Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense krepsepest i deler av Kvesjøvassdraget, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-06-26-913
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse26.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2003-12-19-124, FOR-2003-12-19-1790-§19, FOR-2008-06-17-819-§47
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om kontrollområde mot krepsepest, Lierne

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet ved hovedkontoret 26. juni 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 § 19, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr § 47.

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å begrense og bekjempe spredning av krepsepestsmitte i Kvesjøvassdraget og å forebygge spredning til andre vassdrag.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i et kontrollområde som omfatter deler av Kvesjøvassdraget i Lierne kommune, Nord-Trøndelag i henhold til vedlagt kart, jf. § 4. Kontrollområdet omfatter også akvakulturanlegg som tar inn vann fra de deler av vassdraget forskriften gjelder for.

Forskriften retter seg mot enhver.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

1.kontrollområde: avgrenset geografisk område opprettet som ledd i bekjempelsen av krepsepest, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud.
2.vassdrag: elv, bekk, dam eller innsjø, samt områder som drenerer til disse.
3.akvakulturanlegg: enhver lokalitet, fysisk avgrenset område eller installasjon der akvakulturdyr oppdrettes.

Kapittel II. Kontrollområde

§ 4.Kontrollområde

Kontrollområdet omfatter Kvesjøen, Murusjøen med mellomliggende elveløp og elveløp fra Murusjøen fram til grensa mot Sverige. Kontrollområdet omfatter også tilløpsbekker opp til nærmeste vandringshinder. Kontrollområdet omfatter i tillegg landområdene 100 m på hver side av høyeste vannstand.

Kapittel III. Tiltak i kontrollområdet

§ 5.Forbud og påbud for å hindre smittespredning

Det er forbudt

1.å fange levende kreps eller å plukke død eller levende kreps, samt å oppbevare kreps i bur eller teiner i kontrollområdet,
2.å flytte levende eller døde ferskvannskreps innen kontrollområdet,
3.å føre levende kreps inn i eller ut av kontrollområdet,
4.å føre levende fisk eller andre akvatiske organismer som kan være bærer av smittestoff, ut av kontrollområdet,
5.å føre ikke-desinfisert vann ut av området eller oppstrøms innen kontrollområdet, og
6.å ta inn eller flytte ut avlsprodukt (rogn eller melke) eller fisk fra akvakulturanlegg uten tillatelse fra Mattilsynet.

Det er påbudt

1)å sørge for at fangst- og fiskeredskaper, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig eller desinfiseres, før de benyttes utenfor området. Innenfor området skal tilsvarende tiltak gjennomføres dersom omtalte gjenstander tas ut av vannet før de flyttes oppstrøms,
2)å håndtere fanget fisk eller annet biologisk materiale fra kontrollområdet i samråd med Mattilsynet slik at det ikke kan spre krepsepestsmitte, og
3)å melde funn og observasjoner av kreps til Mattilsynet.
§ 6.Tiltak for å diagnostisere og overvåke sykdommen

Unntatt fra forbudene i § 5 er de tiltak Mattilsynet ønsker å gjennomføre som et ledd i diagnostisering, utfisking eller overvåking av sykdommen.

Kapittel IV. Andre bestemmelser

§ 7.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i denne forskrift.

§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 9.Tvangsmulkt og straff

Forsettlig eller uaktsomt overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matlovens § 28.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg, kart over kontrollområde for krepsepest, Lierne kommune, Nord-Trøndelag: 

lf-20140626-0913-01-01.png