Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy og Dønna kommuner, Nordland

DatoFOR-2013-08-02-950
PublisertII 2013 hefte 3
Ikrafttredelse02.08.2013
Sist endretFOR-2015-04-09-355
Endrer
Gjelder forHerøy og Dønna kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819-§36
Kunngjort08.08.2013   kl. 14.00
KorttittelForskrift om kontrollområde for ILA, Herøy og Dønna

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. august 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 36. Endret ved forskrift 9 apr 2015 nr. 355.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Herøy og Dønna kommuner i Nordland.

Bekjempelsessonen opprettes med en radius på 5 km omkring lokaliteten Bukalholmane Ø (lokalitetsnummer 13105) i Herøy kommune, Nordland fylke. Bekjempelsessonen er opphevet og innlemmet i overvåkingssonen ved forskrift 9. april 2015.

Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen og avgrenses av en radius på 10 km fra Bukalholmane Ø.

Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen.

0Endret ved forskrift 9 apr 2015 nr. 355.
§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med: 

Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. 

Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. 

Infeksiøs lakseanemi (ILA): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. 

Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. 

Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.

Kapittel II. (Opphevet ved forskrift 9 apr 2015 nr. 355).

Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen

§ 10.Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen

Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkningssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

§ 11.Tiltak ved transport i overvåkningssonen

Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon.

Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen skal daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon.

Dersom det kan innebære fare for smitteoverføring kan Mattilsynet treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen.

§ 12.Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen

Dersom det kan innebære fare for smitteoverføring, kan Mattilsynet treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen.

Kapittel IV. Kontrollområdets varighet

§ 13.Opphevelse av bekjempelsessone

Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen som forskriften omfatter er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. Bekjempelsessonen er ved endring 9. april 2015 innlemmet i overvåkningssonen.

0Endret ved forskrift 9 apr 2015 nr. 355.
§ 14.Opphevelse av overvåkningssonen

Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet.

Kapittel V. Andre bestemmelser

§ 15.Tilsyn og vedtak

Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynets distriktskontor tilsyn med og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens § 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter § 24 om særskilt smittesanering, § 25 om stenging og virksomhetskarantene og § 26 om tvangsmulkt.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straffebestemmelser

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

§ 18.Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens § 13.

Vedlegg med kart 

lf-20130802-0950-01-02.png