnes44Røssåga og BjerkaRett linje fra ytterste, nordligste punkt på Mulklubben til utløpet av Hemigardsbekken, Finneidfjord. Kartblad 1927 II (UTM: VP438 398–VP456 410)3 000
Leirfjord45BardalselvaRett linje fra Skavikodden til Storhaugodden. Kartblad 1927 III (UTM: VP260 462–VP291 461)1 500
Leirfjord46Bøelva/StorelvaRett linje fra punkt 100 meter sørvest av spiss odde ved utløpet av Tverråga og over fjorden i rett sørlig retning til et punkt på sørsida. Kartblad 1827 II (UTM: VP009290–VP009 288)500
Leirfjord47Leirelvvassdraget (Storvatnvassdraget) og RanelvaRett linje fra sørligste punkt på nes ved Breiland og sørøstover til punkt på odde rett vest for Storvika. Kartblad 1827 II (UTM: VP095 293–VP107 287)1 800
Lurøy48SilavassdragetRett linje fra punkt 400 meter sørvest for utløpet av Hønåga til punkt 400 meter sørvest for utløpet av Silaelva. Kartblad 1827 I (UTM: VP175 573–VP166 580)800
Lødingen49HeggedalselvaRett linje fra nes på vestsida av Innerfjorden ca. 500 m nord for Storneset til lite nes ca. 600 m nord for Endeneset på østsida av fjorden. Kartblad 1231 I, 1232 II (UTM: WR357 977–WR363 978)2 000
Lødingen50SneiselvvassdragetRett linje fra nordligste punkt på Klubban og i nordlig retning til sørspissen av nes rett sør for Blåskjervika. Kartblad 1231 I (UTM: WR311 872–WR310 891)1 200
Lødingen51StorvatnvassdragetRett linje fra østligste odde på sørsida av Lakselvvika og i retning nordøst til punkt ca. 300 m øst for Kalvneset. Kartblad 1231 IV (UTM: WR208 946–WR212 953)700
Lødingen52TeinvassdragetRett linje fra spissen av stort nes sørvest for Bresjeosen og i retning sørøst til spiss odde rett vest for Vågehamn. Kartblad 1231 IV (UTM: WR201 822–WR208 817)800
Meløy53EngabrevassdragetRett linje fra kai på nordsida av bukta og i retning sørvest til et punkt på sørsida, ca. 600 m fra munningen av Engabreelva. Kartblad 1928 III (UTM: VP433 995–VP425 985)700
Meløy54NeverdalsvassdragetRett linje fra nordvestspissen av Neverdalsneset og i retning nordøst til et punkt ved lykt på nordsida av Sandåvika. Kartblad 1928 I (UTM: VQ450 133–VQ453 145)900
Meløy55ReipåvassdragetRett linje fra sørvestre hjørne av moloen ved båthavna på Reipå og i retning sørøst til et punkt på østsida av bukta rett vest for Ronetinden. Kartblad 1928 IV (UTM: VQ388 217–VQ409 205)1 300
Meløy56SelstadvassdragetRett linje fra Rørneset og i retning sørøst til et punkt ytterst på Neset på sørsida av bukta. Kartblad 1928 I (UTM: VQ467 120–472 113)500
Meløy57SpildervassdragetRett linje fra vestligste punkt på Ørneset og i sørlig retning over vestsida av Skjåholmen til vestligste punkt på neset rett sør for Skjåholmen. Kartblad 1928 IV (UTM: VQ432 173–VQ428 156)1 000
Meløy58Storåga i BjærangenRett linje fra odde øst for Hammaren på nordsida av Bjærangsfjorden til odde øst for Breidvika på sørsida. Kartblad 1928 I, 1928 IV (UTM: VQ435 053–VQ435 046)1 500
Meløy59ÅgvassdragetRett linje østover fra fergeleiet ved Ågskardet til et punkt på brei odde på østsida av bukta. Kartblad 1928 III (UTM: VQ328 010–VQ335 010)500
Moskenes60FesthælvassdragetRett østover fra utløpet av liten bekk på vestsida av Vorfjorden til et punkt på østsida. Kartblad 1830 I (UTM: VR201 399–VR210 399)700
Moskenes61Åvassdraget og TindsvassdragetRett linje fra odde ca. 100 m sør for moloen ved Å og i retning nordøst over innersida av den store Lamholmen til ytterenden av moloen på østsida av Bogen. Kartblad 1830 I (UTM: VR155 307–VR164 312)500
Narvik62Elvegårdselva og PrestjordelvaRett linje sørøstover fra østligste punkt på moloen på vestsida av fjorden til utløpet av Medbyelva. Kartblad 1432 III (UTM: XS037 059–XS051 050)1 000
Narvik63Lakselva i BeisfjordRett linje fra Smalneset på sørsida av Beisfjorden og nordøstover til et punkt på brei odde på nordsida. Kartblad 1431 IV (UTM: XR039 879–XR043 887)2 000
Narvik64RombakselvaRett linje fra odde ved utløpet av Kviturelva på sørsida av Rombaksfjorden til odde på nordsida, ca. 1 km øst for Håkjerringgrunnen. Kartblad 1431 IV (UTM: XR170 916–XR171 920)2 000
Narvik65SkjomaRett linje fra merke på østsida av Reinneset til merke på Aspvikklubben. Kartblad 1331 I (UTM: WR979 735–WR991 752)1 000
Rana66FlostrandsvassdragetRett linje fra østspissen av bred odde ved Labakken og i retning nordøst til sørspissen av odde øst for Flostrand. Kartblad 1927 IV (UTM: VP267 574–VP279 581)800
Rana67RanavassdragetRett linje over Ranfjorden fra liten odde ved Løkberg til sørenden av Toraneskaia. Kartblad 1927 I (UTM: VP589 562–VP607 554)2 000
Rødøy68GjervalelvaRett linje fra sørspissen av nes sørvest for Kvalvika og i retning sørøst til punkt på odde øst for Mangåvika på sørsida av fjorden. Kartblad 1927 IV (UTM: VP277 732–VP278 730)2 000
Rødøy69ReppaelvaRett linje fra odde vest for Skjelvika og i retning nordøst til punkt på nordsida av fjorden, ca. 300 m sør for Oterneset. Kartblad 1928 III (UTM: VP353 928–VP358 937)1 000
Saltdal70Saltdalselva og BotnvassdragetRett linje fra nordligste punkt på Kjeneset på østsida av fjorden og over til nordspissen av odde på Hals på vestsida. Kartblad 2129 III (UTM: WQ191 445–WQ174 449)2 500
Sortland71BlokkenvassdragetRett linje fra ytterste punkt på Blokkneset til ytterste punkt på Klikkøya. Kartblad 1232 III (UTM: WS146 102 - WS149 103)1 000
Sortland72Bremnesvassdraget (Storelva)Rett linje fra odde like ved utløpet av bekken fra Litlevatnet og nordøstover til Rypneset. Kartblad 1232 IV (UTM: WS148 343–WS153 353)600
Sortland73HolmstadelvaRett linje fra sørspissen av odde (Draget) og sørover til nordspissen av odde ved Nygård. Kartblad 1232 III (UTM: WS057 220–WS057 237)900
Sortland74Lahaugelva og OshaugelvaKraftlinje over Straumen i Valfjorden. Kartblad 1232 III (UTM: WS059 213–WS060 215)1 200
Sortland75Lakselva i GodfjordenRett linje fra Reinstadkvitneset til utløpet av Lebbikelva. Kartblad 1232 II (UTM: WS329 263–WS336 258)1 800
Sortland76Indre Straumfjordvassdraget (Trollvasselva)Rett linje fra vestspissen av Innerneset til nordspissen av Ytterneset. Kartblad 1232 III (UTM: WS015 188–WS020 192)1 000
Sortland77KjerringnesvassdragetRett linje sørover fra liten odde ca. 200 m sør for Kjerringneset til nordvestpissen av Kjerringnesøya og derfra i østlig retning til et punkt på land rett vest for krysset mellom riksveg 19 og vegen fra Lundgård. Kartblad 1232 III (UTM: WS188 170–WS187 155–WS203 154)1 000
Sortland78OsvollvassdragetRett linje sørover fra Ålgårdsneset til liten odde ca. 300 m. nordøst for Kjerringneset. Kartblad 1232 III (UTM: WS187 195–WS189 173)1 000
Sortland79RoksøyvassdragetRett linje over Roksøyfjorden fra nordspissen av Litlestamneset til vestspissen av Holmen. Kartblad 1232 IV (UTM: WS205 339–WS214 341)1 500
Sortland80Selnesvassdraget, Grindbogvassdraget og LakselvaRett linje fra ytterste punkt på Selneset, på vestsida av fjorden, til ytterste punkt på Odden på østsida. Kartblad 1232 IV (UTM: WS037 268–WS054 268)800
Sortland81SørdalselvaRett linje fra liten odde på vestsida av Sørfjorden til Skåla på østsida. Kartblad 1232 II (UTM: WS278 212–WS282 215)1 200
Sortland/ Hadsel82FiskfjordvassdragetRett linje fra nordøstspissen av Valheimneset og i retning nordøst til liten odde ved Bergebukta. Kartblad 1232 III (UTM: WS133 068–WS137 071)900
Steigen83HopvassdragetRett linje fra fyrlykta på Hopnesodden og i rett østlig retning til bred odde sør for Saltvika. Kartblad 2130 IV (UTM: WR248 184–WR259 184)700
Steigen84LommervassdragetRett linje fra nordspissen av Nøtnesodden og i nordvestlig retning til sørligste punkt på Skjelnesodden. Kartblad 2130 IV (UTM: WR178 244–WR170 253)2 000
Steigen85Nonsvassdraget, Sagelvvassdraget (Trollvasselva) og MølnpollenvassdragetRett linje fra nordspissen av Sagneset og i retning nordøst til nordvestligste punkt på odde på nordsida av utløpet av Mølnpollen.
Kartblad 2030 I (UTM: WR035 276–WR044 285)
1 500
Steigen86SkjelvareidvassdragetRett linje over Holmåkfjorden fra nordspissen av nes ved Roparskjeret og i sørøstlig retning til nordspissen av odde rett nord for Holmåk. Kartblad 2030 I (UTM: WR082 276–WR082 274)1 200
Sørfold87KobbelvvassdragetRett linje østover fra sørøstspissen av odde øst for Skyttvika til sørvestspissen av nes på den andre sida av Kobbelvvågen. Kartblad 2130 II (UTM: WQ356 967–WQ365 966)1 400
Sørfold88Laksåga i NordfjordenBrua over Trengselsundet (E6). Kartblad 2129 IV (UTM: WQ285 784–WQ286 785)900
Tjeldsund89KongsvikelvaRett linje vestover fra Klungneset til trigonometrisk punkt ved strandkanten på vestsida av Kongsvika. Kartblad 1232 II, 1332 III (UTM: WS498 056–WS519 056)1 100
Tjeldsund90Myklebostad-vassdragetRett linje fra sørspissen av Storneset og i østlig retning til sørvestspissen av odde ved Oterholet. Kartblad 1331 IV (UTM: WR547 901–WR570 903)1 100
Tysfjord91AusterdalselvaRett linje trukket fra et merke på ytre grense av gnr. 27, bnr. 1, Tennstrand, på sørsida av fjorden, til et tilsvarende merke på ytre grense av gnr. 25, bnr. 11, Straumstad, på nordsida av fjorden. Kartblad 1331 III (UTM: WR695 539–WR696 534)Usikker grense elv/sjø
Tysfjord92ForsåelvaRett linje fra østenden av odde nord for Tjukkeskogen og i retning nordøst til Forsåneset. Kartblad 1231 II (UTM: WR468 598–WR475 614)900
Tysfjord93Stabburselva/ Draugelva (Sørelva)Rett linje mellom to merker på hver side av fjorden ca. 2 km fra elveosen. Kartblad 2230 IV (UTM: WR621 233–WR622 243)1 700
Tysfjord94SørfjordvassdragetRett linje fra utløpet av Tverrelva på østsida av fjorden, til et punkt 500 meter nord for utløpet av Sørfjordvassdraget på vestsida av fjorden. Kartblad 1331 III (UTM: WR684 519 - WR698 513)700
Vefsn95AunelvaRett linje fra odde ved Neset og i retning nordøst til nordenden av Høgnes og deretter i retning sørøst til et punkt på fastlandet. Kartblad 1826 I, 1826 IV (UTM: UP959 147–UP968 154–UP969 153)500
Vefsn96DrevjavassdragetRett linje fra sørligste punkt ved Kjerringberget og i retning sørøst til «nebb» ved Forneset. Kartblad 1826 I (UTM: VP131 137–VP151 123)1 500
Vefsn97FustavassdragetRett linje nordover fra tunnelinnslag ved Åsmulen til odde vest for Søfting stasjon. Kartblad 1826 I (UTM: VP160 093–VP160 114)1 200
Vefsn98Halsanelva og HestdalselvaRett linje fra nordspissen av odde på østsida av fjorden og rett vestover mot det høyeste punktet på Alsneset (71 moh.). Kartblad 1826 IV (UTM: UP940 026–UP945 026)1 800
Vefsn99VefsnavassdragetRett linje tvers over Vefsnfjorden fra utløpet av bekk innerst i Tortenvika på vestsida til punkt i strandkanten ved naust i Bertelhamna på østsida. Kartblad 1826 I (UTM: VP152 069–VP164 073)2 700
Vega100FærsetvassdragetRett linje fra sørøstligste punkt på nes sør for Kjulsvika og i retning nordøst til nordligste punkt på holme nord for Flølammøya og deretter i nordlig retning til sørøstenden av halvøy nordvest for Steinsholmen. Kartblad 1726 II (UTM: PT379 829–UN629 832–UN629 843)1 300
Vestvågøy101FarstadvassdragetBrua over Offersøystraumen. Kartblad 1031 II (UTM: VR390 609–VR393 606)3 000
Vestvågøy102Helosvassdraget/ LyngedalsvassdragetRett linje fra odde nord for Risjorden og i retning nordøst til odde nordøst for Langøra. Kartblad 1131 IV (UTM: VR583 730–VR603 735)1 100
Vevelstad103LakselvvassdragetRett linje fra nordøstspissen av Skarveneset og i retning nordøst til nes vest for Litleklubben. Kartblad 1826 II (UTM: UN962 815–UN971 818)1 200
Vågan104SvolværvassdragetOsanpollen, Leirosen og Gardsosen innenfor en rett linje fra Storøyas sørligste odde til den nordligste odden på Vårsetøya, og derfra til land ved Osan gjennom innseilingslykta til Osanpollen. Kartblad 1131 II (UTM: VR810 682–VR815 682–VR815 686)1 600
Vågan105VestpollvassdragetRett linje fra østspissen av Sildpollneset og i retning nordvest til østenden av liten odde Nordvika. Kartblad 1131 I (UTM: VR885 789–VR882 800)1 000
Vågan/ Hadsel106Delpvassdraget (Hesthusvassdraget) og GrunnførfjordvassdrRette linje fra nordspissen av liten odde sørvest for Delpneset og i retning nordøst til spissen av Basaneset. Kartblad 1131 I (UTM: VR802 882–VR807 893)Usikker grense elv/sjø
Øksnes107AlsvågvassdragetRett linje fra ytterste punkt på Brekkodden på nordvestsida av fjorden og sørøstover til merke ved Silsandhågen på nordvestenden av Meløya. Kartblad 1232 IV (UTM: WS089 471–WS105 456)1 500
Øksnes108NordsandvassdragetRett linje over Nordsandvika fra et punkt på stranda rett øst for fjelltopp 244 moh. til odde på østsida av vika ved Bremneskollan. Kartblad 1132 I (UTM: VS965 464–VS981 461)800
Øksnes109TuvenelvaRett linje fra Langneset og i vestlig retning til det østligste punktet på Mikkelsneset. Kartblad 1232 IV (UTM: WS052 354–WS057 352)1 800
§ 9.Fiskeforbud utenfor kraftverksutløp

Utenfor følgende kraftverk er det forbudt å fiske hele året i området fra kraftverket og 100 meter ut i sjøen:

Bindal - Kolsvik kraftverk

Steigen - Forsanvatn kraftverk

Narvik - Skjomen kraftverk

Vågan - Leirfossen kraftverk.

Utenfor kraftverk med utløp i vassdrag med oppgang av anadrome laksefisk er det forbudt å fiske hele året i en avstand på 50 meter fra kraftverksutløpet (der vannet kommer ut i dagen).

§ 10.Nedsenking av garnredskap ved fiske etter saltvannsfisk i sjøen

I perioden fra og med 1. mars til og med 30. september skal alle settegarn som brukes til fangst av saltvannsfisk i Nordland nedsenkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid. Dette gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

§ 11.Dispensasjoner

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller, og etter forslag i driftsplaner, dispensere fra bestemmelsene som regulerer fisket i vassdragene.

Fylkesmannen i Nordland kan, etter rådføring med Fiskeridirektoratet region Nordland, i særlige tilfeller gi dispensasjon til ytterligere fiske etter saltvannsfisk i områder som omfattes av denne forskrift dersom det kan dokumenteres at det har vært drevet slikt fiske i betydelig omfang i det aktuelle området tidligere, og dersom et slikt fiske ikke beskatter anadrome laksefisk. Søknad om dispensasjon skal sendes via Fiskeridirektoratet region Nordland, som vurderer søknaden, før den sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for avgjørelse.

Fylkesmannen i Nordland kan gi lokale turistbedrifter, som ble etablert før munningssonene ble fastsatt, dispensasjon for fiske med kilenot eller krokgarn dersom dette fisket er viktig for tilbudet av lokalprodusert mat, forutsatt at vassdragene i munningssonene har sterke bestander av laks.

§ 12.Stopp i fisket

Fylkesmannen i Nordland kan stoppe alt fiske som tillates etter i denne forskrift med øyeblikkelig virkning, dersom dette bli vurdert som nødvendig av hensyn til aktuelle fiskebestander. Dersom Fylkesmannen i Nordland ønsker å stoppe et fiske som i utgangspunktet er rettet mot saltvannsfisk, skal Fiskeridirektoratet region Nordland rådføres først.

§ 13.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv., § 49.

§ 14.Ikrafttreden

Denne forskrift gjelder fra og med 1. mai 2013. Samtidig oppheves forskrift 14. april 2010 nr. 593 om fiske i vassdrag i Nordland hvor det går laks, sjøørret og sjørøye, og om fiske utenfor elvemunningene. Samtidig oppheves samtlige dispensasjoner gitt med hjemmel i forskrift 14. april 2010 nr. 593.