Forskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold

DatoFOR-2013-09-11-1084
PublisertII 2013 hefte 4
Ikrafttredelse01.10.2013
Sist endret
EndrerFOR-1991-12-09-778
Gjelder forØstfold
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§2, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§40, LOV-1992-05-15-47-§41
Kunngjort19.09.2013   kl. 15.45
KorttittelForskrift om fiske etter laks og ørret i Svinesund mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 11. september 2013 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 2, § 33 annet ledd, § 40 og § 41, jf. Avtale mellom Norge og Sverige 9. mars 2010 om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva.

§ 1.Geografisk virkeområde

Forskriften omfatter området Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva opp til utløpet fra Nordre Bullaresjø, i henhold til kartvedlegg. Forskriftens virkeområde avgrenses i vest av en rett linje fra Mørvikens sydspiss til Ketterødsudden. Sidevassdrag til Enningdalselva og andre vassdrag som drenerer til Iddefjorden og Svinesund er ikke omfattet.

Kapittel 1. Bestemmelser om fisket i Svinesund og Iddefjorden

§ 2.Tillatte fiskeredskaper

Til fangst av laks og ørret er det tillatt å benytte kilenot, stang og håndsnøre. Det er tillatt med høyst to stenger eller håndsnører pr. person og høyst to agn pr. stang eller håndsnøre.

§ 3.Definisjoner

Fangstenhet: Med en fangstenhet menes en enkel kilenot. Dobbel kilenot regnes som to fangstenheter. Det er ikke tillatt å ha mer enn to fangstenheter på hvert ledegarn.

Kilenot: Med kilenot menes redskap sammensatt av ett eller to ledegarn og en fangstdel av bundet materiale. Kilenota er flytende og fanger etter ruseprinsippet. Ingen del av redskapet er beregnet på å maske fisken. Fangstdelen skal ha sidevegger og bunn, og en eller flere kiler som danner en spalteformet inngang til fangstkammeret. Fangstdelen skal holdes utspent av en eller flere stenger og iler (tau) med blåser, og skal være plassert i tilnærmet rett vinkel på ledegarnet eller forlengelsen av ledegarnet.

Enkel kilenot: Kilenot med inngang for fisken bare på den ene siden av ledegarnet og har ett eller to fangstkammer.

Dobbel kilenot: Kilenot med inngang for fisken på begge sider av ledegarnet og har ett til fire fangstkammer. Kilenot med to ledegarn regnes som dobbelnot.

Ledegarn til kilenot: Ledegarnet skal ha en ledende funksjon og skal ikke fange fisk. Det er kun tillatt å benytte garn som ledegarn. Den innerste forankringen av ledegarnet skal være festet til land.

Maskevidde og trådtyper: I fangstdel og ledegarn er det kun tillatt å benytte maskevidde som er minst 58 millimeter fra knute til knute (stolpe). I fangstdelen er det kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon som er minst 0,95 millimeter tykk (7x3).

I ledegarn er det kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon som er minst 1,1 millimeter tykk (8x3).

§ 4.Fisketider

Fiske etter laks og ørret med kilenot er kun tillatt i tiden fra og med 16. mai til og med 15. august.

Fiske etter laks og ørret med stang eller håndsnøre er kun tillatt i tiden fra og med 1. april til og med 30. september.

§ 5.Plassering av kilenøter

Kilenøter som benyttes til fangst av laks og ørret må ikke stå nærmere hverandre enn 100 meter.

Kilenøter som benyttes til fangst av laks og ørret skal være festet i land, og skal ikke overskride en samlet lengde på 60 meter.

I Svinesundsområdet må kilenøter som benyttes til fangst av laks og ørret være festet i land, og skal ikke overskride en samlet lengde på 25 meter mellom følgende avgrensningslinjer:

1.fra Vikstångsudde, grensemerke L, til Sorgenfrid, grensemerke M,
2.fra Mørvikens sydspiss til Ketterødsudden.

Øst for en rett linje trukket fra Vikstångsudde, grensemerke L, til Sorgenfrid, grensemerke M, må kilenøter ikke settes nærmere riksgrensen enn 100 meter.

§ 6.Nedsenkning av fiskegarn

I perioden fra og med 1. april til og med 30. september skal garn med maskevidde på 32 millimeter fra knute til knute (stolpe) eller større som benyttes til fiske etter andre arter enn laks og ørret, senkes ned slik at hele fangstdelen til enhver tid på døgnet står minst tre meter under vannflaten.

§ 7.Helgefredning

Kilenøter må ikke benyttes i tidsrommet fra fredag kl. 1800 til mandag kl. 0600. I denne tiden skal redskapets inngangsåpning være helt stengt, og ledegarnet enten være tatt opp og lagt på land eller løses fra landfeste og fastgjøres til den siden av redskapet som vender mot land.

§ 8.Munningsfredning

I Enningdalselvas munningsområde, sør for linjen Sundsudden, grensemerke C – til Franzebacke (Bakke), grensemerke D, er fiske ikke tillatt.

Forbudet gjelder likevel ikke for fiske med åleruser med maksimal høyde 60 centimeter eller for fiske med åleteiner.

Forbudet gjelder heller ikke fiske med stang eller håndsnøre etter andre arter enn laks og ørret.

I området nord for linjen Krokstrand kirke–nordre grenserøys–Brekkestøy er det i tillegg tillatt å fiske med garn etter andre arter enn laks og ørret i perioden fra og med 1. oktober til og med 30. april.

Kapittel 2. Bestemmelser om fisket i Enningdalselva

§ 9.Tillatte fiskeredskaper og fiskemetoder

I Enningdalselva er det til fangst av laks og ørret bare tillatt å benytte stang og håndsnøre. Det er tillatt med høyst en stang eller håndsnøre pr. person og høyst to agn pr. stang eller håndsnøre.

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue.

Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 millimeter. For enkeltkrok skal avstanden ikke være større enn 15 millimeter. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.

Det er ikke tillatt å bedrive et fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

§ 10.Fisketid

Fiske etter laks og ørret er tillatt i tiden fra og med 23. mai til og med 15. august.

Kapittel 3. Felles bestemmelser for hele forskriftens virkeområde

§ 11.Minstemål

Fisk kan bare fanges dersom den holder følgende minimumsmål målt fra snutespissen til enden av halefinnens ytterste spiss:

-laks: 50 centimeter
-ørret: 40 centimeter.
§ 12.Utkastingsplikt

Laks og ørret som er fanget med redskap som er ulovlig til fangst av slik fisk eller utenfor lovlig fisketid for denne, eller som er under minstemålet skal straks slippes ut i vannet igjen. Utkastingsplikten gjelder også om fisken er død.

§ 13.Avsluttende bestemmelser

Fisket kan midlertidig stanses eller begrenses gjennom nasjonale bestemmelser gitt i eller i medhold av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Stans eller begrensning av fisket kan kun besluttes i den utstrekning og for et slikt område som er nødvendig for å sikre fiskebestanden.

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det er behov for det for vitenskapelige eller liknende formål.

Dersom det fattes slike vedtak, skal Sveriges ansvarlige myndigheter underrettes skriftlig.

For øvrig gjelder lakse- og innlandsfiskloven så langt den passer.

§ 14.Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven § 49.

§ 15.Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2013. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. desember 1991 nr. 778 om lakse- og sjøørretfisket, Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva, Østfold.

Vedlegg:

Kartfestede avgrensninger som følger av forskriften 

lf-20130911-1084-01-01.png