Forskrift om fiske utenfor vassdrag med laks og sjøaure og fiske etter innlandsfisk i vassdrag med laks og sjøaure, Aust-Agder

DatoFOR-2014-02-11-178
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-02-22-1222, FOR-2004-01-09-35
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§34, LOV-1992-05-15-47-§40, FOR-2003-06-20-737-§2
Kunngjort20.02.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om fiske etter innlandsfisk, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 11. februar 2014 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 34 og § 40, og forskrift 20. juni 2003 nr. 737 om nedsenkning av garnredskap § 2.

§ 1.Fiske etter innlandsfisk i vassdrag med laks og sjøaure

Fiske etter innlandsfisk følger de reguleringer som er fastsatt i nasjonal forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk (laks og sjøaure) i vassdrag, med følgende unntak:

a)Uavhengig av reguleringene av fiske i vassdrag med laks og sjøaure som er fastsatt i nasjonale forskrifter, er det i Aust-Agder tillatt å fiske innlandsfisk1 i alle innsjøer, og saltvannsfisk i brakkvannslokaliteter, avgrenset til følgende redskap og tider:
-Med bunngarn opptil 32 mm maskevidde (20 omfar): fra og med 1. mars til og med 31. august. I Landvikvann kan fisket starte 10. februar.
-Med stang og håndsnøre:2 Hele året.

Det er ikke tillatt å sette garn nærmere enn 100 meter fra elveos, bekkeos eller kanal der laks og sjøaure vandrer eller gyter. Garnet skal ikke dekke mer enn en fjerdedel av innsjøens eller sundets bredd på det aktuelle stedet.

Faststående redskap skal være merket med eierens navn og adresse.

b)Følgende innsjøer regnes som innlandsvann og berøres ikke av fiskeregler for laks og sjøaure:

Temse, Syndle og Rore (Nidelva), Reddalsvann (Landvikvassdraget) og Kleivekilen i Ubergsvann (Storelva).

1Jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 851 om fiske etter innlandsfisk mv. og fangst av kreps (innlandsfiskeforskriften).
2Jf. forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om oppgaveplikt og redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk § 2.
§ 2.Fiskeregler i sjøen utenfor utløp av vassdrag med laks og sjøaure

Ut til 100 meter fra munningen (grensa mellom elv og sjø) av alle vassdrag med laks eller sjøaure er fiske etter laks og sjøaure bare tillatt med stang fra land, i den tida fiske er tillatt i de enkelte vassdrag.

I fredningssonene som er nevnt i § 3 er alt fiske forbudt, også etter saltvannsfisk, med følgende unntak:

1)Ut til 100 meter fra munningen er det bare tillatt å fiske med stang fra land i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
2)Utenfor 100 meter fra munningen gjelder følgende:
a)fiske med stang fra land er tillatt hele året.
b)fiske med stang og håndsnøre fra båt er tillatt i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
c)Fiske med teiner etter krabbe og hummer er tillatt, på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
d)Isfiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk er tillatt.
e)Fiske etter saltvannsfisk med garn og ruser er tillatt, når hele fangstdelen står minimum 3 meter under overflata.

Låssetting av fangst regnes ikke som fiske, og er derfor tillatt i fredningssonene, så lenge det ikke stenger for oppgang av fisk til vassdraget.

§ 3.Avgrensing av fredningssoner

Fredningssonene omfatter følgende områder (endepunktene for yttergrensen av sonene er gitt som UTM-koordinater, EUREF 89): 

Risør kommune: 

Gjerstadelva: Innenfor ei linje tvers over sundet mellom Østerbukt og Vesterbukt, fra Presthella til Haken (fra 50410 651300 til 50430 651295). 

Hammerbekken: Innenfor ei linje tvers over bukta, 300 m utenfor Hammerskjær (fra 50400 650965 til 50350 651000). 

Bossvikbekken: Innenfor ei linje tvers over Gartesundet (fra 50700 650900 til 50710 650890). 

Storelva (Vegårvassdraget): Innenfor ei linje tvers over fjorden ved Bukteskjæra, fra Grågutten til Bøttingsklova (fra 50610 650565 til 50615 650540). 

Tvedestrand kommune: 

Gjevingelva: Innenfor Risøya, avgrenset av ei linje tvers over Minne (fra 50820 650110 til 50835 650120) og tvers over Store og Lille Steinsund (fra 50895 650215 til 50880 650250). 

Arendal kommune: 

Langangsvassdraget: Innenfor ei linje tvers over sundene på hver side av Frisøya (fra 49260 648370 til 49270 648380 og fra 49190 648350 til 49200 648355). 

Mørfjærvassdraget: Innenfor ei linje fra Granodden (ved Lindvika) til spissen av Fransholmen (fra 49070 648290 til 49105 648280). 

Nidelva, Natvigstrømmen: Innenfor en linje fra pynt på Øytangen, Gjervoldsøy til østligste punkt på Aspholmen (fra 48405 647415 til 48410 647390) og fra sørligste punkt på Aspholmen til vestligste pynt på Vessøyneset (fra 48365 647360 til 48310 647330). 

Grimstad kommune: 

Allemannsbekken: Innenfor ei linje fra nordligste punkt på Gokast til østligste punkt på Vessøyneset (fra 48290 647260 til 48310 647330). 

Grefstadbekken: Innenfor ei linje mellom Moiodden og Grønnvikodden (fra 47990 646800 til 48035 646825). 

Amtedalsbekken: Engekilen og Bufjorden innenfor en linje over fjorden 200 meter vest for Espevika (fra 47095 645995 til 47095 646005). 

Lillesand kommune: 

Moelva: Innenfor ei linje fra pynt på østsida av Kokkenes til nes ca. 200 meter øst for bryggene på Tingsaker (fra 46400 645665 til 46465 645735).

§ 4.Sone med forbud mot fiske med faststående redskap (kilenot)

I Sandnesfjorden, Risør og Tvedestrand kommuner, er det ikke tillatt å fiske med faststående redskap etter laks og sjøørret innenfor en linje fra østligste pynt på Høybåtangen, via det østligste av Kreppeskjærene til østligste pynt på Randviktangen (UTM-koordinater: fra 51330 650540 via 51345 650545 til 51330 650760).

§ 5.Merking av soner

Grensene for fredningssonene nevnt i § 3 merkes med skilt.

§ 6.Stans i fisket

Fylkesmannen kan med øyeblikkelig virkning stanse alt fiske i fredningssonene, dersom spesielle forhold tilsier det.

§ 7.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 8.Straff

Brudd på denne forskriften er straffbart, jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fylkesmannens forskrift 22. februar 2010 nr. 1222 om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Aust-Agder, samt Fylkesmannens forskrift 9. januar 2004 nr. 35 om fiske utenfor vassdrag med laks eller sjøaure, Aust-Agder.